ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Karyna Borblik Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний універстет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4853-5907

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.187289

Ключові слова:

ринок туристичних послуг, передумови формування стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг України, етапи формування стратегії сталого розвитку, концептуальні засади формування стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг.

Анотація

Метою статті є визначення основних аспектів формування стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг, що забезпечить конкурентоспроможність української економіки в сучасних умовах. Курс на модернізацію передбачає раціоналізацію просторової організації українському туризму і ефективну трансформацію системи його управління. Методологічно стаття базується на теорії сумісно розділених етапів, визнанні туризму як складної людинорозмірної інтегрованої сфери, необхідності розвитку ринку туристичних послуг в умовах усталеності. Основною метою статті є моніторинг реалізації стратегії розвитку та порівняння результатів у частині досягнення встановлених цілей. Обґрунтовано динаміку розвитку ринку туристичних послуг і структурних зрушень в ній, зайнятості населення, вирішенні інших соціальних проблем (рівня і якості життя, розвитку інфраструктури туризму). Розглянуто заходи у сфері екології, підтримки науки, тощо. Використана методологія Європейської експертної служби Tacis EES, яку необхідно прив'язати до умов України для підготовки стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг. В статті застосовано алгоритм формування концептуальних засад сталого розвитку ринку туристичних послуг. Запропоновано використовувати методологічний підхід до розробки передумов формування стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг України. Стаття базується на теорії сумісно розділених етапів, визнанні туризму як складної людинорозмірної інтегрованої сфери, необхідності розвитку ринку туристичних послуг в умовах усталеності.

Біографія автора

Karyna Borblik, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний універстет», м. Маріуполь

асистент кафедри інноватики та управління

Посилання

1. Ворошилова Г. О. Розвиток інвестиційних процесів у міжнародному туризмі. Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Донецьк: ДонНУ, 2010. 1050 с.

2. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. К.: Центр навчальної літератури, 2007. 224 с.

3. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2006. 537 с.

4. Офіційний сайт Програма розвитку ООН, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_ v06-optimized.pdf

5. Офіційний сайт World Tourism Organization. UNWTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org/ru

6. Офіційний сайт Всесвітньої ради з подорожей і туризму. World Travel and Tourism Council WTTC[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wttc.org

7. Офіційний сайт UNWTO Tourism Highlights, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899

8. Офіційний сайт Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Tourism_statistics

9. Конференція ООН по торгівлі та розвитку. ЮНКТАД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unctad.org

References:

1. Voroshylova Gh. O. (2010) Rozvytok investycijnykh procesiv u mizhnarodnomu turyzmi [Development of investment processes in international tourism]. Problemy rozvytku zovnishnjoekonomichnykh zvjazkiv i zaluchennja inozemnykh investycij: reghionaljnyj aspekt [The problem of development of foreign economic relations and attraction of foreign investments: the regional aspect]. Donecjk: DonNU, 1050 p.

2. Djadechko L. P. (2007) Ekonomika turystychnogho biznesu [Economy of tourism business]. Kyiv: Centr navchaljnoji literatury, 224 p.

3. Tkachenko T. I. (2006) Stalyj rozvytok turyzmu: teorija, metodologhija, realiji biznesu: monoghrafija [Sustainable Tourism Development: Theory, Methodology, Business Realities: Monograph]. Kyiv: Kyjivsjkyj nacionaljnyj torghovoekonomichnyj universytet, 537 p.

4. Official site of the United Nations Development Program, (2017), available at: www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_ v06-optimized.pdf (Accessed 29 October 2019).

5. Official site of the World Tourism Organization, (2016), available at: http://www2.unwto.org/ru (Accessed 29 October 2019).

6. The official site of the World Travel and Tourism Council, (2016), “World Travel and Tourism Council WTTC”, available at: http://www.wttc.org (Accessed 28 October 2019).

7. Official site “UNWTO Tourism Highlights”,(2016), available at http://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 (Accessed 30 October 2019).

8. Official site ”Eurostat”, (2016), available at http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Tourism_statistics (Accessed 28 October 2019).

9. United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD, (2017), available at http://www.unctad.org (Accessed 29 October 2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті