DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.188548

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Maryna Kravchenko, Alina Kinash

Анотація


Стаття  присвячена дослідженню питань, аналізу та удосконаленню маркетингової діяльності на залізничних підприємствах України. В результаті дослідження встановлено, що в складних та нестійких  фінансових умовах господарювання, а також великої конкуренції, виникає необхідність прийняття маркетингових методів управління на залізничних підприємствах. В статті розглянуто наукові підходи до проблем розвитку маркетингу в сфері послуг. А також розкрито сутність поняття транспортна послуга, як об’єкту маркетингової діяльності. Визначені методичні основи маркетингового забезпечення якості транспортного обслуговування та використання логістичних методів при реалізації маркетингової концепції управління в антикризових ситуаціях в сфері транспортних послуг. Проведено аналіз вантажних перевезень різними видами транспорту, а також розглянуто перевезення залізничним транспортом. Виявлені основні проблеми залізниць та якість послуг, відсутність гнучкості обслуговування замовників, слабка взаємодія з іншими транспортними процесами. Розглянуто та удосконалено схему послідовності  виходу підприємства із кризового стану, а також розглянуто фактори ризикового розвитку на підприємстві в антикризовий період. Надано рекомендації по удосконаленню маркетингової діяльності в структурі управління підприємствами, які дозволяють забезпечити планування  та координацію маркетингових заходів на залізничному транспорті, а також можна розрахувати оптимальний розподіл вантажів за допомогою формули та розрахунків, можна також визначити місце доставки та обробки для незапланованих вантажів, а також запропонований підхід дозволить  перейти від планування, отримання заявок на вантажовідправників в оптимальні терміни. 


Ключові слова


транспортні послуги; вантажообіг; залізничний транспорт; реструктуризації; внутрішні і зовнішні чинники.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 1985. – 327 с.

2. Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. для студ. екон. спец. усіх форм навч. / З. Є. Шершньова [та ін.]; заг. ред. З. Є. Шершньова; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2007. - 676 с.

3. Державна служба статистики України: офіційний сайт державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Barton L. Crisis in organizations: Managing and communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati. – Ohio: South-Western, 1993.256 p.

5. Волянська-Савчук Л. В. Порівняльний аналіз теорій визначення кризи науковцями / Л. В. Волянська-Савчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 2. - С. 59-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_2_10

6. Градова А.П., Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общ. ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина. – СПб.: Специальная лит., 1996. – 510 с.

7. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2006. – 256 с.

8. Іванюта С.М. Антикризове управління: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/605994/grant/

9. Дрьомін М.С. Маркетинг у сфері транспортних послуг: автореф.дис. на здобуття вченого ступеня канд.екон.наук (08.06.01) / М.С. Дрьомін; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К.: 2006. 23 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/164599

References:

1. Akoff R. (1985), Future Corporation Planning”, [Planyrovanye budushcheho korporatsyy]. – M.: Prohress, 1985. – 327 p.

2. Shershnʹova Z. YE. (2007), “Anticrisis management”, [Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom]: navch. posib. dlya stud. ekon. spets. usikh form navch. / Z. YE. Shershnʹova [ta in.]; zah. red. Z. YE. Shershnʹova; Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy ekonomichnyy un-t im. Vadyma Hetʹmana. - K.: KNEU, 2007. - 676 p.

3. State Statistics Service of Ukraine [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny]: ofitsiynyy sayt derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Barton L., Crisis in organizations: Managing and communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati. – Ohio: South-Western, 1993. – 256 p.

5. Volyansʹka-Savchuk L. V. (2013), “Comparative analysis of theories of crisis definition by scientists”, [Porivnyalʹnyy analiz teoriy vyznachennya kryzy naukovtsyamy], Visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya : Ekonomichni nauky. - 2013. - № 2. - P. 59-62. – Aviable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_2_10

6. Hradova A.P. (1996), Strategy and tactics of crisis management company”, [Stratehyya y taktyka antykryzysnoho upravlenyya fyrmoy]. – SPb.: Spetsyalʹnaya lyt., 1996. – 510 p.

7. Chernyavsʹkyy A.D. (2006), “Enterprise crisis management”, [Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom], MAUP, 2006. – 256 p.

8. Ivanyuta S.M. (2007), “Crisis management”, [Antykryzove upravlinnya], Tsentr uchbovoyi literatury, 2007. – 288 p. – aviable at: https://www.twirpx.com/file/605994/grant/

9. Drʹomin M.S. (2006), “Marketing in the field of transport services”, [Marketynh u sferi transportnykh posluh], 2006. 23 p. – aviable at: http://referatu.net.ua/referats/7569/164599


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Maryna Kravchenko, Alina Kinash

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.