DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.187299

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РЕЙТИНГАХ

Irina Psareva, Svitlana Arikhbaieva

Анотація


Запорукою сталого економічного розвитку в сучасних ринкових умовах при  безперервному зростанні потреб споживачів та конкурентній боротьбі за кращу позицію на ринку є забезпечення інноваційної орієнтації підприємств, що сприяє у довгостроковій перспективі економічному, соціальному та культурному зростанню країни. Саме тому більшість розвинутих держав обирає інтенсивний шлях розвитку, що забезпечується провідною роллю науково-технічного прогресу та накопиченню інтелектуального капіталу. На сьогодні в Україні простежується екстенсивний тип розвитку, який деякою мірою поєднується з інтенсивним. Щоб державі перейти на переважно інтенсивний шлях розвитку, необхідно створити умови для покращення інноваційно-інвестиційної діяльності. Для оцінки поточного стану інноваційної діяльності в країні у роботі представлені результати аналізу міжнародних інноваційних рейтингів. Проведено порівняння інноваційних показників України та держав, які активно реалізують свій інноваційний потенціал. Виявлено, що країни-лідери за цими індексами займають провідні позиції у рейтингу країн за рівнем валового національного доходу на одну особу. Доведено, що існуючий фінансовий механізм стимулювання інноваційної діяльності Україні є достатньо пасивним, що відображається на зменшенні частки обсягу реалізованої інноваційної продукції, повільних темпах впровадження нових технологій, особливо матеріало- та енергозберігаючих. Обґрунтовано значення інноваційного чинника розвитку країни для успішної інтеграції у європейське економічне співтовариство. Розглянута необхідність впровадження інновацій на промислових підприємствах України. Проведений аналіз доводить, що найважливішим аспектом для утримання конкурентних позицій на сучасному ринку є збільшення інноваційної активності країни. З метою підвищення ефективності роботи всієї науково-технічної та інноваційної системи України та здійснення дієвих реформ для подолання негативних явищ в економіці запропоновано розробити національну антикризову стратегію, одним з напрямків якої буде підвищення конкурентоспроможності української економіки, посилення її інноваційного характеру.


Ключові слова


міжнародні індекси; стан інноваційної діяльності; Глобальний індекс інновацій; Індекс інновацій Блумберг; Глобальний індекс конкурентоспроможності; Індекс простоти ведення бізнесу.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Валовий національний дохід на душу населення 2018 року, метод Атласу та PPP – Світовий банк [Електронний ресурс] /. – Режим доступа: https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf

2. Глобальний індекс інновацій (ГИИ) 2019: створення здорового життя – майбутнє медичних інновацій – Глобальний індекс інновацій [Електронний ресурс] /. – Режим доступа: https://www.globalinnovationindex.org/Home

3. Це найбільш інноваційні країни світу – Блумберг [Електронний ресурс] /. – Режим доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds

4. Звіт про глобальну конкурентоспроможність – Всесвітній економічний форум [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

5. Індекс простоти ведення бізнесу – Група Світового банку [Електронний ресурс] /. – Режим доступа: https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

6. Держстат України [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/

7. Обстеження інновацій у громаді: останні результати – Євростат [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190312-1

References (BSI):

1. "Gross national per capita income in 2018, Atlas and PPP method - World Bank", ["Valovyj nacional'nyj dohid na dushu naselennja 2018 roku, metod Atlasu ta PPP – Svitovyj bank"], [electronic resource] , available at: https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf

2. "Global Innovation Index (GII) 2019: Creating a Healthy Life - The Future of Medical Innovation - Global Innovation Index", ["Global'nyj indeks innovacij (GYY) 2019: stvorennja zdorovogo zhyttja – majbutnje medychnyh innovacij – Global'nyj indeks innovacij"], [electronic resource], available at: https://www.globalinnovationindex.org/Home

3. "These are the most innovative countries in the world - Bloomberg", ["Ce najbil'sh innovacijni krai'ny svitu – Blumberg"], [electronic resource] available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds

4. "Global Competitiveness Report - World Economic Forum", ["Zvit pro global'nu konkurentospromozhnist' – Vsesvitnij ekonomichnyj forum"], [electronic resource], available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

5. "Ease of Doing Business Index - World Bank Group", ["Indeks prostoty vedennja biznesu – Grupa Svitovogo banku"], [electronic resource], available at: https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

6. "State Statistics Committee of Ukraine", ["Derzhstat Ukrai'ny"], [electronic resource], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

7. "Community Innovation Survey: Recent Results - Eurostat", ["Obstezhennja innovacij u gromadi: ostanni rezul'taty – Jevrostat"], [electronic resource]., available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190312-1


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Irina Psareva, Svitlana Arikhbaieva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.