ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

  • Maryna Kravchenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2185-178X
  • Marharyta Ksenita ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.186988

Ключові слова:

управління якістю продукції, нормативні документи, стандарти, сертифікація, моніторинг процесів.

Анотація

В умовах високої конкурентоспроможності економіки та інтеграції промислових підприємств, підвищення вимог до розвитку ринкових відносин, орієнтованих на конкурентоспроможність, як на вітчизняному, так і на світовому ринку, кардинальної зміни набуває загальне управління якістю, яке забезпечує досягнення необхідного рівня якості  виготовленої продукції відповідно усім вимогам світових та вітчизняних стандартів, ДСТУ, ГОСТів та постійним вдосконаленням нормативних документів. Високий рівень наукових досягнень та правильно розроблена система управління виробництвом  дає можливість сформувати  новий підхід до високої якості продукції на промислових підприємствах України. Для досягнення високих результатів якості продукції необхідно проводити активну і розумну державну політику в  якості виготовленої продукції. Нормативні документи, що забезпечують якість продукції, в сучасних ринкових умовах вимагають від підприємств більш продуманого і глибокого підходу до питань управління якістю, що потребує залучення матеріальних та людських ресурсів в процесі виготовлення якісної продукції на промислових підприємствах. Управління якістю є основним пріоритетом досягнення головних цілей підприємства. Тому керівники промислових підприємств України повинні бути  зацікавлені в підвищенні якості виготовленої продукції та удосконалювати управління виробничими процесами розвитку системи управління якістю. Українські підприємства намагаються поступово переходити на світові стандарти, але це складний та довгий період, який потребує часу та зусиль, що вимагає вивчення і використання досвіду провідних промислових підприємств країн світу, що полегшується за рахунок зростання в останні роки обсягу інформації з різних питань управління якістю. Але копіювання українськими промисловими підприємствами методів і механізмів управління якістю може привести до серйозного ускладнення економічного становища підприємств, потрібно враховувати усі внутрішні та зовнішні фактори, які впливають на якість в Україні. Оновлені науково-економічні підходи до якості вимагають створення ефективного управління організаційним розвитком в системі якості, враховуючи особливість галузі, підприємства, регіону, на рівні організаційної поведінки, також враховуючи усі фактори. Управління якістю на даний період має різні підходи та напрямки.

Біографії авторів

Maryna Kravchenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

к.е.н., доц., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва

Marharyta Ksenita, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

магістр

Посилання

1. Багаутдинова Н. К. Формирование системы менеджмента качества / Н.К. Багаутдинова // Проблемы теории и практики управления. – 2006. - №1. – С. 17 - 21.

2. Ребрин Ю. И. Управление качеством / Ю.И. Ребрин. – Т.: Изд-во ТРТУ, 2004. – С. 133-142

3. Котлер Ф., Келлер К., Павленко А. Маркетинговий менеджмент. К.: Хімджест, 2008. 720 с.

4. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини. К.: Либідь, 2008. – 408 с.

5. Ковінько О. М. Маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності: монографія. К.: КНЕУ, 2017. 423 с.

6. Каличева Н. Є. Напрями забезпечення ефективного розвитку промислових підприємств в сучасних умовах/ Н.Є. Каличева, С.Є. Бохан// Науковий огляд. Науковий журнал. – Київ, ТОВ «Меганом», 2017. – Вип. 5 (37). - С. 5 – 15.

7. Соколовський С. А. Управління якістю виробництва та обслуговування: навчальний посібник / С.А. Соколовський, С.П. Павлов, М.В. Черкашина М.О. Науменко, Є.М.Грабовський. - Харків: НАНГУ, - 2015. – 264 с.

8. Тельнов А. С. Управління якістю праці на промислових підприємствах:онографія] / А. С. Тельнов. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 290 с.

9. Тельнов А.С. Механізм управління якістю продукції промислових підприємств / А. С. Тельнов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – Т. 1, № 6. – С. 161–165.

References (BSI)

1. Bahautdynova N. K. (2006), “Formation of a quality management system”, [Formyrovanye systemы menedzhmenta kachestva], Problemы teoryy y praktyky upravlenyia, №1, pp. 17 - 21.

2. Rebryn Yu. Y. (2004), “Quality control”, [Upravlenye kachestvom], TRTU, pp. 133-142

3. Kotler F., Keller K., Pavlenko A. (2008), “Marketing management”, [Marketynhovyi menedzhment], Khimdzhest, 720 p.

4. Filipenko A. S. (2008), “International Economic Relations”, [Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny], Lybid, 408 p.

5. Kovinko O. M. (2017), “Marketing in the conditions of international diversification of business activities”, [Marketynh v umovakh mizhnarodnoi dyversyfikatsii biznes-diialnosti], KNEU, 423 p.

6. Kalycheva N. Ie.(2017), “Areas of ensuring the effective development of industrial enterprises in modern conditions”, [Napriamy zabezpechennia efektyvnoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv v suchasnykh umovakh, Naukovyi ohliad. Naukovyi zhurnal. – №5 (37). - РР. 5 – 15.

7. Sokolovskyi S. A. (2015), «Production and service quality management», [Upravlinnia yakistiu vyrobnytstva ta obcluhovuvannia], NANHU, 264 p.

8. Telnov A. S. (2005), “Labor quality management at industrial enterprises“, [Upravlinnia yakistiu pratsi na promyslovykh pidpryiemstvakh], KhNU, 290 p.

9. Telnov A. S. (2010), “Labor quality management at industrial enterprises“, [Mekhanizm upravlinnia yakistiu produktsii promyslovykh pidpryiemstv], Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, № 6, P. 161–165.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті