№ 31

Зміст

Статті

Титульна сторінка PDF PDF (English)
Title page 1-2
Редакційна колегія PDF PDF (English)
Editorial team 3
Content PDF PDF (English)
Content Content 4-5
Зміст PDF PDF (English)
Zmist Zmist 6-7
УПРАВЛЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ДЕНЕГ PDF
V. Voloshin 8-17
Роль інституційних чинників у формуванні національного інноваційного простору в умовах глобалізації. PDF PDF (English)
Іван Миценко 18-26
Сутність економічної безпеки як складової частини діяльності підприємства та сучасні підходи до її трактування. PDF PDF (English)
Алла Василівна Череп, Олексій Володимирович Лясковець 27-34
Роль торговельних бар’єрів між Україною та ЄС для національних підприємств машинобудування. PDF PDF (English)
Алла Василівна Череп, Дмитро Олегович Кайнара 35-45
Конкурентоспроможність продукції підприємств машинобудування в період євроінтеграції України в Європейський Союз. PDF PDF (English)
Олександр Григорович Череп, Андрій Миколайович Корнєв 46-53
Роль транснаціональних корпорацій у формуванні глобальної інноваційної системи. PDF PDF (English)
Ірина Всеволодівна Тараненко 54-62
Технологічний розвиток підприємства як об’єкт управління. PDF PDF (English)
Лариса Олександрівна Лігоненко 63-69
Якість життя молоді та її вплив на освіту: якісний та кількісний виміри. PDF PDF (English)
Людмила Валеріївна Щетініна, Світлана Григорівна Рудакова 70-76
Інтеграція логістики та маркетингу для формування інноваційного потенціалу економіки. PDF PDF (English)
Оксана Анатоліївна Бородіна 77-84
Напрямки удосконалення системи нефінансової підтримки малих та середніх підприємств-експортерів. PDF PDF (English)
Оксана Володимирівна Кам'янецька 85-91
Міжнародні акти і закордонна практика забезпечення фінансової безпеки держави. PDF PDF (English)
Оксана Валеріївна Болдуєва, Олена Сергіївна Богма 92-97
Перспективы антикризисного развития Донбасса. PDF PDF (English)
Зинаїда Василівна Фролова 98-102
Раціоналізація ланцюгів постачання в системі матеріальнотехнічного забезпечення на промисловому підприємстві. PDF PDF (English)
Людмила Михайлівна Бухаріна, Дмитро Ігорович Титарчук 103-110
Модель життєвого циклу ОСББ. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков 110-118
Сучасні процеси курсоутворення в Україні. PDF PDF (English)
Оксана Клименко, Галина Матвієнко 119-124
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков 125-132
Системний підхід до управління енергозбереження на мезорівні. PDF PDF (English)
Лідія Анатоліївна Горошкова, Володимир Петрович Волков 133-139
Принципи побудови та структура економіко-організаційного механізму формування економічної безпеки підприємства. PDF PDF (English)
І. О. Лубенець 140-147
Концептуальні підходи до управління маркетинговими ризиками в інноваційній діяльності підприємств. PDF PDF (English)
Олександр Ігоревич Щукін 148-152
Типологія конкурентної взаємодії та співпраці промислових підприємств. PDF PDF (English)
Андрій Анатолійович Меліхов 153-159
Екологічна безпека атмосферного повітря України: просторова структуризація. PDF PDF (English)
Ганна Олександрівна Обиход, Алла Анатоліївна Омельченко, Володимир Володимирович Бойко 160-167
Методи імітаційного моделювання в оцінці надійності найпростіших систем. PDF PDF (English)
Ольга Борисівна Литвинова 168-175
Дослідження напрямків спеціалізації морських портів України. PDF PDF (English)
Марина Василівна Макаренко, Андрій Загітович Шайхатдінов 176-183
Оцінка структурних зрушень в економіці регіонів України. PDF PDF (English)
Анна Геннадіївна Калініна 184-188
Територіальний аспект формування транспортного комплексу. PDF PDF (English)
Наталія Миколаївна Потапова 189-194
Питання цівільно-правової охорони винаходів в Україні. PDF PDF (English)
Олена Миколаївна Сидоренко, Костянтин Русланович Яковенко 195-200
Проблемы защиты объектов авторского права и смежных прав в сети Интернет в контексте Украинского законодательства. PDF PDF (English)
Дмитро Олександрович Зубков 201-205
Проблеми співавторства на музичні твори. PDF PDF (English)
Лілія Валеріївна Шикова, Вадим Анатолійович Баженов 206-210
Оценка нематериальных активов. PDF PDF (English)
Тамара Антонівна Дерев'янко 211-217
Анализ и совершенствование организационной культуры высшего учебного заведения. PDF PDF (English)
Тетяна Михайлівна Шестакова 218-225
Екологічна складова інноваційних процесів на промислових підприємствах України. PDF PDF (English)
Вікторія Янівна Козлова 226-231
Моніторинг ефективності маркетингової діяльності підприємства чорної металургії (на прикладі ПАТ «ММК ім. Ілліча»). PDF PDF (English)
Ольга Костянтинівна Любчук 232-242
Імперативи сталого розвитку телекомунікаційних підприємств в умовах актуалізації змін. PDF PDF (English)
Сергій Володимирович Гончаренко 243-249
Методологічні підходи до розвитку організаційно-економічного механізму інвестиційних проектів підприємств харчової промисловості. PDF PDF (English)
Деніс Валерійович Крилов 250-258
Трансфер технологій – головний механізм інноваційного розвитку України. PDF PDF (English)
Галина Олексіївна Швець 259-266
Недобросовісна конкуренція в сфері інтелектуальної власності. PDF PDF (English)
Галина Олексіївна Швець, Костянтин Михайлович Гаргала 267-271
Мотивация инновационной деятельности персонала в системе управления постоянным развитием предприятия. PDF PDF (English)
Вікторія Василівна Гончар, Михайло Валентинович Узун 272-279
Система управління інтелектуальним капіталом підприємства. PDF PDF (English)
Лілія Валеріївна Шикова, Катерина Володимирівна Харабет 280-284
Оценка инновационного потенциала и ее использование при управлении металлургическим предприятием. PDF PDF (English)
Тамара Антонівна Дерев'янко, Наталія Губська, Максим Капранов 285-290
Аналіз інноваційних розробок на ПАТ «МК «Азовсталь». PDF PDF (English)
Галина Павлівна Бессонова 291-296
Регулювання контрактних відносин на національному та міжнародному рівнях. PDF PDF (English)
Лілія Валеріївна Самсонова 297-303
Формування матриці стратегій забезпечення фінансово-інвестиційного потенціалу промислових підприємств. PDF PDF (English)
Лейла Шаміліївна Маматова 304-314
Сучасний стан підприємництва в Україні. PDF PDF (English)
Лариса Григорівна Капранова 315-325
Інноваційна складова розвитку автомобілебудування в Україні. PDF PDF (English)
Світлана Іванівна Бессонова 326-334
Рецензія PDF PDF (English)
Review Review 335
Теоретичні аспекти правової охорони торгівельної марки в Україні. PDF PDF (English)
Cвітлана Олександрівна Білоус-Сергєєва, Валерія Станіславівна Михаловська 336-339
Оцінка формування амортизаційної політики підприємств машинобудування з урахуванням стратегії їх розвитку. PDF PDF (English)
Ольга Георгіївна Радєва 340-345
Інформація PDF PDF (English)
Іnformation Іnformation 346-349