ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Автор(и)

  • Alina Sahirova Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6725.37.2019.186800

Ключові слова:

маркетинг, конкуренція, готельне підприємство, фірмовий стиль, реклама, імідж.

Анотація

Стаття має оглядовий характер. Готельний бізнес вважається одним з найблагородніших, але також трудомістких, який вимагає величезних капіталовкладень. Глобалізація світової економіки, збільшення міжнародної конкуренції відбуваються в результаті стрімких темпів науково-технічного прогресу, активізації інноваційних процесів, вимагають нових підходів до організації готельного господарства. У статті підкреслено значення фірмового стилю як важливого інструменту маркетингової діяльності готельного підприємства. Фірмовий стиль забезпечує формування сприйняття конкретних атрибутів іміджу, відіграє визначальну роль у взаємодії компанії з партнерами, співробітниками, постачальниками, акціонерами і клієнтами. Чим привабливіший образ готельного підприємства, тим більше можливостей відкриває для себе керівництво готелю, розробляючи стратегію його розвитку. Позитивний імідж - це і визнання, і лідируючі ринкові позиції, і високі економічні результати. Тому, створення успішного фірмового стилю готельного підприємства є одним із способів заявити про свої конкурентні переваги, а також підвищити привабливість серед цільових груп населення на туристичному ринку. У статті також вказані функціональні аспекти фірмового стилю, розглянуто його основні компоненти та їх специфіка. Представлені основні правила і етапи формування фірмового стилю готельного підприємства. Підкреслено переваги використання фірмового стилю в готельному бізнесі.

Біографія автора

Alina Sahirova, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

доцент кафедри туризму, к.е.н, доцент

Посилання

1. Ф. І . Шарков. Константи гудвілу: стиль, паблісіті, репутація, імідж і бренд фірми: Навчальний посібник - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». – 2010. – 272 с.

2. Журнал БІЗНЕС/ Маркетинг повністю змінився [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.business.ua/person/3518-marketing-povnistyu-zminivsya

Агафонова Л. Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник. - К.: Знання України, 2002. - 358 с.

4. Біла С.О. Стратегічні пріоритети розвитку туристичних послуг в Україні та перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку / Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2016. – № 1. – С. 17 – 23.

5. Bila Svitlana. Priorities of tourism and recreational sphere development in Ukraine under eurointegration conditions. // Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga (Latvia): «Landmark» SIA, 2016. - р. 157 – 165.

Райс Е., Траут Дж. Маркетингові війни / Пер. з англ. І. Коберник. - К.: Companion Group, 2006. - 256 с.

7. Дизайн готелю — запорука конкурентних переваг Журнал «Академия Гостеприимства» апрель (2/2018) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hotel-rest.com.ua/article/dizayn-gotelyu-zaporuka-konkurentnih-perevag

8. Лойко О.Т. Туризм і готельне господарство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infotour.in.ua/lojko7-3.htm

9. Hilton Hotels. available at: https://www.hilton.com/ru/corporate/#history

10. Мухортова Д. Д. Типы восприятия и школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://moluch.ru/archive/121/33384/

11. Burj Al Arab Jumeirah Dubai's Most Iconic Hotel. available at: https://www.jumeirah.com/ru/hotels-resorts/dubai/burj-al-arab/

References:

1. Sharkov F. I. (2010), "Goodwill Constants: Style, Publicity, Reputation, Image and Brand of the Company", ["Konstanti gudvіlu: stil', pablіsіtі, reputacіja, іmіdzh і brend fіrmi"], textbook, M .: Dashkov & K ° Publishing and Trading Corporation, 272 p.

2. "Business magazine marketing journal has completely changed, ["Zhurnal BІZNES Marketing povnіstju zmіnivsja"], [Electronic resource], available at: https://www.business.ua/person/3518-marketing-povnistyu-zminivsya

3. Agafonova L.G., Agafonova O.E., (2002), "Tourism, Hotel and Restaurant Business. Pricing, Competition, Government Regulation", ["Turizm, gotel'nij ta restorannij bіznes: Cіnoutvorennja, konkurencіja, derzhavne reguljuvannja"], Educ. Manual, K., Knowledge of Ukraine, 358 p.

4. Bіla S.O. (2016), "Strategic priorities for the development of tourist services in Ukraine and prospects for increasing their competitiveness in the world market", ["Strategіchnі prіoriteti rozvitku turistichnih poslug v Ukraїnі ta perspektivi pіdvishhennja їh konkurentospromozhnostі na svіtovomu rinku"], Strategy for development of Ukraine (economy, sociology, law), № 1, pp. 17 - 23.

5. Bila Svitlana (2016), "Priorities of tourism and recreational sphere development in Ukraine under eurointegration conditions", Mechanisms and models of the development of tourist business entities a collective monograph , edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi, ISMA University, Riga (Latvia): Landmark SIA, pp.157 - 165.

6. Rice E., Trout J. (2006), Marketing Wars, ["Marketingovі vіjni"], trans. from English. I. Kobernik, K., Companion Group, 256 p.

7. "Hotel Design - The Key to Competitive Advantages", ["Dizajn gotelju — zaporuka konkurentnih perevag"], The Hospitality Academy Magazine April (2/2018) [electronic resource], available at: http://hotel-rest.com.ua/article/dizayn-gotelyu-zaporuka-konkurentnih-perevag

8. Loiko O.T. "Tourism and Hospitality", ["Turizm і gotel'ne gospodarstvo"], [Electronic resource], available at: http://infotour.in.ua/lojko7-3.htm

9. Hilton Hotels, [electronic resource], available at: https://www.hilton.com/corporate/#history

10. Mukhortova D.D. "Types of perception and school", ["Tipy vosprijatija i shkola"], [electronic resource], available at: https://moluch.ru/archive/121/33384/

11. Burj Al Arab Jumeirah Dubai's Most Iconic Hotel, [Electronic resource] available at: https://www.jumeirah.com/ru/hotels-resorts/dubai/burj-al-arab/

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-26

Номер

Розділ

Статті