МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ НА ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Maryna Kravchenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2185-178X
  • Alina Kinash ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.188548

Ключові слова:

транспортні послуги, вантажообіг, залізничний транспорт, реструктуризації, внутрішні і зовнішні чинники.

Анотація

Стаття  присвячена дослідженню питань, аналізу та удосконаленню маркетингової діяльності на залізничних підприємствах України. В результаті дослідження встановлено, що в складних та нестійких  фінансових умовах господарювання, а також великої конкуренції, виникає необхідність прийняття маркетингових методів управління на залізничних підприємствах. В статті розглянуто наукові підходи до проблем розвитку маркетингу в сфері послуг. А також розкрито сутність поняття транспортна послуга, як об’єкту маркетингової діяльності. Визначені методичні основи маркетингового забезпечення якості транспортного обслуговування та використання логістичних методів при реалізації маркетингової концепції управління в антикризових ситуаціях в сфері транспортних послуг. Проведено аналіз вантажних перевезень різними видами транспорту, а також розглянуто перевезення залізничним транспортом. Виявлені основні проблеми залізниць та якість послуг, відсутність гнучкості обслуговування замовників, слабка взаємодія з іншими транспортними процесами. Розглянуто та удосконалено схему послідовності  виходу підприємства із кризового стану, а також розглянуто фактори ризикового розвитку на підприємстві в антикризовий період. Надано рекомендації по удосконаленню маркетингової діяльності в структурі управління підприємствами, які дозволяють забезпечити планування  та координацію маркетингових заходів на залізничному транспорті, а також можна розрахувати оптимальний розподіл вантажів за допомогою формули та розрахунків, можна також визначити місце доставки та обробки для незапланованих вантажів, а також запропонований підхід дозволить  перейти від планування, отримання заявок на вантажовідправників в оптимальні терміни. 

Біографії авторів

Maryna Kravchenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва

Alina Kinash, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

магістр

Посилання

1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 1985. – 327 с.

2. Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. для студ. екон. спец. усіх форм навч. / З. Є. Шершньова [та ін.]; заг. ред. З. Є. Шершньова; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2007. - 676 с.

3. Державна служба статистики України: офіційний сайт державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Barton L. Crisis in organizations: Managing and communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati. – Ohio: South-Western, 1993.256 p.

5. Волянська-Савчук Л. В. Порівняльний аналіз теорій визначення кризи науковцями / Л. В. Волянська-Савчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 2. - С. 59-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_2_10

6. Градова А.П., Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общ. ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина. – СПб.: Специальная лит., 1996. – 510 с.

7. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2006. – 256 с.

8. Іванюта С.М. Антикризове управління: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/605994/grant/

9. Дрьомін М.С. Маркетинг у сфері транспортних послуг: автореф.дис. на здобуття вченого ступеня канд.екон.наук (08.06.01) / М.С. Дрьомін; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – К.: 2006. 23 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/164599

References:

1. Akoff R. (1985), Future Corporation Planning”, [Planyrovanye budushcheho korporatsyy]. – M.: Prohress, 1985. – 327 p.

2. Shershnʹova Z. YE. (2007), “Anticrisis management”, [Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom]: navch. posib. dlya stud. ekon. spets. usikh form navch. / Z. YE. Shershnʹova [ta in.]; zah. red. Z. YE. Shershnʹova; Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy ekonomichnyy un-t im. Vadyma Hetʹmana. - K.: KNEU, 2007. - 676 p.

3. State Statistics Service of Ukraine [Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny]: ofitsiynyy sayt derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Barton L., Crisis in organizations: Managing and communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati. – Ohio: South-Western, 1993. – 256 p.

5. Volyansʹka-Savchuk L. V. (2013), “Comparative analysis of theories of crisis definition by scientists”, [Porivnyalʹnyy analiz teoriy vyznachennya kryzy naukovtsyamy], Visnyk Chernihivsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriya : Ekonomichni nauky. - 2013. - № 2. - P. 59-62. – Aviable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_2_10

6. Hradova A.P. (1996), Strategy and tactics of crisis management company”, [Stratehyya y taktyka antykryzysnoho upravlenyya fyrmoy]. – SPb.: Spetsyalʹnaya lyt., 1996. – 510 p.

7. Chernyavsʹkyy A.D. (2006), “Enterprise crisis management”, [Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom], MAUP, 2006. – 256 p.

8. Ivanyuta S.M. (2007), “Crisis management”, [Antykryzove upravlinnya], Tsentr uchbovoyi literatury, 2007. – 288 p. – aviable at: https://www.twirpx.com/file/605994/grant/

9. Drʹomin M.S. (2006), “Marketing in the field of transport services”, [Marketynh u sferi transportnykh posluh], 2006. 23 p. – aviable at: http://referatu.net.ua/referats/7569/164599

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті