РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Olena Khadzhynova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7750-9791
  • Mikhail Kurtyanik ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.186804

Ключові слова:

діагностика ризику, ідентифікація ризику, управління ризиком, фінансова безпека, ризик-менеджмент, загроза, стійкість, підприємницький ризик, ліквідність, конкурентоспроможність.

Анотація

У статті розглянуто система ризик-менеджменту як складова загальної системи управління підприємства, що забезпечує фінансову безпеку підприємства. Наводиться сутнісна характеристика ризик-менеджменту, визначено його завдання і цілі впровадження на підприємстві. Базою дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань процесу побудови системи ризик-менеджменту на підприємстві. Авторами встановлено, що в сьогоднішніх економічних реаліях необхідно переходити до нової моделі управління ризиками. Авторами запропоновано здійснювати процес побудови системи ризик-менеджменту в кілька послідовних етапів. Перший етап - організація і розробка загальної політики ризик-менеджменту; другий етап - ідентифікація ризиків; третій етап - оцінка ризиків і результатів їх дії на бізнес підприємства; четвертий етап – розробка методики ризик-менеджменту; п’ятий етап - формування системи моніторингу і контролю. Для кожного з етапів ризик-менеджменту визначений базис, на якому будується вся система ризик-менеджменту. Авторами зроблено висновок про те, що ризик-менеджмент не дає щохвилинного результату і націлено на довгостроковий характер і отримання додаткових конкурентних переваг в перспективі.

Біографії авторів

Olena Khadzhynova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Декан економічного факультету, д.е.н., професор кафедри «Фінанси і банківська справа»

Mikhail Kurtyanik, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

аспірант

Посилання

1. Мостенська Т. Л. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств / Т. Л. Мостенська, Ю. В. Білан, Т. Г. Мостенська // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 8. - С. 193-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_8_26.

2. Джемелінська Л. В. Ризик-менеджмент в інноваційній діяльності молокопереробних підприємств України / Л. В. Джемелінська // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 3. - С. 14-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2013_3_6.

3. Чернікова В. І. Роль фінансового ризик-менеджменту в реалізації стратегії і тактики антикризового управління / В. І. Чернікова // Економіка і управління. - 2011. - № 1. - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2011_1_13.

4. Матвієнко-Біляєва Г. Л. Ризик-менеджмент як сучасна система ефективного управління ризиками підприємницьких структур / Г. Л. Матвієнко-Біляєва // Молодий вчений. - 2018. - № 4(2). - С. 814-818. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__109.

5. Прокопенко М. В. Шляхи удосконалення системи управління ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання / М. В. Прокопенко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 3(2). - С. 109-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2016_3(2)__23.

6. Клименко С. М. Особливості управління ризиками розвитку підприємства / С. М. Клименко // Стратегія економічного розвитку України. - 2013. - № 32. - С. 24-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2013_32_5.

7. Мараховська К. Управління ризиками промислового підприємства за допомогою їх бюджетування / К. Мараховська // Економічний аналіз, - 2012. - Т. 10(4). – С. 242-244. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(4)__57.

References (BSI):

1. Mostenska T. L., Risk management as a factor in ensuring the economic security of enterprises / T. L. Mostenska, Yu. V. Bilan, T. G. Mostenska // Actual problems of economics. - 2015. - № 8. - P. 193-203. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_8_26.

2. Dzemelinskaya L. V., Risk management in the innovation activity of dairy enterprises of Ukraine / L. V. Dzhemelinskaya // Economy. Finances. Right. - 2013. - № 3. - P. 14-16. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2013_3_6.

3. Chernikova V. I., The role of financial risk management in the implementation of crisis management strategy and tactics / V. I. Chernikova // Economics and Management. - 2011. - № 1. - P. 69-74. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2011_1_13.

4. Matvienko-Bilyayeva G. L., Risk management as a modern system of effective risk management of business structures / G. L. Matvienko-Bilyayeva // Young scientist. - 2018. - № 4 (2). - P. 814-818. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(2)__109.

5. Prokopenko M. V. Ways to improve the enterprise risk management system in modern conditions of management / M. V. Prokopenko // Problems and prospects of entrepreneurship development. - 2016. - № 3 (2). - P. 109-113. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2016_3(2)__23.

6. Klimenko S. M. Features of risk management of enterprise development / S. M. Klimenko // Strategy of economic development of Ukraine. - 2013. - № 32. - P. 24-29. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/seru_2013_32_5.

7. Marakhovskaya K. Risk management of industrial enterprise with the help of their budgeting / K. Marakhovska // Economic analysis. - 2012. - Vol. 10 (4). - P. 242-244. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10(4)__57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті