ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Maryna Kravchenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2185-178X
  • Roman Kussa ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.189096

Ключові слова:

якість, управління якістю продукції, ISO, стандарт, сертифікація, нормативні документи, сертифікація якості.

Анотація

Враховуючи той фактор, що Україна тримає курс на ЕС то усі нормативні документи, що стосуються сертифікації, а особливо на промислових підприємствах, повинні відповідати стандартам та міжнародним нормам. Тому підвищення якості продукції в Україні на даний період є важливим питанням. Зростання конкурентоспроможності не тільки на вітчизняному ринку, але й у світовому масштабі стимулює промислові підприємства переглянути стандарти якості виготовленої продукції. Підвищення якості продукції в Україні продиктоване не лише високою конкурентоспроможністю на вітчизняному ринку, якість життя працівників також напряму залежить від якості продукції, тому що якісна продукція має збут по більш вищій ціні, а це заробітна плата працівників промислових підприємств, їх соціальний добробут. Також висока якість продукції промислових підприємств та виготовлення її за сучасними технологіями вказує на рівень країни в конкурентному списку країн, а це імідж держави як експортера на міжнародному ринку. Гарантом забезпечення якості продукції промислових підприємств на міжнародному ринку є стандарти серії ISO 9000. Науково-економічні досягнення нових ринків в конкурентоспроможності, реалізація інноваційних рішень та винаходів, що призводять до формування на промислових підприємствах єдиної системи дій по удосконаленню якості та підвищення рівня  знань, які стають одним з основних умов розвитку і зростання конкурентоспроможності економіки не тільки підприємства, галузі але й держави. Дослідження розвитку наукових теорій управління якості на промислових підприємствах та їх підходів до практичної реалізації дали можливість виявити ряд методичних основ і принципів, які спрямовані на підвищення управління якості продукції на промислових підприємствах. Наукові дослідження в даній галузі пройшли шлях від теорій, побудованих на принципах браку, та теорій управління процесами виробництва продукції. Тема є актуальною особливо в час коли країна переходить на міжнародні стандарти та виходить на міжнародний ринок збуту продукції. Вивчення та впровадження міжнародних стандартів є актуальним в даний період на промислових підприємствах.

Біографії авторів

Maryna Kravchenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. е. н., доц., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва

Roman Kussa, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

магістр

Посилання

1. Афанасьева П., Рахлин К. Применение экономических методов в системе качества// Стандарты и качество. 2000. № 10. С. 24-25.

2. Басовский Л. Е., Протасьев В. Б. Управление качеством: Учебник для ВУЗов. М.: ИНФРА-М, 2002.

3. Версан В. Г. Стандарты ИСО 9000 версии 2000 года: стратегия внедрения/ Пичугин К.В. Принцип «постоянного улучшения» в стандартах ИСО 9000 версии 2000 года// Сертификация. 2001. № 4. С. 11-16.

4. Гуленков В. Ю., Куприянова М.С. Новое в подходе к сертификации систем менеджмента качества// Стандарты и качество. 2002. № 3. С. 90-83.

5. Егорова Л. Г. Еще раз о «процессном подходе» // Сертификация. 2001. №3. С. 15-19

6. Ефимов В .В. Потребительские ценности продукции// Стандарты и качество. 2002. №5. С. 68-69.

7. Качалов В. А. Зарубежный опыт проведения самооценки деятельности в области качества// Стандарты и качество. 1997. № 5. С. 47-53.

8. Качалов В. А. Насколько точно «русское лицо» стандартов ИСО серии 9000:2000// Стандарты и качество. 2002. № 6. С. 31-38.

9. Крейг Роберт Дж. ИСО 9000: руководство по получению сертификата о регистрации по ИСО 9000. М.: РИА «Стандарты и качество», 2001. 183с. (сер. «Дом качества», вып. 9).

References (BSI):

1. Afanaseva P., Rakhlyn K. (2000), «Application of economic methods in the quality system», [Prymenenye эkonomycheskykh metodov v systeme kachestva], Standarty kachestvo. № 10. S. 24-25.

2. Basovskyi L. E., Protasev V. B. (2002), «Quality control», [Upravlenye kachestvom]: Uchebnyk dlia VUZov. M.: YNFRA-M.

3. Versan V. H. (2001), «ISO 9000 Standards 2000: Implementation Strategy», [Standarty ISO 9000 versyy 2000 hoda: stratehyia vnedrenyia], Sertyfykatsyia. № 4. P. 11-16.

4. Hulenkov V. Iu., Kupryianova M. S. (2002), «New in the approach to certification of quality management systems», [Novoe v podkhode k sertyfykatsyy system menedzhmenta kachestva], Standarty y kachestvo. № 3. P. 90-83.

5. Ehorova L. H. (2001), « Once again about the "process approach"», [Eshche raz o «protsessnom podkhode»], Sertyfykatsyia. №3. P. 15-19

6. Efymov V .V. (2002), «Consumer values of products», [Potrebytelskye tsennosty produktsyy], Standarty y kachestvo. №5. P. 68-69.

7. Kachalov V. A. (1997), «Foreign experience in conducting self-assessment of activities in the field of quality», [Zarubezhnyy opyt provedeniya samootsenki deyatel'nosti v oblasti kachestva], Standarty i kachestvo. № 5. P. 47-53.

8. Kachalov V. A. (2002) «How accurate is the “Russian face” of ISO 9000: 2000 series standards», [Naskol'ko tochno «russkoye litso» standartov ISO serii 9000:2000], Standarty i kachestvo. № 6. P. 31-38.

9. Kreih Robert Dzh. (2001), «ISO 9000: Guidance on obtaining a certificate of registration for ISO 9000», [ISO 9000: rukovodstvo po poluchenyiu sertyfykata o rehystratsyy po ISO 9000], Standarty i kachestvo, 183 P. (ser. «Dom kachestva», vip. 9).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті