DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42575

Колосок В.М., Трусова Я.С. Розробка системи показників оцінки конкурентоспроможності інтегрованих промислових підприємств

Валерия Михайловна Колосок, Яна Сергеевна Трусова

Анотація


У статті викладені питання та особливості розробки системи показників для оцінки рівня конкурентоспроможності промислових підприємств всередині інтегрованої структури. Дана проблема не має ще широкого вивчення і, відповідно, розробленого інструментарію для вирішення поставлених завдань. Специфіка даного питання визначається насамперед особливостями функціонування корпоративних структур і зв'язків між підприємствами всередині даних об'єднань, що значно впливає на систему показників оцінки конкурентоспроможності, вимагає зміни та удосконалення існуючих методик, а також розробки нових. За результатами проведеного порівняльного аналізу стратегічних напрямків холдингу і інтегрованих підприємств, враховуючи тенденції розвитку ГМК України, пропонуємо вважати стратегію головною складовою при розробці системи показників. Вибір ієрархічній моделі представлення даних обумовлений використанням в подальших дослідженнях багатокритеріального методу аналізу ієрархій як інструмент оцінки конкурентоспроможності інтегрованих підприємств. Застосування багатокритеріальних методів вирішує проблему латентності (прихованості) показника конкурентоспроможності, тобто проблему неточності вимірювання конкурентоспроможності за допомогою якого-небудь єдиного показника, який в повній мірі розкривав би її властивості. В наслідок цього оцінка рівня конкурентоспроможності являє собою багатофакторну задачу. Представлена ієрархічна модель показників оцінки дозволяє оцінити конкурентоспроможність інтегрованого підприємства, враховуючи важливі аспекти його господарської діяльності, виявити напрями у формуванні конкурентних переваг.


Ключові слова


інтегроване підприємство, холдинг, конкурентоспроможність, стратегія, система показників.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Колосок В.М. Методические вопросы управления конкурентоспособностью промышленных предприятий в составе холдинга / В. М. Колосок, Я. С. Трусова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2013. – Вип. 25. - С. 17-27.

Иванов Ю.Б. Адаптивная оценка конкурентоспособности предприятия: теоретико-аналитические аспекты / Ю.Б. Иванов, И.А. Серова // Бизнес-Информ. – 2009. – №12(1). – С. 45–47.

Штейн О.И. Оценка интегральной конкурентоспособности предприятий / О. И. Штейн // Вісник СевДТУ «Економіка і фінанси»: зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ. - 2008. – Вип. 92. - С. 218-223.

Баумгартен Л. В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции / Л. В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом.– 2005.– №4.– С. 72 – 85.

Хайруллина М. В. Методы управления конкурентоспособностью интегрированной торговой структуры / М. В. Хайруллина // Вестник НГУ. – 2002 – №2. – С. 58-72.

Чайникова Л. Н. Конкурентоспособность предприятия: учебное пособие / Л. Н. Чайникова, В.Н. Чайников// Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та. -2007. – 192 с

Колосок В.М. Развитие методических подходов к оценке конкурентоспособности интегрированных промышленных предприятий / В. М. Колосок, Я. С. Трусова // Університетська наука: матеріали VI міжнар. наук.-тех. конф., м. Маріуполь, ПДТУ, 13-15 травня 2013 р. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Т.ІІІ. - С. 97-98.

Большаков В. И. Черная металлургия украины и перспективы развития научных исследований/ В. И. Большаков, Л. Г. Тубольцев// Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: Сб. научн. тр. — Днепропетровск: ИЧМ НАН Украины, 2007. — Вып. 15. — С. 3-18.

Метинвест: официальный сайт [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.metinvestholding.com

Дубенко Е.А. Латентность показателя конкурентоспособность предприятия [Электронный ресурс] // Международная конференция «Актуальные проблемы современных наук: теория и практика» (01.06.05г.-08.06.05г.). - Режим доступа: http://rusnauka.com/

Бабынина Г.М. Добавленная стоимость, как инструмент, позволяющий измерить действительную прибыльность предприятия [Электронный ресурс] /Г.М. Бабынина, Т.А. Куликова// Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VII международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск. - 2013 г. – С.180-183. - Режим доступа: http://lib.psunbrb.by/handle/112/1890

Колосок В.М.Формування конкурентних якостей українських промислових підприємств на основі інноваційного розвитку [Електронний ресурс]/ В. М. Колосок, Я. С. Трусова // Ефективна економіка. - 2013. -№12.- Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Колосок В.М. Розвиток системи управління конкурентоспроможністю металургійної продукції інтегрованих підприємств / В. М. Колосок, Я. С. Трусова // «Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності»: зб.наук.пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип.2. – с.299-305.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Валерия Михайловна Колосок, Яна Сергеевна Трусова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.