DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.28.2014.42572

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Ніна Никифорівна Пойда-Носик

Анотація


Зроблено загальний огляд системи державного регулювання діяльності акціонерних товариств (АТ) в Україні. Основну увагу зосереджено на повноваженнях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), зокрема на такому виді наглядових процедур, як пруденційний нагляд, нагляд за реєстрацією акціонерів та проведенням загальних зборів.  Розглянуто систему захисту прав акціонерів та контролю за дотриманням цих прав акціонерними товариствами як емітентами цінних паперів.Доведено, що існуюча в Україні система регулювання та нагляду за діяльністю АТ визнається неефективною. У першу чергу слід вирішити проблеми, пов’язані з відсутністю ефективної системи контролю та належного захисту прав власників акцій, повільним розвитком фінансової інфраструктури, низькою часткою організованого фондового ринку, що сприяє маніпулюванню ціноутворенням корпоративних цінних паперів, відсутністю розвиненої біржової та надійної депозитарної систем. Виокремлено основні напрями впливу держави на фінансову безпеку АТ, серед яких: затвердження загальних нормативних вимог щодо діяльності на фондовому ринку АТ як емітентів цінних паперів, створення необхідних передумов для їх розвитку та належного обліку прав власності на цінні папери; забезпечення стабільності функціонування ринку цінних паперів через формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо його розвитку; формування організаційно-правових механізмів для захисту корпоративних економічних інтересів, корпоративних прав та збереження цілісності АТ; формування механізмів та можливостей для удосконалення корпоративного управління і, як наслідок, підвищення ефективності управління фінансовою безпекою АТ.Указано на необхідність корекції стратегії державного регулювання діяльності АТ та її орієнтації на впорядкування відносин АТ як емітентів цінних паперів з інвесторами (акціонерами) та на впорядкування корпоративних відносин і корпоративного управління в акціонерних товариствах загалом.


Ключові слова


акціонерні товариства, державне регулювання діяльності акціонерних товариств, пруденційний нагляд, НКЦПФР, фінансова безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Орлова Н.С. Механізми державного регулювання корпоративних відносин в Україні [Електронний ресурс] / Н.С.Орлової, С.С.Настюк// Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип.2 (25). – Режимдоступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2009-2/doc/3/09.pdf

Сафронова М.О. Методи регулювання корпоративних відносин та особливості їх упровадження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/soc/05somouu.pdf

Шаповалов В. О. Акціонерний сектор національної економіки як об’єкт державного регулювання: монографія / В. О. Шаповалов, С. С. Ніколенко, І. М. Ковальчук. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 199 с.

Шульга І.П. Механізм впливу державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств та його вплив на економічну безпеку емітента // Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ» «Технічний прогрес та ефективність виробництва». – 2010. – С. 194-204. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_5/statti/Shylga.pdf.

Про схвалення Концепції запровадження пруденційного нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 12.04.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.nssmc.gov.ua/user_files/law/17095/1335370392.doc

Концепція фінансової безпеки України (проект) / Розробники: О.І.Барановський, Ю.О.Блащук, М.І.Пузяк, Л.В.Новошинська та ін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ufin.com.ua/koncepcia/008.doc

Річний звіт НКЦПФР за 2013 рік. Рух ринку цінних паперів України до світових стандартів задля економічного зростання держави [Електронний ресурс]. – Київ: ТОВ «ПРАЙМ ПРІНТ ЛТД», 2014. – 88 с. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1402491205.pdf

Ковальова В. "Мертві душі" фондового ринку [Електронний ресурс]/ Вікторія Ковальова // Економічна правда. – 2010. – Режим доступу: http://old.epravda.com.ua/markets/2010/02/4/226068/


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Ніна Никифорівна Пойда-Носик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.