ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Автор(и)

  • Tetiana Gorokhova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0435-5047
  • Anastasiia Zarahulova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.187002

Ключові слова:

природні ресурси, природокористування, державне екологічне управління, механізм управління природними ресурсами, бізнес-адміністрування природокористування.

Анотація

У статті показано, що політика природокористування є одним із найважливіших факторів стійкого розвитку держави. Суть проблем між суспільством і природою визначається постійно зростаючою потребою суспільного виробництва в природних ресурсах і прогресуючому погіршенню умов життєдіяльності людини. Бізнес-адміністрування природокористування є лише одним із зрізів, або аспектів більш широкої проблеми, яка полягає у раціоналізації господарювання, і основним суб’єктом гос­подарювання, на рівні якого повинна вирішуватися ця проблема, є підприємство-природокористувач. Дане питання було розглянуто на прикладі механізму управління природокористуванням у Польщі. Був наведений порівняльний аналіз сучасних практик природокористування у Польщі та Україні. Було визначено сутність природних ресурсів як об’єкту управління раціональним природокористуванням. Були визначені основні механізми управління природними ресурсами. Слід зазначити, що особливістю концептуальних розробок розміщення продуктивних сил є висока зорієнтованість на потреби практики. Сучасний етап формування державної регіональної політики зорієнтований на ефективне використання внутрішнього потенціалу території та формування нової інституційної структури та її реалізації саме на регіональному рівні. За допомогою порівняльного аналізу, було порівняно державно-правовий механізм охорони природного середовища в Україні та Польщі. Такий аналіз допомогає виявити ефективні та неефективні тенденції управління природокористуванням, у результаті чого пропонується трансформувати отримані результати аналізу з урахуванням українських особливостей в управлінні природними ресурсами з метою поліпшення рівня ефективності адміністрування процесами природокористування в Україні, що безперечно позитивно вплине на взаємовідносини між суспільством та природою. Було надано рекомендації щодо використання спектру інструментів як адміністративного, так і особливо економічного характеру, що підвищує ефективність державного регулювання в сфері природокористування, і забезпечує досягнення екологічної безпеки регіонального розвитку.

Біографії авторів

Tetiana Gorokhova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к. е. н., доцентка кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Anastasiia Zarahulova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

магістрантка кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Посилання

1. Денисов В. В. Екологічні основи природокористування / В.В. Денисов, Е.С. Кулакова, І.А. Денисова // Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2014. – 464 c.

2. Фуентес-Джордж К. Between preservation and exploitation: Transnational advocacy networks and conservation in developing countries / К. Фуентес-Джордж. – Лондон: MIT Press, 2016. – 303 с.

3. Конституція Республіки Польща: станом на 21 жовтня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

4. Постанова Верховної Ради України «Про основні напрямки державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» №188/98-ВР від 05.03.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80

5. Конституція України: станом на 21 лютого 2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

6. Макар, С. В. Світова економіка природокористування / С.В. Макар // Конспект лекцій. – Львів: Юрайт, 2015. – 524 c.

7. Ємельянов, А. Г. Основи природокористування / А.Г. Ємельянов // Підручник. – К.: Сінтег, 2013. – 256 c.

8. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» №1085/2010 від 21.01.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010

References (BSI):

1. Denisov V. V., Kulakova E. S, Denisova I. A. (2014) Ecological bases of nature management, High School, Kyiv, 464 p.

2. Fuentes-George K. (2016) Between preservation and exploitation: Transnational advocacy networks and conservation in developing countries, MIT Press, London, 303 p.

3. The Constitution of the Republic of Poland: current version of Revision from 21 October 2009. [Electronic recourse], available at: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

4. Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine «On the basic directions of the state policy of Ukraine in the field of environment protection, use of natural resources and maintenance of ecological safety» No.188/98-VR from 05.03.1998. [Electronic recourse], available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/188/98-%D0%B2%D1%80

5. Constitution of Ukraine: current version of Revision from 21 February 2019. [Electronic recourse], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

6. Makar S. V. (2015) World economy of nature management, Yurait, Lviv, 524 p.

7. Emelyanov, A. G Fundamentals of nature management, Sinteg, Kyiv, 256 p.

8. Decree of the President of Ukraine «On Optimization of the System of Central Bodies of Executive Power» No. 1085/2010 from 21.01. 2014. [Electronic recourse], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085/2010

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті