№ 30 (2015)

ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Зміст

Статті

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА PDF
Титульна Сторінка 1-3
ЗМІСТ ЗБІРНИКА PDF
Збірника Зміст 4-7
Волошин В. С., Белопольський М.Г., Кленін О.В. Коцептуальні основи економічної програми по виходу України з кризи PDF (Русский)
В. С. Волошин, Н. Г. Белопольский, О. В. Кленин 8-22
Волошин В.С. Щодо питання соціальності та біографічності грошей PDF (Русский)
В. С. Волошин 23-26
ТАРГЕТ- І КАЙДЗЕН-КОСТИНГ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Л. А. Горошкова, В. П. Волков 27-36
УКЛАДАННЯ УКРАЇНОЮ ДВОСТОРОННІХ УГОД ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ: ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ PDF
І. Ю. Гужва 37-47
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАТИВНОСТІ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Р. О. Толпежніков, М. І. Балашов 48-52
АУТСОРСИНГ ТА СУБКОНТРАКТИНГ ЯК МЕХАНІЗМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ МЕГАРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Д. А. Антонюк 53-60
СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ PDF
Л. Г. Капранова 61-67
ВІДМІННОСТІ МАРКЕТИНГУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Т. Г. Толпежнікова 68-72
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЗБЕРЕЖЕННІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА PDF
П. В. Солошенко 73-77
СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. О. Бондар 78-84
Чибурене Ядвіга, Чибурайте Гінтаре. Оцінка первинних послуг охорони здоров'я: точка зору студентів PDF (English)
J. Ciburene, G. Ciburaite 85-92
Динков М. Е. Зв'язок між плинністю і продуктивністю персоналу в організації PDF (English)
M. Dinkov 92-96
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
К. П. Кравець 97-103
РЕГУЛЯТОРНА КОМПОНЕНТА ЗМІНИ РОЛІ КРАЇН ПЕРИФЕРІЇ ТА НАПІВПЕРИФЕРІЇ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ PDF
Л. П. Кудирко 104-112
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ PDF
С. І. Бессонова 113-122
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ PDF
В. А. Ткачук 123-132
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
А. В. Череп 133-143
СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СОЮЗУ ЄС У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ PDF
І. В. Тараненко 144-152
ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНОГО РЕСУРСУ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. К. Любчук 153-160
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ МЕГАТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО І ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СВІТОВОГО РИНКУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ PDF
Л. А. Кислова 161-168
ЕКОНОМІЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ PDF
І. А. Маркіна, М. І. Сьомич 169-175
СИСТЕМНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В НОВІТНІХ ІМПЕРАТИВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Л. І. Михайлишин 176-183
НАПРЯМИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА PDF
Л. Г. Шафієва 184-190
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ PDF
Г. В. Дугінець, І. Є. Рєліна 191-196
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ, ЯК ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТИРІВ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Г. Є. Рябик 197-203
СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОСТОРОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Л. П. Давидюк 204-211
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ РЕГІОНУ PDF
Л. Л. Сотниченко 212-219
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ PDF
М. В. Верескун 220-227
ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДЕТЕРМІНАНТА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ PDF
Д. Г. Шушпанов 228-235
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ІЄРАРХІЧНОСТІ ПРИ РОЗРОБЦІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. Є. Скрипник 236-241
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Кузьміна 242-247
Колосок В.М., Чепайкіна Н.С. Формування системи бюджетування для підприємств у складі холдингу PDF (Русский)
В. М. Колосок, Н. С. Чепайкин 248-254
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
В. Є. Анісімов 255-261
ПОТЕНЦІАЛ СВІТОВОГО РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF
Д. Є. Гладких 261-267
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ PDF
Т. О. Тохтамиш 268-275
ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА СПРОЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
О. В. Дьяченко 276-283
Зось-Кіор М. В. Методичні засади економічної, соціальної та екологічної ефективності використання земельних ресурсів аграрного сектору економіки PDF (English)
M. Zos-Kior 284-289
Припотень В.Ю. Управління персоналом регіональної митниці PDF (Русский)
В. Ю. Припотень 290-294
Припотень В.Ю., Ізюмов І.Ю. Стохастична модель діагностики економічних показників малого підприємства PDF (Русский)
В. Ю. Припотень, И. Ю. Изюмов 295-300
ІНФРАСТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В МОВАХ ФІНАНСОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ PDF
В. М. Кульбака 301-309
Ляшов Д.О., Іванущенко Д.О. Особливості оцінки персоналу промислових підприємств PDF (Русский)
Д. А. Ляшов, Д. А. Иванущенко 310-316
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНИ: ПІДХІД ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ PDF
Н. Г. Калюжна 317-324
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ МАРКЕТИНГОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Ю. С. Печуляк, Н. О. Іксарова 325-332
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. В. Гончар 333-341
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ PDF
Н. М. Потапова, В. В. Оніщенко 342-348
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ПРОВІДНИХ ПОРТАХ СВІТУ PDF
М. В. Макаренко, А. З. Шайхатдінов 349-356
УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖООБІГОМ В УМОВАХ ЗИМОВОЇ НАВІГАЦІЇ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ PDF
А. О. Лисий 357-364
АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ПЕРЕДУМОВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
І. В. Волощук, Я. Є. Іванькіна 365-373
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: ГОЛОВНИЙ ЗМІСТ ТА ПРИНЦИПИ PDF
А. Г. Калініна 374-380
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ PDF
Л. Л. Сотниченко 381-387
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Г. О. Швець, Л. С. Скрипченко 388-393
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ МІЖНАРОДНИХ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ ХОЛДИНГІВ PDF
Ю. С. Мордвицька 394-402
СЕРЕДНІЙ КЛАС У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
О. Л. Андронік 403-409
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ PDF
Л. А. Горошкова, В. П. Волков, Є. В. Шкарупіло 410-417
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПРОЕКТІВ PDF
Л. А. Горошкова, В. П. Волков, Г. В. Кіянова 418-424
УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ PDF
В. П. Волков, Л. А. Горошкова, Г. В. Коваленко, А. Ю. Мандрикін 425-431