DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42591

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Євген Олександрович Григоренко

Анотація


Протягом останніх років фінансовий стан галузі машинобудування значно погіршився. Кризовий стан машинобудівних підприємств спричинений як зовнішніми негативними факторами, так і внутрішніми, що визначають розвиток підприємства та є результатом його роботи. Мета статтіполягає в аналізі та оцінці впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на формування стану машинобудівних підприємств. В роботі виявлені зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на формування кризового стану машинобудівних підприємств. Побудована кореляційно-регресійна залежність індексу промислової продукції (машинобудування) від наступних показників: індекси цін виробників продукції машинобудування, обсяг освоєних капітальних інвестицій, індекс цінвиробників промислової продукції(електроенергія). Аналіз якості моделі дозволив зробити висновок, що вона є адекватною та може використовуватися для аналізу впливу зовнішніх факторів на формування кризового стану машинобудування. З метою дослідження впливу основних внутрішніх факторів на показники, що характеризують кризовий стан підприємств: коефіцієнт фінансування, коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт Бівера, побудовано кореляційно-регресійні моделі. Аналіз якості побудованих моделей дозволив зробити висновок, що вони є адекватними та можуть використовуватися для аналізу впливу внутрішніх факторів на стан підприємств. Запропоновані кореляційно-регресійні моделі з використанням фінансових показників та коефіцієнтів мають наступні переваги: базуються на комплексному аналізі; ефективні для виявлення підприємств, які зазнають труднощі; дають можливість спрогнозувати рух підприємства до банкрутства.


Ключові слова


машинобудівні підприємства, зовнішні фактори, внутрішні фактори, кореляційно-регресійний аналіз, кризовий стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление / Под ред. Л.И. Евенко. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента Т2 / И.А. Бланк. – К: Ника-Центр, 1999. - 512 с.

Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTICA / В.П. Боровиков. – М.: КомпьютерПресс, 1998. – 267 с.

Букреев А.М. Антикризисное управление на предприятии в условиях обострения глобальной конкуренции: монография/ А.М. Букреев, В.Н. Гончаров, Т.Н. Рыбина и др. – Минск: Мисанта, 2012. – 434 с.

Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

Забезпечення реалізації повноважень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Інформаційна база даних емітентів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua

Коваленко Е.С. Анализ влияния факторов внешней среды на формирование кризисности в коксохимической отрасли / Е.С. Коваленко // Бізнес Інформ. – 2014. – №9. - с.131-140.

Колісник М.К. Антикризове управління виробничо-господарськими структурами у машинобудуванні : монографія / М. К. Колісник. - Л. : "Львів. політехніка", 2009. - 206 с.

Корінєв В.Л. Ціноутворення на продукцію машинобудівного підприємства: монографія / В.Л. Корінєв, М.О. Бокулєва, І.В. Олійник. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 212 с.

Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / І.В. Кривов'язюк. - К. : Кондор, 2008. - 366 с.

Нижник В. М.Методи оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на бізнес-процеси промислових підприємств / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. – 2012. – Вип. 9(2). – С. 334 – 345.

Шведчиков О.А. Моделювання впливу зовнішнього середовища на сталий розвиток промислового підприємства / О. А. Шведчиков // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2012. – Вип. 6/2. – С. 203 – 207


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Євген Олександрович Григоренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.