DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.147506

Економічна парадигма стратегічного управління підприємствами в умовах «нової» економіки.

Тамара Григорівна Логутова, Маргарита Андріївна Пеліхова

Анотація


Стаття має оглядово-аналітичний характер. У статті визначено суттєвий вплив глобалізації бізнесу, що в значній мірі відображається на діяльності промислових підприємств України. За останні роки світове господарство здійснило перехід до постіндустріального суспільства, основними ознаками якого є соціальна спрямованість економічних систем, підпорядкування економічного розвитку потребам людини. Підприємства повинні реагувати на зміни у ринковому середовищі та адаптуватися до «нової» економіки.

Україна потребує інноваційного відновлення економіки, що призводить до пошуку нової парадигми управління промисловими підприємствами. Дослідження чинників впливу на формування економічної парадигми управління промисловими підприємствами в умовах «нової» економіки виявило, що до таких чинників належать: нові форми господарювання, способи комунікацій, вплив інституційного середовища, глобалізаційні процеси. Дослідження свідчать, що єдиної стратегії управління промисловими підприємствами не існує. У кожному конкретному випадку вона формується для кожного конкретного підприємства, але загальним для усіх підприємств є те, що формування нової системи управління промисловими підприємствами поєднує три елементи: тактичне, оперативне, стратегічне управління. Особливістю сучасної економічної парадигми являється використання в управлінській діяльності ситуаційного управління. Заслуговує на увагу думка, що процеси формування стратегії управління пов’язані зі стратегічним потенціалом підприємства, котрий розглядається як можливості, ресурси, джерела дослідження стратегічних цілей підприємства.


Ключові слова


економічна парадигма; стратегічне управління; «нова» економіка; підприємства; глобалізація.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. Кириленко В. І. Суперечності, тенденції і виклики сучасної економіки. Парадигмальні зрушення в економічниій теорії ХХІ ст. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/160494/.

2. Фатенюк-Ткачук А. О. Парадигма проявів «нової» економіки/ А. О. Фатенюк-Ткачук //Актуальні проблеми економіки. – №12 (138), 2012. – С. 53-60.

3. Wulkinson, D. Sorokin versus Toynbec on Civilization. In: Sorokin se Civilization. A Centennial Assessment. Ed. By Ford J., Richard M., Talbutt P. New Brunswick; L., 1996. – 246 p.

4. Валертайн И. Конец знакомого мира. Социалогия ХХІ века. – М:Логос, 2003. – 368 с.

5. Сорокин П. А. Общая социология (Человек. Цивилизация. Общество). Общ. ред.сост. и предисл. А.Ю. Согомонов; Пер.с англ. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с.

6. Сорос Дж. Эпоха ошибок: мир на пороге глобального кризиса – М.; Альпина Бизнес Брукс, 2008. – 202 с.

7. Toffler A. The Adaptive Corporation, Gower, 1985. - 217 p.

8. Смєсова В. Л. Методологічні аспекти дослідження процесів формування і реалізації економічних інтересів/ В. Л. Смєсова // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/160494/.

9. Новый философский словарь: 2-е изд., перераб. и дополн. – Мн.; Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 1280 с.

10. Кун Т. Структура научных революцій/ Т.Кун// – М.:Наука.1975. – 324 с.

11. Ігнатьєва І. А., Янковий Р. В. Нові парадигми стратегічного управління промисловими підприємствами в умовах ринкових трансформацій/ І.А. Ігнатьєва, Р.В. Янкови// Економіка та управління підприємствами. Актуальні проблеми економіки, №1(127), 2012. – С. 157-163

12. Тейлор Ф. У. Принципы научного менеджмента/ Ф. У. Тейлор // – М.; Контроллинг, 1991. – 104 с.

13. Поплавська Ж. В., Полянська А. С. Зміна парадигми стратегічного управління на підприємстві в умовах сучасного розвитку./ Ж. В. Поплавська , А.С. Полянська// Lviv Polytechnik National University Institutional Repository. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/.

14. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрями розвитку: Монографія/ А. П. Наливайко// – К.:КНЕУ, 2001. – 227 с.

15. Бабина Е. Е. Трансформация подходов к управлению на современном этапе развития экономики /Е. Е. Бабина //[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// www.konspekt.biz/index.php?+text=2829.

16. Штимер А. Т. Сучасна парадигма стратегічного управління потенціалом підприємства в конкурентному середовищі/ А. Т. Штимер// Стратегія економічного розвитку України. Спецвипуск, №28, 2011. – С.65-70.

17. Отенко И. П. Становление парадигмы стратегического управления потенциалом предприятия: Монография/ И. П. Отенко// – Харьков: Изд.ХНЭУ, 2007. – 348 с.

References:

1. Kirilenko V. I. (2015) “Contradictions, tendencies and challenges of the modern economy. Paradigm shifts in the economic theory of the twenty-first century” [“Superechnosti, tendentsiyi i vyklyky suchasnoyi ekonomiky. Paradyhmalni zrushennya v ekonomichnyiy teoriyi KHKHI st.”], Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference, Retrieved from http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/160494/.

2. Fatenuk-Tkachuk A. O. (2012) “The paradigm of manifestations of a "new" economy” [“Paradyhma proyaviv «novoyi» ekonomiky”] Actual problems of the economy, № 12 (138), p. 53-60.

3. Wulkinson, D. (1996) “Sorokin versus Toynbec on Civilization. In: Sorokin se Civilization” A Centennial Assessment. Ed. By Ford, J., Richard ,M. ,Talbutt, P. New Brunswick; L., 246 p.

4. Wallerstein I. (2004) “The End of the World as We Know It: Social Science for the Twenty-First Century”, M, Logos, 368 p.

5. Sorokin P. A. (1992) “General sociology (Man. Civilization. Society)” [“Obshchaya sotsiologiya (Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo)”], trans. from English, M, Politizdat, 543 p.

6. Soros G. (2008) “The Age of Fallibility: Consequences of the War on Terror”, trans. from English, M, Alpina Business Brooks, 202 p.

7. Toffler A. (1985) “The Adaptive Corporation”, Gower, 217 p.

8. Smysova V. L. (2015) “Methodological aspects of the study of the processes of formation and realization of economic interests. Paradigm shifts in the economic theory of the twenty-first century” [“Metodolohichni aspekty doslidzhennya protsesiv formuvannya i realizatsiyi ekonomichnykh interesiv. Paradyhmalni zrushennya v ekonomichniy teoriyi KHKHI st.”], Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference, Retrieved from http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/160494/.

9. “New philosophical dictionary: 2nd ed. revised and enlarged”, [“Novyy filosofskiy slovar': 2-ye izd., pererab. i dopoln”] (2001), Mn, Interpressservice, Book House, 1280 p.

10. Kuhn T. (1975) “The Structure of Scientific Revolutions” trans. from English, M., Nauka, 324 p.

11. Ignatyeva I. A., Yankovsky R. V. (2012) “New paradigms of strategic management of industrial enterprises in the conditions of market transformations” [“Novi paradyhmy stratehichnoho upravlinnya promyslovymy pidpryyemstvamy v umovakh rynkovykh transformatsiy”]. Economics and Enterprise Management. Actual problems of the economy, №1 (127), p. 157-163

12. Poplavskaya Zh. V., Polyanska A. С. “Changing the paradigm of strategic management in the enterprise in the conditions of modern development”.[“Zmina paradyhmy stratehichnoho upravlinnya na pidpryyemstvi v umovakh suchasnoho rozvytku”], Lviv Polytechnik National University Institutional Repository, Retrieved from http // en alp.edu.ua.

13. Nalyvayko A. P. (2001) “The theory of enterprise strategy. Current state and directions of development” [“Teoriya stratehiyi pidpryyemstva. Suchasnyy stan ta napryamy rozvytku”], Monograph, K., KNEU, 227 p.

14. Shimmer A. T. (2011) “Modern paradigm of strategic management of enterprise potential in a competitive environment” [“Suchasna paradyhma stratehichnoho upravlinnya potentsialom pidpryyemstva v konkurentnomu seredovyshchi”], Strategy of economic development of Ukraine. Special issue, №28, p. 65-70.

15. Taylor F. W. (1991) “The Principles of Scientific Management” trans. from English, M., Controlling, 104 p.

16. Babina E. E. “Transformation of approaches to management at the present stage of economic development” [“Transformatsiya podkhodov k upravleniyu na sovremennom etape razvitiya ekonomiki”], Retrieved from http: // www.konspekt.biz/index.php?+text=2829.

17. Otenko I. P. (2007) “Formation of the paradigm of strategic management of enterprise potential” [“Stanovleniye paradigmy strategicheskogo upravleniya potentsialom predpriyatiya”], Monograph, Kharkov, Publ. KhNEU, 348 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Тамара Григорівна Логутова, Маргарита Андріївна Пеліхова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.