DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.190769

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Galyna Shvets

Анотація


В статті проаналізовано необхідність розвитку HR-менеджменту на сучасних вітчизняних підприємствах. Зазначено різницю між HR менеджментом та відділом кадрів. Визначено перспективні практики у роботі з кадрами в рамках антикризового управління відповідно до HR-менеджменту, наприклад: формування міцного HR‑бренду як прояв специфіки кадрової та PR‑політик; використання соціальних мереж у підборі персоналу; формування компетенцій HR‑менеджера як стратегічного бізнес‑партнера та інше. Наведено основні особистісні якості людини, необхідні сучасному HR-менеджеру, а саме: високі моральні стандарти; фізичне та психічне здоров’я; внутрішня і зовнішня культура, справедливість, чесність, чуйність, оптимізм, дбайливість, доброзичливість. Представлено та охарактеризовано головні вимоги до особистих якостей HR-менеджера, такі як: сумлінна праця та задоволення своєю роботою; встановлення міцних і сприятливих відносин із працівниками. Розкрито комплекс функцій, які повинен виконувати фахівець з HR-менеджменту, а саме: вивчення тенденцій ринку праці, інформування керівника компанії про кадрову ситуацію на ринку, моніторинг середнього рівня заробітної плати по цільовій галузі та професії; аналіз виконаної роботи за напрямом діяльності та складання звітної документації; розробка локальних нормативних актів, положень, інструкцій, спрямованих на опис, систематизацію та чітку регламентацію процесів управління персоналом організації; створення мультифункціональної системи мотивації праці, тощо. Наведено та охарактеризовано перелік HR-показників за такими напрямками як: організаційна ефективність, преміювання та пільги, ефективність рекрутингу та адаптації персоналу, навчання та розвиток персоналу, а також визначено вимоги до HR-показників. Розглянуто найбільш ймовірні тенденції, які будуть властиві змінам у HR-менеджменті, а саме: внутрішня система HR буде зменшуватися, а аутсорсинг – збільшуватися; стратегічне мислення стане основною внутрішньою компетенцією HR; маятник спрямований на фахівця (зникне генеральне управління); HR буде більше схожий на маркетинг.


Ключові слова


HR-менеджмент; управління персоналом; антикризове управління; відділ кадрів; HR-показники.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Маркова Н. С. Реалізація антикризової HR-політики в межах існуючої системи HR-менеджменту підприємства / Н. С. Маркова, О. В. Ярмак // Економіка та держава, 2013. - № 5. – С. 41 – 43.

2. Терлецька Ю. О. Антикризовий менеджмент: вимоги до системи, механізму і процесу управління / Ю. О. Терлецька, В. В. Іванюк // Вісник Чернівецького торговельно‑економічного інституту. — Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. — Вип. ІІ (38). Економічні науки — С. 181—188.

3. Хмелевський С. М. Основні характеристики та необхідні вимоги до професії HR-менеджера / С. М. Хмелевський, О. Г. Веремієнко // Глобальні та національні проблеми економіки, 2017. - № 20. – С. 626-631.

4. Бунтовска Л. Л. Нові напрямки діяльності служб персоналу в умовах конкурентної економіки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3501/1/175%20–%20186.pdf

5. Москаленко В. О. HR-показники — інструмент вдосконалення системи оцінки персоналом / В. О. Москаленко // Економіка АПК, 2010. - № 19. – С. 45-47.

6. Іляш О. І. Майбутнє HR менеджменту: тенденції, ризики, мотивація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6575

References:

1. Markova N. S. Realizatsiya antykryzovoyi HR-polityky v mezhakh isnuyuchoyi systemy HR-menedzhmentu pidpryyemstva / N. S. Markova, O. V. Yarmak // Ekonomika ta derzhava, 2013. - № 5. – S. 41 – 43.

2. Terletsʹka Yu. O. Antykryzovyy menedzhment: vymohy do systemy, mekhanizmu i protsesu upravlinnya / Yu. O. Terletsʹka, V. V. Ivanyuk // Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno ekonomichnoho instytutu. — Chernivtsi: CHTEI KNTEU, 2010. — Vyp. II (38). Ekonomichni nauky — S. 181—188.

3. Khmelevsʹkyy S. M. Osnovni kharakterystyky ta neobkhidni vymohy do profesiyi HR-menedzhera / S. M. Khmelevsʹkyy, O. H. Veremiyenko // Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky, 2017. - № 20. – S. 626-631.

4. Buntovska L. L. Novi napryamky diyalʹnosti sluzhb personalu v umovakh konkurentnoyi ekonomiky. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3501/1/175%20–%20186.pdf

5. Moskalenko V. O. HR-pokaznyky — instrument vdoskonalennya systemy otsinky personalom / V. O. Moskalenko // Ekonomika APK, 2010. - № 19. – S. 45-47.

6. Ilyash O. I. Maybutnye HR menedzhmentu: tendentsiyi, ryzyky, motyvatsiya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6575


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Galyna Shvets

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.