DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42594

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ НА ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АКТИВІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Л. В. Шаульська

Анотація


Статтю присвячено проблемам забезпечення гідної праці через зростання конкурентоспроможності людського капіталу. Узагальнено основні характеристики Концепції гідної праці. Розроблено модель забезпечення передумов реалізації Концепції гідної праці за рахунок зростання конкурентоспроможності активів людського капіталу. Запропоновано заходи щодо реалізації зазначеного завдання в умовах нестабільної ситуації в країні. Необхідність формування та впровадження на всіх рівнях виваженої та сучасної кадрової політики, яка б була орієнтована на принципи гідної праці. Такі складові кадрової політики підприємства, як пошук, добір, найм персоналу, його оцінка забезпечують на підприємстві формування людського капіталу через залучення працівників з певним рівнем освіти, здоров’я, знаннями, практичним досвідом тощо. Навчання, підвищення кваліфікації та ротація у системі кадрової політики повинні сприяти накопиченню на підприємстві необхідного людського капіталу, що має певні конкурентні переваги. Сучасна кадрова політика, основою якої є принципи гідної праці, має збагатитися завданням щодо зростання рівня конкурентоспроможності людського капіталу. Переваги від його реалізації будуть відчутними як для працездатного населення, яке є носієм людського капіталу, так і для економічних суб’єктів, які є його «користувачем». У виконанні цього завдання зацікавленими є всі учасники соціально-трудових відносин

Ключові слова


гідна праця, Концепція гідної праці, людський капітал, конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Землянухина С. Г. Концепция достойного труда как целевой ориентир управления качеством трудовой жизни / С.Г. Землянухина // Достойный труд – основа стабильного общества: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.: (Екатеринбург, 15–17 ноября 2012 г.): в 2 ч. / отв. за вып. Э.В. Пешина, Н.З. Шаймарданов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2012. – Ч. 1. – 179 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 1057 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1057-2011-п.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. № 1008 «Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1008-2012-п.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 680-р «Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи» // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-р.

Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки». – К. : НІСД,2014. – 148 с.

Кочемировська О. О. Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростан ня України : аналіт. доп. / О. О. Кочемировська. – К. : НІСД, 2014. – 108 с.

Цлаф В.М. Организационная культура и стратегическая устойчивость бизнеса: пути капитализации «человеческого потенциала» / В.М. Цлаф [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://quality.eup.ru.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Л. В. Шаульська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.