ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧАСТИНА МАРКЕТИНОВОЇ ПОЛІТИКИ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.187304

Ключові слова:

технологічні інвестиції, маркетингова політика, диверсифіковані підприємства, венчурний капітал.

Анотація

В статті розглянуто сучасний стан технологічних інвестицій компаній різних галузей, особливу увагу приділено компаніям, які діють у різних сферах. Для визначення сутності технологічних інвестицій було проведено аналіз наукових праць вчених, який довів, що технологічні інвестиції можуть бути базисом для зміцнення економічного потенціалу, це також може бути частиною маркетингової концепції із залучення не тільки традиційних інвесторів, але і частини коштів венчурних інвесторів для конгломератів, яка охоплює дослідження аналітику технологічних інвестицій найбільш диверсифікованих у своїх активах та прибутках публічних компаній. Проведено аналіз найбільш поширених галузей технологій, в які спрямовують гроші інвесторів венчурні фонди. Виведено, що технології та технологічні інвестиції мають на меті вдосконалювати розвиток наступних економічних категорій, а саме: робити організаційне управління більш ефективним; вдосконалює інші галузі економіки (здатні оптимізувати процеси, наприклад, можливості сучасного інтернету змінили таку галузь, як роздрібна торгівля, а також дав поштовх до розвитку галузі доставки товарів); здатність впливати на макроекономічні показники (інвестиції у технології зазвичай виконуються через публічне фінансування, також дуже часто методом взаємодії команд із різних країн, що позитивно відображається на зовнішньоторгівельному балансі країни); можливість вдосконалювати фінансові ринки; розвиток соціальних ініціатив (соціальні звички здатні змінюватися, при подальшому розвитку технологій, так на сьогодні завдяки розвитку технологій стали дуже популярними серед всіх соціальних груп туризм, легкість телекомунікацій, прозорість соціальної активності, доступність медіа контенту); регуляторні процедури (на сьогодні із розвитком технологій підвищується можливість як контрольних можливостей бізнесу над своєю активністю, так само полегшується соціальний контроль бізнесу, що стимулює його бути більш відповідальним ); сприяти глобалізації соціально – економічних процесів (зростає рівень мючуалізму серед окремих компаній, та навіть галузей в межах всієї планети). Визначено зони відповідальності організації, на які слід звернути уваги у випадку прийняття рішення про впровадження технологій у бізнес процесі.

Біографія автора

Oleksandr Kalinin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. е. н., доцент

Посилання

1. Федоров Г. О. World experience of finding foreigni investments as the crusial key to economic development in Ukraine // Visegrad Journal of Human Rights. 2018. № 4 (volume 1).

2. Шатирко Д. В. Оцінка світового досвіду венчурної діяльності та його адаптація до реалій української економіки / Д.В. Шатирко // Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 1 (13) 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/eui_2015_1_43.pdf

3. Christopher Helman (2018), BP’s New Oilfield Roughneck Is An Algorithm, May 08, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2018/05/08/how-silicon-valley-is-helping-bp-bring-a-i-to-the-oil-patch/#3544b35230a8 and accessed on September 12, 2018

4. Beth Trask (2018), How big data will soon tackle pollution from industrial sites near you, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.edf.org/blog/2018/06/22/how-big-data-will-soon-tackle-pollution-plant-near-you and accessed on September 12, 2018

5. David Abood, Aidan Quilligan and Raghav Narsalay (2018), Industry X.0: Combine and Conquer, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.accenture.com/t20171103T035104Z__w__/za-en/_acnmedia/PDF-65/Accenture-Industry-X-0-Final-1-November.pdf and accessed on September 12, 2018

6. Accenture (2018), Industry Consortium Successfully Tests Blockchain Solution Developed by Accenture That Could Revolutionize Ocean Shipping, Press Release dated March 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://newsroom.accenture.com/news/industryconsortium-successfully-tests-blockchain-solution-developed-by-accenture-that-could-revolutionize-ocean-shipping.htm

7. Accenture (2018), Airbus Soars with Wearables, Client case study [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.accenture.com/us-en/success-airbus-wearable-technology?src=SOMS and accessed on September 20, 2018

8. Аніщенко В. О. Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень/В.О.Аніщенко//Актуальні проблеми економіки. – 2013. - №3(93). – с. 64-72

9. Вакульчик О. М. Корпоративне управління: економіко-аналітичний аспект / О. М. Вакульчик. – Дніпропетровськ : Пороги, 2013. – 257 с.

10. Гудзь О. Є. Формування портфелю стратегій в корпоративномууправлінні / О. Є. Гудзь // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29– 30 квітня 2014 р. – Тернопіль: Крок, 2014. –С. 165 – 167.

11. Балан О. С. Перебіг подій, тенденції та наслідки в інвестиційнихпроцесах підприємств виробничої сфери України / О. С. Балан // Науковий вісникПолтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». –2014. – № 1, (63). – С. 72–80.

12. Біловодська О. А. Аналіз тенденцій розвитку інноваційної діяльності в контексті стратегічних механізмів дематеріалізаційних змін / О. А. Біловодська 239 / Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки» : монографія / за заг. ред. І. М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2016. – С. 273 –283.

13. Гетьман, О. М. Управління інвестиційною діяльністю підприємств в умовах кризи / О. М. Гетьман, В. Й. Даньків, Б. В. Книшева // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 3. – С. 49–52.

14. Сазонець О. М. Інноваційна діяльність підприємств у контексті забезпечення інформаційної безпеки / О. М. Сазонець, Л. Г. Сіпайло // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 156–161.

References (BSI):

1. Fedorov G. O. World experience of finding foreigni investments as the crusial key to economic development in Ukraine // Visegrad Journal of Human Rights. 2018. № 4 (volume 1).

2. Shatirko D. V. Otsіnka svіtovogo dosvіdu venchurnoї dіyalnostі ta yogo adaptatsіya do realіy ukraїnskoї ekonomіki / D.V. Shatirko // Yekonomіka. Upravlіnnya. Іnnovatsії. Vipusk № 1 (13) 2015. [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: file:///C:/Documents%20 and%20Settings/Admin /%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 %D1%8B/Downloads/eui_2015_1_43.pdf

3. Christopher Helman (2018), BP’s New Oilfield Roughneck Is An Algorithm, May 08, [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2018/05/08/how-silicon-valley-is-helping-bp-bring-a-i-to-the-oil-patch/#3544b35230a8 and accessed on September 12, 2018

4. Beth Trask (2018), How big data will soon tackle pollution from industrial sites near you, [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.edf.org/blog/2018/06/22/how-big-data-will-soon-tackle-pollution-plant-near-you and accessed on September 12, 2018

5. David Abood, Aidan Quilligan and Raghav Narsalay (2018), Industry X.0: Combine and Conquer, [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.accenture.com/t20171103T035104Z__w__/za-en/_acnmedia/PDF-65/Accenture-Industry-X-0-Final-1-November.pdf and accessed on September 12, 2018

6. Accenture (2018), Industry Consortium Successfully Tests Blockchain Solution Developed by Accenture That Could Revolutionize Ocean Shipping, Press Release dated March 14 [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://newsroom.accenture.com/news/industryconsortium-successfully-tests-blockchain-solution-developed-by-accenture-that-could-revolutionize-ocean-shipping.htm

7. Accenture (2018), Airbus Soars with Wearables, Client case study [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.accenture.com/us-en/success-airbus-wearable-technology?src=SOMS and accessed on September 20, 2018

8. Anіshchenko V. O. Rol korporativnoї kulturi u priynyattі upravlіnskikh rіshen/V.O.Anіshchenko//Aktualnі problemi ekonomіki. – 2013. - №3(93). – s. 64-72

9. Vakulchik O. M. Korporativne upravlіnnya: ekonomіko-analіtichniy aspekt / O. M. Vakulchik. – Dnіpropetrovsk : Porogi, 2013. – 257 s.

10. Gudz O. Є. Formuvannya portfelyu strategіy v korporativnomuupravlіnnі / O.Є. Gudz // Іntegratsіyna sistema osvіti, nauki і virobnitstva v suchasnomu іnformatsіynomu prostorі: materіali mіzhnar. nauk.-prakt. Іnternet-konf. 29– 30 kvіtnya 2014 r. – Ternopіl: Krok, 2014. –S. 165 – 167.

11. Balan O. S. Perebіg podіy, tendentsії ta naslіdki v іnvestitsіynikhprotsesakh pіdpriєmstv virobnichoї sferi Ukraїni / O.S. Balan // Naukoviy vіsnikPoltavskogo unіversitetu ekonomіki і torgіvlі. Serіya «Yekonomіchnі nauki». –2014. – № 1, (63). – S. 72–80.

12. Bіlovodska O. A. Analіz tendentsіy rozvitku іnnovatsіynoї dіyalnostі v kontekstі strategіchnikh mekhanіzmіv dematerіalіzatsіynikh zmіn / O. A. Bіlovodska 239 / Motivatsіynі mekhanіzmi dematerіalіzatsіynikh ta energoefektivnikh zmіn natsіonalnoї ekonomіki» : monografіya / za zag. red. І. M. Sotnik. – Sumi: Unіversitetska kniga, 2016. – S. 273 –283.

13. Getman, O. M. Upravlіnnya іnvestitsіynoyu dіyalnіstyu pіdpriєmstv v umovakh krizi / O. M. Getman, V. Y. Dankіv, B. V. Knisheva // Naukoviy vіsnik Uzhgorodskogo unіversitetu. Ser. Yekonomіka. – 2013. – Vip. 3. – S. 49–52.

14. Sazonets O. M. Іnnovatsіyna dіyalnіst pіdpriєmstv u kontekstі zabezpechennya іnformatsіynoї bezpeki / O. M. Sazonets, L. G. Sіpaylo // Problemi ekonomіki. – 2015. – № 3. – S. 156–161.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті