DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.188992

ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Yuliia Matskewych

Анотація


Інтеграція наукової, освітньої та інноваційної діяльності, всебічна взаємодія між університетами і реальним сектором економіки - важлива складова розвитку університетів, підприємств, регіону, країни. Висока практична спрямованість освіти та її зв'язок з реаліями економічної ситуації повинні стати унікальними характеристиками сучасного університету. Освіта у виші має відповідати запитам держави, суспільства та особистості. Його взаємодія з підприємствами різного масштабу дає основу для формування соціального замовлення на студентів, від якого повинен відштовхуватися заклад вищої освіти при формуванні навчального плану, набору навчальних дисциплін та практик для навчання студента. Облік запитів зовнішнього середовища, зокрема запитів бізнесу і підприємств дозволяє закладу освіти вибрати правильну траєкторію в процесі навчання студентів, щоб отримати на виході випускника, що володіє саме тим переліком професійних умінь і навичок, які затребувані сьогодні на ринку праці, з якими він буде затребуваний в сучасному суспільстві. У статті зроблено акцент на необхідність вдосконалення взаємодії українських вузів і підприємств за такими напрямками, як підготовка кадрів,  працевлаштування випускників, взаємодія у сфері науки та інновацій, проаналізовано співвідношення задоволеності партнерів співпрацею та розглянуто необхідність співробітництва вишу з компаніями різних розмірів, виділено основні проблеми та перспективи співпраці вишу з підприємницькими структурами, запропоновано шляхи їх вирішення. Аналіз взаємодії вищої школи і підприємницьких структур в умовах сучасних ринкових відносин підкреслює необхідність цього процесу і його корисність з позиції практико-орієнтованого навчання та формування практичних навичок у випускників.


Ключові слова


інтеграція науки і бізнесу; партнерство; інноваційність; практико-орієнтоване навчання; ринок праці.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20170928#n17

2. Освіта за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academ consult.ru/ obrazovanie-v-germanii

3. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// www.htw-berlin.de/forschung/forschungsservice-und-transfer/kooperationen/

4. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// www.htw-berlin.de/studium/studienorganisation/

5. Aalto University [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biz.aalto.fi/en/cooperation/for_ corporations/projects/

6. Сагинова О. В., Ковалева Е. Н. Рейтинги, имидж вуза и цели высшего образования // Экономика образования. — 2015. — № 1. — С. 12-23.

7. Національний Еразмус + офіс в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/161-novyny-proektiv/1627-ukrainski-universytety-rozbudovuiut-potentsial-molodi.html

8. Мартынец Л. А. М 29 Высшее образование и Болонский процесс: учебно-методическое пособие. - Донецк, 2013. – 188с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/41/1/пособие_Болонский.pdf

References:

1. The law of Ukraine "on higher education" [Elektronnij resource], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20170928#n17

2. Osvita for cordon [Elektronnij resource], available at: http://academ consult.ru/ obrazovanie-v-germanii

3. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin [Electronic resource], available at: https:// www.htw-berlin.de/forschung/forschungsservice-und-transfer/kooperationen/

4. Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin [Electronic resource], available at: https:// www.htw-berlin.de/studium/studienorganisation/

5. Aalto University [Electronic resource], available at: http://biz.aalto.fi/en/cooperation/for_ corporations/projects/

6. Saginova O. V., Kovaleva E. N. (2015), Ratings, image of the University and goals of higher education / / Economics of education,. No. 1, pp. 12-23.

7. National Erasmus + ofis in Ukraine [Electronic resource], available at: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/161-novyny-proektiv/1627-ukrainski-universytety-rozbudovuiut-potentsial-molodi.html

8. Martynets L. A. (2013), M 29 Higher education and the Bologna process: educational and methodical manual. - Donetsk,. - 188s. [Electronic resource], available at: https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/41/1/пособие_Болонский.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Yuliia Matskewych

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.