ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Leila Mamatova Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2954-5405
  • Viktoria Korniuk Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.188556

Ключові слова:

економічний потенціал, оцінка економічного потенціалу, методичні підходи, принципи оцінки, методи оцінки, капітал, ресурси, оптимальність.

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти оцінки економічного потенціалу підприємства та сутність існуючих методичних підходів до його оцінки. Досліджено принципи, концепції та методи оцінки економічного потенціалу. Визначено, що оцінка економічного потенціалу суб’єкта господарювання характеризується визначенням величини наявних ресурсів, які є в розпорядженні підприємства, та врахованого економічного ефекту від їх використання. Розглянуто сутність капіталу підприємства, роль оптимальної структури. Доведено, що одна з основних проблем оцінки потенціалу підприємства постає в різниці реальної та балансової вартості капіталу підприємства. В результаті дослідження зазначено, що оцінка економічного потенціалу вимагає визначення відповідно до чинників методологічної основи, яка дозволить визначити кількісні та якісні аспекти формування та використання потенціалу підприємства.

Біографії авторів

Leila Mamatova, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств

Viktoria Korniuk, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

студентка 6-го курсу

Посилання

1. Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємства: монографія / Є. В. Лапін та ін. - М .: ВТД «Університетська книга», 2002. - 310 с.

2. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формирование та оцінка: Навч. посібник / Краснокутська Н. С. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 364 с.

3. Савченко М. В. Управління економічним потенціалом промислових підприємств: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Марина Василівна Савченко. - Х., 2004. - 220 с.

4. Пантелєєв М.С., Коломієць Г.В. «Оцінка організаційного потенціалу підприємства». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1988/3/Panteljejev%20M.S.,%20Kolomijec'%20G.V..pdf

5. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - К .: КНЕУ, 2005. - 528 с.

6. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формирование та оцінка: Навч. посібник. / Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. - К .: КНЕУ, 2004. -316 с.

7. Потенціал підприємства як інтегрована економічна система. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scicenter.online/ekonomika-predpriyatiya-scicenter/potentsial-pidpriemstva-yak-integrovana-125235.html

8. Маматова Л. Ш. Оптимізація структури капіталу та її вплив на потенціал підприємства / Л. Ш. Маматова Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017 – 34. – С. 299-305.

9. Яремко І. Й. Показники та критерії в системі вартісно-орієнтованої концепції менеджменту / І. Й. Яремко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 835. - С. 123-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_835_19

References:

1. Lapin E. V. (2002), "Economic potential of the enterprise", ["Ekonomichnyj potencial pidpryjemstva"], monograph, E. V. Lapin et all. –M., University Book Book, 310 p.

2. Krasnokutskaya N. S. (2005), "Potential of the enterprise: formation and evaluation", ["Potencial pidpryjemstva: formyrovanye ta ocinka"], educ. manual, Krasnokutskaya N.S., Kiev, Center for Educational Literature, 364 p.

3. Savchenko M. V. (2004), "Management of economic potential of industrial enterprises", ["Upravlinnja ekonomichnym potencialom promyslovyh pidpryjemstv"], dis. Cand. econom. Sciences: 08.06.01, M. V. Savchenko, H., 220 p.

4. Panteleev M. S., Kolomiets G. V. "Assessment of organizational potential of the enterprise", ["Ocinka organizacijnogo potencialu pidpryjemstva"], [electronic resource], available at: http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1988/3/Panteljejev%20M.S.,%20Kolomijec'%20G.V..pdf

5. "Economics of the enterprise", ["Ekonomika pidpryjemstva"], textbook, total. ed. S.F. Pokropyvnogo, K., 2005, 528 p.

6. Fedonin O. S. (2004), "Enterprise Potential: Formation and Assessment", ["Potencial pidpryjemstva: formyrovanye ta ocinka"], educ. manual., Fedonin O. S., Repina I. M., Oleksiuk O. I., K., KNEU, 316 p.

7. "Enterprise potential as an integrated economic system", ["Potencial pidpryjemstva jak integrovana ekonomichna systema"],. [electronic resource], available at: https://scicenter.online/ekonomika-predpriyatiya-scicenter/potentsial-pidpriemstva-yak-integrrovana-125235.html

8. Mamatova L. (2017), "Optimization of capital structure and its influence on the enterprise potential", ["Optymizacija struktury kapitalu ta i'i' vplyv na potencial pidpryjemstva"], Bulletin of the Priazovskyi State Technical University, Series: Economic Sciences: Coll. Sciences., Mariupol: State Technical University " Priazovskyi State Technical University ", 34, pp. 299-305.

9. Yaremko I. I. (2015), "Indicators and criteria in the system of value-oriented management concept", ["Pokaznyky ta kryterii' v systemi vartisno-orijentovanoi' koncepcii' menedzhmentu"], I.I. Yaremko, Bulletin of the National university "Lviv Polytechnic". Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of development and development problems, No. 835, pp. 123-130, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_835_19

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті