DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.187943

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ

Oksana Bodnaruk

Анотація


В статті досліджено роль туристичної галузі в світової економіці, розкрито специфіку інноваційного процесу в сфері туризму. Визначено поняття «інновації в туризмі» як системних заходів, що мають якісну новизну, які приводять до позитивних зрушень та забезпечують стійке функціонування галузі туризму. Наведено класифікацію інновацій в туризмі за об’єктом їх застосування. Розглянуто основні напрями використання маркетингових інноваційних технологій у сфері туристичних послуг: випуск нових видів туристичного продукту, зміна в організації виробництва і споживання, виявлення і використання нових ринків збуту продукції, а  також використання  нової техніки і технології. Досліджено чинники, які прискорюють впровадження  маркетингових інновацій. Показано роль  електронного бізнесу в впровадженні маркетингових технологій. Доведено необхідність розвитку новітніх напрямів інтернет-маркетингу в сфері туризму, у тому числі мобільного, вірусного,  блог-маркетингу, брендингу та геомаркетингу. Показана роль інноваційних рекламних компаній як одного із центральних елементів маркетингової діяльності туристичних фірм. Доведено необхідність застосування під час їх проведення сучасного технічного забезпечення, комп’ютерних технологій і нестандартних способів подачі інформації. Визначено, що маркетингові інновації в туризмі мають якісну новизну, яка впливає на перспективні напрями розвитку туризму, удосконалення існуючих туристичних продуктів, підвищення іміджу і конкурентоздатності підприємств туріндустрії.


Ключові слова


туристична індустрія; маркетингові технології; інноваційний процес; рекламна компанія; інтернет-маркетинг; маркетингові інновації; туристичні послуги.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Смирнов І. Г. Маркетинг сталого туризму: навч. посібник / І. Г. Смирнов, Любіцева О. О. - К.: Видавництво Ліра - К, 2019. - 256 с.

2. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. - М.: Директ-Медиа, 2007.- 400с.

3. Жукович І. А. Інновації в туризмі: основні теоретичні та практичні аспекти / І. А. Жукович // Наука та наукознавство.-2017.-№2 (95). - С.69 – 81.

4. Кампов Н. С. Роль інновацій для розвитку туризму / Н.С. Кампов, Л.І. Медвідь, О. В. Касинець, С. С. Махлинець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економічні науки.- 2017.-№ 23 (18) .- С. 246-255.

5. Гуржій Н. М. Інноваційні технології в туристичній індустрії / Н. М. Гуржій, А. В. Третинко// Сталий розвиток економіки.-2013.- №3.- С. 221-224.

6. Миронов Ю. Б. Використання маркетингу у сфері туризму/ Ю. Б. Миронов // Молодь і ринок. - 2002.-№ 1.- С. 57-60.

7. Смирнов І. Г. Неймінг як новітній напрямок маркетингу в туризмі: регіональний вимір та інноваційний потенціал / І. Г. Смирнов, Т. Б. Гнатів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу».15-17 жовтня 2015р. - Тернопіль, - 2015 р. - с. 86–88.

8. Драчук Ю. З. Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій/ Ю. З. Драчук, І. І.Дульцева // Економічний вісник Донбасу.-2016.-№1(43).-С. 115-119.

References (BSI):

1. Smirnov I.G. Sustainable Tourism Marketing: Educ. manual / I.G.Smirnov, Lyubitseva O.O. - K.: Publishers Lear - K, 2019. - 256 p.

2. Schumpeter Y.A. The theory of economic development / Y.A.Schumpeter. - M.: Direct Media, 2007 - 400 p.

3. Zhukovich I.A. Innovations in tourism: basic theoretical and practical aspects / I.A.Zhukovich // Science and Science.-2017.- №2 (95). - P.69-81.

4. Kampov N.S. The role of innovation for tourism development, N.S.Kampov, L.I.Medvid, O.V.Kasinets, S.S.Makhlinets, Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Avg. Economic Sciences, 2017, No. 23 (18), P.246-255.

5. Gurjiy N.M. Innovative technologies in the tourism industry. N.M.Gurzhiy, A.V.Tretenko. Sustainable Development of the Economy.-2013. - №3.- P.221-224.

6. Mironov Y.B. Use of marketing in the field of tourism, Y.B.Mironov, Youth and the market, 2002, No. 1, P.57-60.

7. Smirnov I.G. Naming as a New Direction of Marketing in Tourism: A Regional Dimension and Innovative Potential / I.G. Smirnov, T.B.Gnatov, Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Modern features of formation and management of innovative potential of regional tourism and recreation development with involvement of youth resource". October 15-17, 2015. - Ternopil, 2015 - P.86-88.

8. Drachuk Y.Z. Directions for improving tourism development on the basis of innovative marketing technologies / Y.Z.Drachuk, I.I.Dultseva, Economic Bulletin of Donbass. - 2016. - No. 1 (43). - P.115-119.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Oksana Bodnaruk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.