ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РЕЙТИНГАХ

Автор(и)

  • Irina Psareva Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5117-9990
  • Svitlana Arikhbaieva Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.187299

Ключові слова:

міжнародні індекси, стан інноваційної діяльності, Глобальний індекс інновацій, Індекс інновацій Блумберг, Глобальний індекс конкурентоспроможності, Індекс простоти ведення бізнесу.

Анотація

Запорукою сталого економічного розвитку в сучасних ринкових умовах при  безперервному зростанні потреб споживачів та конкурентній боротьбі за кращу позицію на ринку є забезпечення інноваційної орієнтації підприємств, що сприяє у довгостроковій перспективі економічному, соціальному та культурному зростанню країни. Саме тому більшість розвинутих держав обирає інтенсивний шлях розвитку, що забезпечується провідною роллю науково-технічного прогресу та накопиченню інтелектуального капіталу. На сьогодні в Україні простежується екстенсивний тип розвитку, який деякою мірою поєднується з інтенсивним. Щоб державі перейти на переважно інтенсивний шлях розвитку, необхідно створити умови для покращення інноваційно-інвестиційної діяльності. Для оцінки поточного стану інноваційної діяльності в країні у роботі представлені результати аналізу міжнародних інноваційних рейтингів. Проведено порівняння інноваційних показників України та держав, які активно реалізують свій інноваційний потенціал. Виявлено, що країни-лідери за цими індексами займають провідні позиції у рейтингу країн за рівнем валового національного доходу на одну особу. Доведено, що існуючий фінансовий механізм стимулювання інноваційної діяльності Україні є достатньо пасивним, що відображається на зменшенні частки обсягу реалізованої інноваційної продукції, повільних темпах впровадження нових технологій, особливо матеріало- та енергозберігаючих. Обґрунтовано значення інноваційного чинника розвитку країни для успішної інтеграції у європейське економічне співтовариство. Розглянута необхідність впровадження інновацій на промислових підприємствах України. Проведений аналіз доводить, що найважливішим аспектом для утримання конкурентних позицій на сучасному ринку є збільшення інноваційної активності країни. З метою підвищення ефективності роботи всієї науково-технічної та інноваційної системи України та здійснення дієвих реформ для подолання негативних явищ в економіці запропоновано розробити національну антикризову стратегію, одним з напрямків якої буде підвищення конкурентоспроможності української економіки, посилення її інноваційного характеру.

Біографії авторів

Irina Psareva, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

доцент кафедри економіки підприємств, к.т.н., доцент

Svitlana Arikhbaieva, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

студентка групи ЕП-18-М

Посилання

1. Валовий національний дохід на душу населення 2018 року, метод Атласу та PPP – Світовий банк [Електронний ресурс] /. – Режим доступа: https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf

2. Глобальний індекс інновацій (ГИИ) 2019: створення здорового життя – майбутнє медичних інновацій – Глобальний індекс інновацій [Електронний ресурс] /. – Режим доступа: https://www.globalinnovationindex.org/Home

3. Це найбільш інноваційні країни світу – Блумберг [Електронний ресурс] /. – Режим доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds

4. Звіт про глобальну конкурентоспроможність – Всесвітній економічний форум [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

5. Індекс простоти ведення бізнесу – Група Світового банку [Електронний ресурс] /. – Режим доступа: https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

6. Держстат України [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/

7. Обстеження інновацій у громаді: останні результати – Євростат [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190312-1

References (BSI):

1. "Gross national per capita income in 2018, Atlas and PPP method - World Bank", ["Valovyj nacional'nyj dohid na dushu naselennja 2018 roku, metod Atlasu ta PPP – Svitovyj bank"], [electronic resource] , available at: https://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf

2. "Global Innovation Index (GII) 2019: Creating a Healthy Life - The Future of Medical Innovation - Global Innovation Index", ["Global'nyj indeks innovacij (GYY) 2019: stvorennja zdorovogo zhyttja – majbutnje medychnyh innovacij – Global'nyj indeks innovacij"], [electronic resource], available at: https://www.globalinnovationindex.org/Home

3. "These are the most innovative countries in the world - Bloomberg", ["Ce najbil'sh innovacijni krai'ny svitu – Blumberg"], [electronic resource] available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-22/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-u-s-rebounds

4. "Global Competitiveness Report - World Economic Forum", ["Zvit pro global'nu konkurentospromozhnist' – Vsesvitnij ekonomichnyj forum"], [electronic resource], available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

5. "Ease of Doing Business Index - World Bank Group", ["Indeks prostoty vedennja biznesu – Grupa Svitovogo banku"], [electronic resource], available at: https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

6. "State Statistics Committee of Ukraine", ["Derzhstat Ukrai'ny"], [electronic resource], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

7. "Community Innovation Survey: Recent Results - Eurostat", ["Obstezhennja innovacij u gromadi: ostanni rezul'taty – Jevrostat"], [electronic resource]., available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190312-1

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті