ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.189424

Ключові слова:

мотивація, управління, персонал, середовище, ефективність, механізм мотивування.

Анотація

У представленій статті розглянуті деякі питання мотиваційного механізму управління персоналом і управлінського персоналу зокрема: роль мотивації, сутність, функції та методи оцінки ефективності механізму мотивування праці управлінців. Визначено, що основою побудови мотиваційного механізму є потреби і мотивація. Потреби змушують людину діяти, а мотивація виступає рушійною силою, яка проявляє, направляє і зберігає його цілеспрямовані зусилля. Мотиваційний механізм лежить в основі успішного існування будь-якого підприємства, так як сприяє раціональному використанню трудового потенціалу працівників, мобілізації їх розумових і фізичних можливостей і призводить до високої продуктивності праці. Проведене дослідження механізму мотивації праці на діючому торговому підприємстві показало, що, в основному, при управлінні поточною діяльністю підприємства використовуються адміністративно-організаційні методи. Економічні методи матеріального стимулювання праці працівників у вигляді преміальних за результатами праці використовуються, але ефективність їх використання низька. Основні показники діяльності підприємства мають позитивну тенденцію розвитку, однак, порівняння темпів зростання заробітної плати і продуктивності праці показало, що підвищення заробітної плати не стимулює зростання продуктивності праці. Це свідчить про низький рівень мотивації праці і необхідності розробки більш дієвого механізму. Проведений аналіз дозволив визначити основні напрямки його вдосконалення, в основі яких лежать матеріальні і нематеріальні стимули.  Запропонована гнучка система нарахування допоміжної заробітної плати у вигляді премії в залежності від інтегрованого показника, який формується на основі показників роботи підлеглого колективу, самооцінки і оцінки експертів. Запропонована методика дозволить об'єктивно оцінити працю керівників та їх внесок в результати діяльності підприємства.

Біографія автора

Raisa Aleksandrova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. т. н., доцент

Посилання

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит; [пер. с англ., ввод. ст., коммент., Е. М. Майбурда; отв. ред. Л. И. Абалкин]. — М.: Наука, 1993. — 570 с.

2. Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: навч. пос. / А. М. Колот. — К.: КНЕУ, 1998. — 224 с.

3. Клевлин А. И. Организация гармоничного производства (теория и практика); [Учебное пособие] / А.И. Клевлин, Н.К. Моисеева. – М.: Омега-Л, 2003. – 360 с.

4. Дороніна М. С. Механізм мотивації управлінського персоналу. Наукове видання / М. С. Дороніна, Л. О. Сасіна, В. М. Лугова, Г. М. Надьон. – Харків: АдвАтм , 2010. – 240 с.

5. Дуда С. Т. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства: їх сутність та взаємозв’язок / С.Т. Дуда, Х.Р. Кіцак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20 (14). – С. 188–193

6. Оцінювання ефективності мотивації праці управлінського персоналу з урахуванням економічних, соціальних і засадничих мотиваторів / Н. П. Любомудрова, Н. Р. Яворська // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 10–12 листоп. 2011 р. : / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – С. 306 – 307.

7. Малиненко В. Е. Методи оцінки результатів роботи і мотивація персоналу / В.Е. Малиненко// Проблеми науки. – 2008. - № 7. – С. 17 - 21. 145 Нарейко В. Оцінка персоналу в системі ефективного управління / В. Нарейко// Економіка та держава. – 2009. - № 1. – С.60 - 63.

8. Хукаленко П. Л. Всебічна об’єктивна оцінка фахового рівня персоналу, як стимул до покращення показників у роботі /П. Л. Хукаленко// Фінансовий контроль. – 2004. - № 4. – С. 49 - 51.

9. Соціально-економічне становище України за січень–вересень 2019 року. Електронний ресурс. Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/soc_ek/2019/publ_09_2019_u.html

References:

1. Smit A. Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov / A. Smit; [per. s angl., vvod. st., komment., Ye. M. Mayburda; otv. red. L. I. Abalkin]. — M.: Nauka, 1993. — 570 s.

2. Kolot A. M. Motivatsíya, stimulyuvannya í otsínka personalu: navch. pos. / A. M. Kolot. — K.: KNEU, 1998. — 224 s.

3. Klevlin A. I. Organizatsiya garmonichnogo proizvodstva (teoriya i praktika); [Uchebnoye posobiye] / A.I. Klevlin, N.K. Moiseyeva. – M.: Omega-L, 2003. – 360 s.

4. Doronina M. S. Mechanism of management staff motivation. Scientific publication / M.S. Doronin, L.O. Sasina, V.M. Lugova, G.M. Nagyon. - Kharkiv: Advocate, 2010. - 240 p.

5. Duda, S.T. and Kicak, H.R. (2010), «Motyvacija ta rezul'tatyvnist' praci personalu pidpryjemstva: i'h sutnist' ta vzajemozv’jazok», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, zb. nauk.-tehn. prac', RVV NLTU Ukrai'ny, L'viv, Vol. 20 (14), pp. 188–193.

6. Otsinyuvannya efektyvnosti motyvatsiyi pratsi upravlinsʹkoho personalu z urakhuvannyam ekonomichnykh, sotsialʹnykh i zasadnychykh motyvatoriv / N. P. Lyubomudrova, N. R. Yavorsʹka // Suchasni problemy ekonomiky i menedzhmentu : tezy dop. mizhnar. nauk.-prakt. konf., Lʹviv, 10–12 lystop. 2011 r. : / Nats. un-t «Lʹviv. politekhnika». – L. : Vyd-vo Lʹviv. politekhniky, 2011. – S. 306 – 307.

7. Malynenko V. E. Metody otsinky rezulʹtativ roboty i motyvatsiya personalu / V.E. Malynenko// Problemy nauky. – 2008. - № 7. – S. 17 - 21. 145 Nareyko V. Otsinka personalu v systemi efektyvnoho upravlinnya / V. Nareyko// Ekonomika ta derzhava. – 2009. - № 1. – S.60 - 63.

8. Khukalenko P. L. Vsebichna obʺyektyvna otsinka fakhovoho rivnya personalu, yak stymul do pokrashchennya pokaznykiv u roboti /P. L. Khukalenko// Finansovyy kontrolʹ. – 2004. - № 4. – S. 49 - 51.

9. Sotsialʹno-ekonomichne stanovyshche Ukrayiny za sichenʹ–veresenʹ 2019 roku. Elektronnyy resurs: https://ukrstat.org/uk/druk/soc_ek/2019/publ_09_2019_u.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті