№ 29 (2015)

Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки

Зміст

Статті

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Л. А. Горошкова, В. П. Волков 8-14
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ PDF
М. В. Корнєєв 15-20
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА МЕТАЛУРГІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Л. М. Бухаріна, Г. А. Юрцева 21-27
Сіманавічіене З., Кіселюс Є., Елементи рекламної суміші в зарубіжних компаній PDF (English)
Z. Simanaviciene, E. Kisielius 28-32
Сіманавічіене З., Секліуцкіене Ю., Кіселюс Є. Ситуація соціального підприємництва в Литві PDF (English)
Z. Simanaviciene, J. Sekliuckiene, E. Kisielius 32-36
РОЗВИТОК ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
К. А. Тахтарова 37-45
Форкевич M., Колосок В., Мордвицька Ю. Логістика транснаціональних корпорацій як основа співробітництва України та країн ЄС (на прикладі Польщі). PDF (English)
M. Forkiewicz, V. Kolosok, Yu. Mordvytska 46-53
ЕКОНОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ АКТИВНІСТЬ В РЕГІОНАХ PDF
Д. А. Антонюк 54-61
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ АУТСОРСИНГУ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ PDF
А. А. Мелихов, К. В. Федун 62-67
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА ОБ’ЄДНАНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Р. О. Толпежніков 68-72
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МІЖНАРОДНИХ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ ХОЛДИНГІВ PDF
Л. Г. Капранова, Ю. С. Мордвицька 73-78
Щеглова А.М., Банніков Ю.О., Букрєєв С.А. Особливості розвитку агропромислових інтеграційних процесів в контексті вирішення паливно-енергетичної проблеми. PDF (Русский)
А. Н. Щеглова, Ю. А. Банников, С. А. Букреев 79-85
Ніконова М.І. Реклама як інструмент рефлексивного управління споживчим рішенням PDF (English)
M. Nikonova 85-90
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ PDF
О. О. Очередько 91-97
МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
О. О. Карась 98-107
Мутерко Г.М., Бенчмаркінг в області управління трудовим потенціалом на промислових підприємствах PDF (Русский)
А. Н. Мутерко 107-111
РІЗНОСПРЯМОВАНІСТЬ НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
О. П. Кушнаренко 112-118
Фролова З. В. Стратегія управління інноваційною діяльністю підприємства в умовах кризи PDF (Русский)
З. В. Фролова 119-125
РОЗРОБКА СТАНДАРТУ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ «ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ ШАХРАЙСТВА ТА ПОМИЛОК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ» PDF
Х. К. Новікова 126-132
ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ PDF
О. І. Момот, Д. М. Примуш 133-139
Швець Г.О., Мелешко Є.В. Змішування як вид недобросовісної конкуренції (на прикладі фірмових найменувань) PDF (English)
G. Shvets, I. Meleshko 140-145
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ЗМІСТ, РИЗИКИ, МОЖЛИВОСТІ ТА АДМІНІСТРАТИВНА РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
О. А. Бородіна 145-153
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА ЯК ОБ’ЄКТА АВТОРСЬКОГО ПРАВА PDF
Л. В. Пономарьова, К. В. Кириленко 154-163
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПІРАТСТВА НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ ТА РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ БОРОТЬБИ З «ПІРАТСТВОМ» PDF
Л. В. Шикова, I. А. Ластенко 164-171
СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ PDF
Л. Ш. Маматова 172-180
ВПЛИВ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ НА ПОКАЗНИКИ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
С. В. Кривенко 181-188
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
М. В. Макаренко, Н. М. Потапова 189-196
Хаджинова О.В. Аналіз трансакційних витрат у підприємницьких мережах PDF (Русский)
Е. В. Хаджинова 196-202
СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОСТОРОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Л. П. Давидюк 203-210
УГОДА СОТ ПРО СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР ТОРГІВЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ PDF
І. Ю. Гужва 211-217
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
С. Ю. Пахомов 218-227
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ ЦІЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. В. Гончар, А. А. Куровська 228-236
СИСТЕМНО-ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ PDF
Л. Л. Сотниченко 237-244
БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ ВСТУПУ НОВИХ ЧЛЕНІВ ДО ЄС В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Г. В. Дугінець 245-250
ГЕОЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF
І. Є. Іванов 250-257
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Ю. В. Калюжна 258-264
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
M. В. Лаже 265-272
СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Г. Г. Калініна 273-279
ПЕРЕДУМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ВЕКТОРІВ ГАРАНТУВАННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Г. О. Обиход 280-287
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Л. І. Михайлишин 288-294
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИБОРУ РЕГУЛЯТОРНИХ МОДЕЛЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Л. П. Кудирко 295-303
ФАКТОРИ НЕСТІЙКОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ PDF
С. А. Демінський 304-310
ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇН PDF
В. І. Гольдак 311-317
ФОНДОВИЙ РИНОК ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ PDF
Д. М. Лаповський 318-324
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Т. І. Лосіцька 325-330
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКСПОРТНИХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО УРАНУ ТА ЙОГО СПОЛУК ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Д. С. Назаров 331-335
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
М. О. Кисельов 335-342
ВПЛИВ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА І ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК PDF
Ю. В. Власенко 343-349
АНАЛІЗ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ PDF
C. О. Мащенко 350-357
СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
А. В. Череп, В. В. Лашкарава 358-366
ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. Г. Капранова 367-376
ПРО КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ПРИБУТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. Ф. Марченко 377-384
ОСНОВИ ФІЛОСОФІЇ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ PDF
С. О. Білоус-Сергєєва 385-388
ДО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ PDF
О. В. Сталінська 389-395
ОБГРУНТУВАННЯ І ВИБІР РІШЕННЬ ЩОДО ВПРВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
М. В. Верескун 396-403
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ PDF
В. А. Ткачук 404-412
Дьякова М.С., Марченко Н.В. Трансформація раціоналізаторської пропозиції в інноваційний продукт PDF (Русский)
М. С. Дьякова, Н. В. Марченко 413-420