СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Galyna Shvets Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6798-425X

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.190769

Ключові слова:

HR-менеджмент, управління персоналом, антикризове управління, відділ кадрів, HR-показники.

Анотація

В статті проаналізовано необхідність розвитку HR-менеджменту на сучасних вітчизняних підприємствах. Зазначено різницю між HR менеджментом та відділом кадрів. Визначено перспективні практики у роботі з кадрами в рамках антикризового управління відповідно до HR-менеджменту, наприклад: формування міцного HR‑бренду як прояв специфіки кадрової та PR‑політик; використання соціальних мереж у підборі персоналу; формування компетенцій HR‑менеджера як стратегічного бізнес‑партнера та інше. Наведено основні особистісні якості людини, необхідні сучасному HR-менеджеру, а саме: високі моральні стандарти; фізичне та психічне здоров’я; внутрішня і зовнішня культура, справедливість, чесність, чуйність, оптимізм, дбайливість, доброзичливість. Представлено та охарактеризовано головні вимоги до особистих якостей HR-менеджера, такі як: сумлінна праця та задоволення своєю роботою; встановлення міцних і сприятливих відносин із працівниками. Розкрито комплекс функцій, які повинен виконувати фахівець з HR-менеджменту, а саме: вивчення тенденцій ринку праці, інформування керівника компанії про кадрову ситуацію на ринку, моніторинг середнього рівня заробітної плати по цільовій галузі та професії; аналіз виконаної роботи за напрямом діяльності та складання звітної документації; розробка локальних нормативних актів, положень, інструкцій, спрямованих на опис, систематизацію та чітку регламентацію процесів управління персоналом організації; створення мультифункціональної системи мотивації праці, тощо. Наведено та охарактеризовано перелік HR-показників за такими напрямками як: організаційна ефективність, преміювання та пільги, ефективність рекрутингу та адаптації персоналу, навчання та розвиток персоналу, а також визначено вимоги до HR-показників. Розглянуто найбільш ймовірні тенденції, які будуть властиві змінам у HR-менеджменті, а саме: внутрішня система HR буде зменшуватися, а аутсорсинг – збільшуватися; стратегічне мислення стане основною внутрішньою компетенцією HR; маятник спрямований на фахівця (зникне генеральне управління); HR буде більше схожий на маркетинг.

Біографія автора

Galyna Shvets, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. філол. н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва

Посилання

1. Маркова Н. С. Реалізація антикризової HR-політики в межах існуючої системи HR-менеджменту підприємства / Н. С. Маркова, О. В. Ярмак // Економіка та держава, 2013. - № 5. – С. 41 – 43.

2. Терлецька Ю. О. Антикризовий менеджмент: вимоги до системи, механізму і процесу управління / Ю. О. Терлецька, В. В. Іванюк // Вісник Чернівецького торговельно‑економічного інституту. — Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. — Вип. ІІ (38). Економічні науки — С. 181—188.

3. Хмелевський С. М. Основні характеристики та необхідні вимоги до професії HR-менеджера / С. М. Хмелевський, О. Г. Веремієнко // Глобальні та національні проблеми економіки, 2017. - № 20. – С. 626-631.

4. Бунтовска Л. Л. Нові напрямки діяльності служб персоналу в умовах конкурентної економіки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3501/1/175%20–%20186.pdf

5. Москаленко В. О. HR-показники — інструмент вдосконалення системи оцінки персоналом / В. О. Москаленко // Економіка АПК, 2010. - № 19. – С. 45-47.

6. Іляш О. І. Майбутнє HR менеджменту: тенденції, ризики, мотивація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6575

References:

1. Markova N. S. Realizatsiya antykryzovoyi HR-polityky v mezhakh isnuyuchoyi systemy HR-menedzhmentu pidpryyemstva / N. S. Markova, O. V. Yarmak // Ekonomika ta derzhava, 2013. - № 5. – S. 41 – 43.

2. Terletsʹka Yu. O. Antykryzovyy menedzhment: vymohy do systemy, mekhanizmu i protsesu upravlinnya / Yu. O. Terletsʹka, V. V. Ivanyuk // Visnyk Chernivetsʹkoho torhovelʹno ekonomichnoho instytutu. — Chernivtsi: CHTEI KNTEU, 2010. — Vyp. II (38). Ekonomichni nauky — S. 181—188.

3. Khmelevsʹkyy S. M. Osnovni kharakterystyky ta neobkhidni vymohy do profesiyi HR-menedzhera / S. M. Khmelevsʹkyy, O. H. Veremiyenko // Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky, 2017. - № 20. – S. 626-631.

4. Buntovska L. L. Novi napryamky diyalʹnosti sluzhb personalu v umovakh konkurentnoyi ekonomiky. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3501/1/175%20–%20186.pdf

5. Moskalenko V. O. HR-pokaznyky — instrument vdoskonalennya systemy otsinky personalom / V. O. Moskalenko // Ekonomika APK, 2010. - № 19. – S. 45-47.

6. Ilyash O. I. Maybutnye HR menedzhmentu: tendentsiyi, ryzyky, motyvatsiya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6575

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті