СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄMСТВАХ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.187190

Ключові слова:

транспорт, портові збори, ефективне використання, стратегія розвитку, вантажообіг, суб’єкт ринку, джерело фінансування.

Анотація

В статті проведено дослідження поняття економічного механізму з виділенням ключових інструментів для впровадження ефективних управлінських рішень на підприємствах морського транспорту. У науковій роботі розглянуто проблему формування рівня портових зборів на підприємствах морського транспорту. Розроблено авторський інноваційний механізм тарифоутворення з метою модернізації існуючих підходів до сучасної системи тарифоутворення, який має розширений систематизований перелік ключових елементів. Проаналізовано та сформовано перелік функцій ДП «Адміністрація морських портів України», що виконуються за рахунок стягнення портових зборів. Новітній механізм тарифоутворення базується на ключових складових: загальній інформації, нормативній базі, формуванні бюджету тарифу, технічній експлуатації. Авторами проаналізовано, систематизовано та визначено, що до загальної інформації необхідно відносити такі елементи: державні та галузеві будівельні норми, ресурсні норми щодо експлуатації сучасного днопоглиблювального флоту та показники соціально-економічного розвитку країни; до бази розподілу та преференцій треба відносити: курс валюти, переробка вантажів по акваторії морського торгового порту, вагова ємність морських суден та базова система преференцій. В роботі узагальнено нормативну базу, що представлена наступними нормативно-правовими актами: Законом України «Про морські порти», постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України. Систематизовано, що до переліку елементів технічної експлуатації повинні входити елементи: реєстр та база даних гідротехнічних споруд, технагляд, навігаційне гідрографічне забезпечення. Визначено, що створення інноваційного механізму тарифоутворення має вирішальне значення для виконання економічного завдання розрахунку тарифів для морських портів України. Застосування авторських розробок буде дієвим поштовхом для трансформації системи тарифоутворення на підприємствах морського транспорту із врахуванням технічних та економічних особливостей функціонування стратегічних об’єктів портової інфраструктури.

Біографії авторів

Tamara Logutova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

д.е.н., професор, завідуюча кафедрою інноватики та управління

Mikola Poltoratskiy, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

аспірант

Посилання

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року» від 30.05.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80

2. Економічний механізм функціонування ринку. Політична економія. Навчальні матеріали онлайн (pidruchniki.website) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/15100827/politekonomiya/ekonomichniy_mehanizm_funktsionuvannya_rinku.

3. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба; за ред. М. Г. Грещака. — К.: КНЕУ, 2001. — 228 с.

4. Закон України «Про морські порти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17.

5. Закон України «Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3022-14.

6. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uspa.gov.ua/.

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портів України» від 11.04.2013 р. № 496 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/496-2013-%D0%BF.

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року» від 11.07.2013 № 548-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/doc_card?OpenDocument&ID=2CFCE2F14F2F8B16C2257BC6004A5403.

References:

1. Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the Period up to 2030", 30.05.2018 ["Pro skhvalennya Natsionalʹnoyi transportnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2030 roku"] [Electronic resource], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80

2. Economic mechanism of market functioning. The political economy. Study materials online (pidruchniki.website) [Electronic resource], available at: https://pidruchniki.com/15100827/politekonomiya/ekonomichniy_mehanizm_funktsionuvannya_rinku

3. Grechak M.G. (2001), Internal economic mechanism of the enterprise: Educ. Manual / M.G. Grechak, O. M. Grebeshkova, O. S. Kotsyuba; edited by MG Greshchak, K .: KNEU, 228 p.

4. Law of Ukraine "On Seaports of Ukraine" ["Pro morsʹki porty Ukrayiny"] [Electronic resource], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17.

5. Law of Ukraine “On the Comprehensive Program for the Establishment of Ukraine as a Transit State in 2002-2010” ["Pro Kompleksnu prohramu utverdzhennya Ukrayiny yak tranzytnoyi derzhavy u 2002-2010 rokakh"] [Electronic resource], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3022-14.

6. Official site of the Ministry of Infrastructure of Ukraine [Electronic resource], available at: http://www.uspa.gov.ua/.

7. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure for Keeping the Register of Seaports of Ukraine" of April 11, 2013 No. 496 ["Pro zatverdzhennya Poryadku vedennya Reyestru morsʹkykh portiv Ukrayiny"] [Electronic resource], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/496-2013-%D0%BF.

8. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Strategy for the development of seaports of Ukraine for the period until 2038" of 11.07.2013 No. 548-p ["Pro zatverdzhennya Stratehiyi rozvytku morsʹkykh portiv Ukrayiny na period do 2038 roku"] [Electronic resource], available at: http://www.reestrnpa.gov.ua/REESTR/RNAweb.nsf/wpage/doc_cardOpenDocument&ID=2CFCE2F14F2F8B16C2257BC6004A5403.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті