DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.187941

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ТРУДОРЕСУРСНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Svetlana Mishchenko

Анотація


В статті зазначено, що ринок праці є важливим елементом ринкової економіки, який виконує найважливіші функції в системі відтворення робочої сили, розподілу її між галузями та секторами економіки, регулюючи обсяги попиту та пропозиції працівників, надаючи імпульс професійній і територіальній мобільності. Визначено, що в системі ринкової економіки ринок праці є індикатором, стан якого дозволяє оцінити дієвість соціально-економічних перетворень. Сучасні погляди на ринок праці були сформовані тривалим процесом еволюції економічної думки щодо формування і розвитку даного ринку. Перші наукові дослідження в цій сфері стосувались ролі праці в економічній системі та висвітлювали проблеми її використання в умовах стихійної, нерегульованої ринкової економіки в Англії.  Зроблено висновок, що за таких умов український ринок праці потребує пошуку механізмів підвищення конкурентоспроможності робочої сили та створення стимулів, які здатні спонукати населення до продуктивної праці. Вирішення регуляторною політикою конкретних завдань щодо формування й розвитку ринку праці в умовах трудоресурсної волатильності має здійснюватись в рамках загальнонаціональної цільової стратегії зайнятості населення, з урахуванням структурних особливостей відповідності попиту та пропозиції на регіональному рівні. Зазначена стратегія, по-перше, має бути спрямована на гармонійне поєднання державних й ринкових регуляторів, по-друге, бути націлена на стратегічний розвиток робочої сили через приведення характеристик останньої у відповідність до попиту, по-третє, має бути здатна ефективно реалізовувати функцію кадрового забезпечення на мікрорівні.


Ключові слова


населення; рівень життя; добробут; бідність; доходи; соціальні стандарти.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Васильченко В. С., Василенко П. М. Ринок праці та зайнятість / В. С. Васильченко, П. М. Василенко / Ч.1. – К. : ІПК ДСЗУ. – 2005. – 246 с.

2. Гукасьян Г. М. Экономическая теория. 3-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 512 с.

3. Дружиніна В. В. Місцевий ринок праці: умови функціонування, методи та способи забезпечення збалансованості: монографія / В. В. Дружиніна; наук. ред. В. М. Василенко; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 366 с.

4. Зуб М. Я. Фактори впливу на розвиток регіонального ринку праці / М. Я. Зуб // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – Т. 1 – С. 221 – 224 URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_5_1/pdf/221-224.pdf

5. Калина А. В. Ринок праці (національний та міжнародний аспекти): навч. посіб. / А. В. Калина. – К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – 216 с. : іл. – Бібліогр. : С. 210 – 213.

6. Кириленко В. В. Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль: «Економічна думка», 2007. – 233 с.

7. Мацелюх Н. П., Максименко І. А. Економічні теорії в системі наукових економічних знань / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко, В. В. Мартиненко, М. М. Теліщук та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 226 с.

8. Маршавін Ю. М. Ринок праці та функціонування державної служби зайнятості – К. : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, 1998. – 169 с.

9. Мороз В. Інститути ринку праці як об'єкт державно - управлінського впливу на трудовий потенціал країни / В. Мороз // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 2. –С. 98 – 107. – URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_2_14.

10. Нартюк О. В. Сучасні чинники впливу на зайнятість економічно активного населення в трудонадлишкових регіонах України / О. В. Нартюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 239 – 245. – URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_41.

11. Павлюк Т. І. Особливості ринку праці в Україні / Павлюк Т. І., Ковальова А. А., Ніколайчук Н. П. // Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – 2015. – Вип. 8. – С. 876 – 881. – URL : http://global-national.in.ua/archive/8-2015/184.pdf.

12. Рубежанська В. О. Вплив факторів зовнішнього середовища на сучасний ринок праці / В.О. Рубежанська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 136 – 140.

13. Смедлаева Э. М. Эволюция концепции «рынок труда» / Э. М. Смедлаева // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 197, Т. 2. – С. 69 – 74. – URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/54786.

14. Тарасевич В. М. Історія економічних вчень / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 352 с.

15. Теліщук М. М. Історія економіки та економічної думки (у схемах і таблицях) / М. М. Теліщук, М. М. Теліщук. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2015. – 556 с.

16. Шлендер П. Э. Рынок труда / Под ред. проф. П. Э. Шлендера. – М. : Вузовский учебник, 2004. – 208 с.

17. Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 476 с.

References (BSI):

1. Vasilchenko V.S., Vasilenko P.M. (2005), "Labor Market and Employment", ["Rinok pracі ta zajnjatіst'"], V.S. Vasilchenko, P.M. Vasilenko, Part 1, K.: PES PES, 246 p.

2. Gukasyan G.M. (2010), "Economic theory", ["Jekonomicheskaja teorija"], 3rd ed., St. Petersburg., Peter, 512 p.

3. Druzhinina V.V. (2014), "Local labor market: operating conditions, methods and methods of ensuring balance", ["Mіscevij rinok pracі: umovi funkcіonuvannja, metodi ta sposobi zabezpechennja zbalansovanostі"], monograph, V.V. Druzhinina, Sciences. ed. V.M. Vasilenko, NAS of Ukraine, Institute of Economic and Legal Research, Donetsk: Southeast, 366 p.

4. Zub M.Y. (2009), "Factors of influence on the development of the regional labor market", ["Faktori vplivu na rozvitok regіonal'nogo rinku pracі"], M.Y. Zub, Bulletin of the Khmelnitsky National University, No. 5., Vol. 1, pp. 221 - 224 available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_5_1/pdf/221-224.pdf

5. Kalina A.V. (2010), "Labor market (national and international aspects)", ["Rinok pracі (nacіonal'nij ta mіzhnarodnij aspekti)"],textbook. tool., A.V. Kalina, K., SE “View. House of Personnel, pp. 210 - 213.

6. Kyrylenko V.V. (2007),"History of economic doctrines", ["Іstorіja ekonomіchnih vchen'"], textbook, Ed. V.V. Kirilenko, Ternopil: «Economic Thought», 233 p.

7. Matselyukh N.P., Maksimenko I.A. (2015), "Economic theories in the system of scientific economic knowledge", ["Ekonomіchnі teorії v sistemі naukovih ekonomіchnih znan'"], N.P. Matselyukh, I.A. Maksimenko, V.V. Martynenko, M.M. Telishchuk and others, K., Center for Educational Literature, 226 p.

8. Marshavin Yu. M. (1998), "The Labor Market and Functioning of the State Employment Service", ["Rinok pracі ta funkcіonuvannja derzhavnoї sluzhbi zajnjatostі"], K, Institute of Training of the State Employment Service, 169 p.

9. Moroz V. (2013), "Labor Market Institutes as Object of State and Administrative Influence on Labor Potential of the Country", ["Іnstituti rinku pracі jak ob'єkt derzhavno - upravlіns'kogo vplivu na trudovij potencіal kraїni"], V. Moroz, Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, No. 2, pp. 98 – 107, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_2_14.

10. Nartyuk O.V. (2016), "Modern factors of influence on employment of economically active population in the labor-deprived regions of Ukraine", ["Suchasnі chinniki vplivu na zajnjatіst' ekonomіchno aktivnogo naselennja v trudonadlishkovih regіonah Ukraїni"], O.V. Nartyuk, Scientific Bulletin of the Mukachevo State University. Avg. Economy, VIP. 1, pp.239–245, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_41.

11. Pavlyuk T.I., (2015), "Peculiarities of the labor market in Ukraine", ["Osoblivostі rinku pracі v Ukraїnі"], T.I. Pavlyuk, A.A. Kovaleva, N.P. Nikolaychuk, Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlinsky, Vip. 8, pp. 876 – 881, available at: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/184.pdf.

12. Rubezhanskaya V.A. (2016), "Influence of environmental factors on the modern labor market", ["Vpliv faktorіv zovnіshn'ogo seredovishha na suchasnij rinok pracі"], V.O.Rubezhanskaya, Scientific Bulletin of the Kherson State University, VIP. 20, Part 2, pp. 136 - 140.

13. Smedlaeva E. M. (2011), "Evolution of the concept of "labor market"", ["Jevoljucija koncepcii «rynok truda»"], E. M. Smedlaeva, Culture of the peoples of the Black Sea, No. 197, T. 2, pp. 69 – 74, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/54786.

14. Tarasevich V.M. (2013), "History of economic doctrines", ["Іstorіja ekonomіchnih vchen'"], ed. Tarasevich V.M., Petruni Yu. E, K., "Center for Educational Literature", 352 p.

15. Telishchuk M.M. (2015), "History of Economics and Economic Thought (in diagrams and tables), M.M. Telishchuk, M.M. Telishchuk, Irpin, Publisher of the National University of the STS of Ukraine, 556 p.

16. Schlender P. E. (2004), "Labor Market", ["Іstorіja ekonomіki ta ekonomіchnoї dumki (u shemah і tablicjah)"], Ed. prof. P.E. Schlender, M., Vuzovsky textbook, 208 p.

17. Yakobchuk V.P. (2015), "History of Economics and Economic Thought", ["Іstorіja ekonomіki ta ekonomіchnoї dumki"], V.P. Yakobchuk, Yu. V. Bogoyavlenskaya, S.V. Tyshchenko, K, “Center for Educational Literature”, 476 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Svetlana Mishchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.