ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Leila Mamatova Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2954-5405
  • Anna Pozhydaieva Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.188895

Ключові слова:

конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність підприємства, критерії та показники конкурентоспроможності, фактори конкурентоспроможності, інноваційний потенціал.

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти конкуренції та  конкурентоспроможності підприємства. Розкрито економічну сутність поняття, визначено критерії та показники забезпечення конкурентоспроможності, виявлено чинники впливу. Визначено, що ефективна перебудова економіки України повинна бути орієнтована на досконале використання існуючого інтелектуального потенціалу або залучення висококваліфікованого, та відповідний розвиток високотехнологічного виробничого та інноваційного потенціалів. Запропоновано визначення терміну «конкурентоспроможність підприємства», як комплексної порівняльної характеристики можливого рівня сукупності ключових факторів успіху з відповідною оцінкою можливостей підприємства на певному сегменті ринку та за певний проміжок часу у відповідності до аналогічного набору показників підприємств-конкурентів. Узагальнено, що саме конкурентоспроможність підприємства формує власне позиціонування в конкурентній боротьбі, положення на ринку та можливе лише досягненням і розвитком відповідних конкурентних переваг в економічному, технічному, організаційному напрямках діяльності суб’єкта господарювання.

Біографії авторів

Leila Mamatova, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств

Anna Pozhydaieva, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

студентка 6 курсу економічного факультету

Посилання

1. Про захист економічної конкуренції: закон України №2210-ІІІ станом на 18.05.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

2. Райзберг Б. А., Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/Ses/

3. Щетинін А. І. Політична економія. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 480 с.

4. Business dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://www.businessdictionary.com/definition/competition.html

5. Келічавий А. В. Еволюція конкуренції : від зародження поняття до сучасних особливостей / А. В. Келічавий // Соціально економічні проблеми сучасного періоду України. – 2015. – № 5 (115). – С. 58-63.

6. Клименко С. М та ін. Управління конкурентоспроможністю підприємства : Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2006. – 527 с.

7. Ходжеттс Р. Майкл Портер про нові стратегії удосконалення управління //National Business. – 2004, червень. №5 (8) – С. 65-70 // Сайт Executive – Режим доступу: http://www.management.com.ua/bp/bp016.html

8. Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

9. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер ; [пер. с англ.] ; под. ред. и предсл. В. Д. Щетинина. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.

10. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : Изд-во «Советская энциклопедия», 1972. – 846 с.

11. Гельвановский М. Конкурентоспособность в микро, мезо-, макроуровневом измерении / М. Гальвановский, В. Жуковская // Российский экономический журнал. – 1998. – № 3. – С. 67–70.

12. Петров В. Конкурентоспособность / В. Петров // РИСК. – 1999. – № 4.

13. Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентоздатністю організації : Навчальний посібник. – 4-е вид. – К. : Ексмо, 2015. – 544 с.

14. Киперман Г. Я. Современный экономический словарь / Г. Я. Киперман, Б. С. Сурганов. – М. : Экономика, 2012. – 255 с.

15. Азоев Г. Л. Конкуренция : анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.

16. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. пос. /І.З.Должанський, Т.О.Загорна. - Київ: Центр навч. Літератури, 2006. – 384 с.

17. Амеліна Н. К. Показники та умови підвищення конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.Nbuv.gov.ua/portal/natural/vntu/2008_17_1/80.pdf.

18. Маматова Л. Ш. Сущность и методы разработки стратегии обеспечения финансово-инвестиционного потенциала промышленных предприятий / Л.Ш. Маматова // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Košice, Slovakia: Technical University of Košice, 2015. – №5. – vol. 3. – p.150-154

References:

1. "On Protection of Economic Competition: Law of Ukraine No. 2210-III as of May 18, 2016", ["Pro zahyst ekonomichnoi' konkurencii': zakon Ukrai'ny №2210-III stanom na 18.05.2016"], [electronic resource], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

2. Reizberg B. A., "The Modern Economic Dictionary", ["Sovremennuj ekonomycheskyj slovar'"], B. A. Reisberg, L. Sh. Lozovsky, E. B. Starodubtseva, [electronic resource], available at: http://www.ebk.net.ua/Book/Ses/

3. Shchetinin A. I. (2011), "The political economy", ["Politychna ekonomija"], textbook, K ., Center for Educational Literature, 480 p.

4. Business dictionary, [electronic resource], available at: http://www.businessdictionary.com/definition/competition.html

5. Kelichavy A. V. (2015), "The evolution of competition: from conception to modern features", ["Evoljucija konkurencii' : vid zarodzhennja ponjattja do suchasnyh osoblyvostej"], A.V. Kelichavy, Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, No. 5 (115), pp. 58-63.

6. Klimenko S. M. (2006), "Enterprise competitiveness management", ["Upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstva"], textbook, K., KNEU, 527 p.

7. Richard M. Hodgetts (2004), "Michael Porter on New Management Improvement Strategies, ["Majkl Porter pro novi strategii' udoskonalennja upravlinnja"], National Business, 2004 June, No. 5 (8), pp. 65-70, Executive Website, available at: http://www.management.com.ua/bp/bp016.html

8. "On the Sustainable Development Strategy "Ukraine 2020": Presidential Decree No. 5/2015 of 12.01.2015", ["Pro strategiju stalogo rozvytku «Ukrai'na – 2020»: ukaz Prezydenta Ukrai'ny № 5/2015 vid 12.01.2015"], [electronic resource], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

9. Porter M. (1993), "International Competition", ["Mezhdunarodnaja konkurencyja"], M. Porter; [trans. with English], under. ed. and prop. V.D. Shchetinina, M., International Relations, 896 p.

10. Ozhegov S. I. (1972), "Dictionary of the Russian language", ["Slovar' russkogo jazuka "], S.I. Ozhegov, M., Publishing House "Soviet Encyclopedia", 846 p.

11. Gelvanovsky M. (1998), "Competitiveness in Micro, Meso, and Macro Level Measurement", ["Konkurentosposobnost' v mykro, mezo-, makrourovnevom yzmerenyy"], M. Galvanovsky, V. Zhukovskaya , Russian Economic Journal, No. 3 pp. 67–70.

12. Petrov V. 1999, "Competitiveness", ["Konkurentosposobnost'"], Petrov, RISK. No. 4.

13. Fathutdinov R. A. (2015), "Managing the competitiveness of an organization", ["Upravlinnja konkurentozdatnistju organizacii'"], textbook, Type 4, K., Exmo, 544 p.

14. Kiperman G. (2012), "The Modern Economic Dictionary", ["Sovremennuj ekonomycheskyj slovar' "], G.Ya. Kiperman, B.S. Surganov, M., Economics, 255 p.

15. Azoev G. L. (1996), "Competition: analysis, strategy and practice", ["Konkurencyja : analyz, strategyja y praktyka"], G.L. Azoev, M., Center for Economics and Marketing, 208 p.

16. Dolzhansky I. Z. (2006), "Competitiveness of the enterprise", ["Konkurentospromozhnist' pidpryjemstva"], training. pos., I.Z.Dolzhansky, T.O. Zagorna, Kyiv: Center for Teaching Literature, 384 p.

17. Amelina N. K. "Indicators and Conditions for Increasing the Competitiveness of Enterprises", ["Pokaznyky ta umovy pidvyshhennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstv"], [electronic resource], available at: www.Nbuv.gov.ua/portal/natural/vntu/2008_17_1/80.pdf.

18. Mamatova L. Sh. (2015), "The essence and methods of developing a strategy to ensure the financial and investment potential of industrial enterprises", ["Sushhnost' i metody razrabotki strategii obespechenija finansovo-investicionnogo potenciala promyshlennyh predprijatij"], L.Sh. Mamatova, Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, Košice, Slovakia, Technical University of Košice, No. 5, vol. 3, pp 150-154

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті