DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.147221

Системна інтеграція інформаційних ресурсів в перспективі розвитку регіонального інформаційного менеджменту.

Юлія Олександрівна Коваленко

Анотація


Стаття має науково-методологічний та науковий характер. В статті розглянуті питання можливості створення регіональної інформаційної системи інтеграції інформаційних ресурсів для забезпечення прийняття якісних управлінських рішень органами регіонального управління. Регіональна політика у сфері формування інформаційних ресурсів та інформатизації повинна бути спрямована на створення умов для ефективного та якісного інформаційного забезпечення вирішення управлінських завдань. Регіональні інформаційні ресурси містять інформацію, знання і засоби  доступу до інформації і знань. Питання інтеграції інформаційних ресурсів можуть бути вирішені в рамках проектування та створення єдиної регіональної інформаційної системи (РІС), яка включає програмний комплекс, а також нормативну документацію, що забезпечує вирішення завдань управління трудовими, матеріальними, фінансовими, природними та іншими ресурсами регіону. Автором статті надається поняття «регіональні інформаційні ресурси», розглянуті завдання, принципи та етапи побудови системи інтеграції інформаційних ресурсів в регіональному інформаційному менеджменті. В якості наукової новизни автором розглядається поняття «вартості інформації» та наводиться формула створення додаткової вартості інформації в процесі управління. В статті розглядається поняття «цінності інформації», як оцінюючий критерій її якості, що покладений в основі оцінки ефективності використання інформаційних  ресурсів у процесі прийняття управлінських рішень.  В роботі приділено увагу захисту інформації. Для вирішення цих питань необхідна розробка методологічних основ захисту, які б могли враховувати не тільки перспективи розвитку інформаційних технологій і систем, але й перспективи розвитку спеціальних засобів попереджєення інформаційних загроз.


Ключові слова


інформація; регіональні інформаційні ресурси; регіональний інформаційний менеджмент; система інтеграції інформаційних ресурсів; цінність інформації; вартість інформації; захист інформації.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


1. Шкарлет С. Н. Информационная экономика как основа социально-экономической регенерации Украины / С. Н. Шкарлет // Экономика Украины. - 2014. - № 11.

2. Інформаційне законодавство України [Текст]: науково-практичний коментар / Заред. БондаренкоС.В.– К.: Юридична думка, 2009.– 241с.

3. Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації [Текст] / З.В. Партико. – Львів: Афіша,2008.– 290 с.

4. Коваленко Ю. О. Комплексне розуміння інформаційного ресурсу як фактора розвитку та управління регіонального менеджменту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Випуск № 15, 2015. – С.103-107.

5. Шаймарданов М. З., Пуголовкин В. В. Автоматизированные системы и технологии сбора, обработки и накопления данных гидрометеорологических наблюдений. – Обнинск: ВНИИГМИ-МЦД. 2002. – 226 с.

6. Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів: науково-методичний посібник / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. — Київ : НБУВ, 2007. — 115 c.

7. Мосов С. Система забезпечення життєвого циклу об’єкта промислової власності: розвиток структури / С. Мосов // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 3. – С. 30-34.

8. Бир С. На пути к кибернетическому предприятию / С. Бир; пер. с англ. – М.: Мир, 1966. – С. 48-99.

9. Лакофф Дж. Когнитивное моделирование. Язык и интеллект. — М.: «Прогресс», 1996. — 416 с.

10. Величковский Б. М. Когнитивная наука: основы познания. В 2-х тт. — М. : Смысл : Издательский центр «Академия», 2006.

11. Деннет Д. Онтологическая проблема сознания / Пер. с англ. А. Л. Блинова // Аналитическая философия: Становление и развитие (антология) / Сост. ГрязновА. Ф. — М.: ДИК «Прогресс-Традиция», 1998. — С. 361—375.

12. Varela, F., Thompson, E. and E. Rosch (1991) The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, Cambridge, MA: MIT Press

13. Свиридов В. В., Мороз Б. И. Организация процессов обработки информации по критериям ценности и старения в АСУ. – Х.: Основа, 1992. – 112 с.

14. Шанкин Г. П. Ценность информации. Вопросы теории и приложений. – М.: Филоматис, 2004. – 128 с.

15. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: Навч. посібник / Л.Ф. Єжова. – К.: КНЕУ, 2002. – 560 с.

16. Стратегічне планування діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dpa.uzhgorod.ua/?postid=266.

17. Про встановлення вартості одного людино-дня та вартості інформації на одній сторінці. Наказ № 73 від 16.03.2005 / Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0334-05.

18. Чалий І. Суттєвість та вартість інформації – український формат та зарубіжний досвід [Текст] / І. Чалий, Т. Момот // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 11. – С. 29-31.

19. Маркс К. Капитал.[Текст]:в 4-х томах, т.2 / Маркс К., Энгельс Ф. Соч.2-е изд. - тт. 23, 24. 25.

20. Гибало II. П. Теория информационной эко­номики к институциональной структуре интеллектуального капитала [Текст] / Н. II. Гибало// Экономика образования. - 2000. -№ 1. - С. 63-76.

References:

1. Shkarlet C.N. (2014). Informatcionnaya economika kak osnova sotcialno-economicyeskoy regeneratciy Ukrainy [Information economy as the basis of socio-economic regeneration of Ukraine]. – Ekonomika Ukrainy [in Ukrainian].

2. Informatciyne zakonodavstvo Ukrainy (2009). [Informatciyne zakonodavstvo Ukrainy]. – Kyiv.: Yurydychna dumka[in Ukrainian].

3. Partyko Z. V.(2008). Teoriya masovoy informanciy ta komunicatciy []. – Lviv.:Afisha [in Ukrainian].

4. Kovalenko Y.O. (2015). Kompleksne rozyminnya informanciynogo resursu yak faktora rozvitku ta upravlinnya regionalnogo menedgmentu [Comprehensive understanding of the information resource as a factor in the development and management of regional management ]. – Herson.: Ekonomichny nauky[in Ukrainian].

5. Shaymardanov M. Z., Pugolovkyn V. V.(2002). Avtomatyzyrovannye sistevy I tehnologii sbora obrabotky I nakopleniya dannyh gidrometeorologicheskih nabluddeniy [Automated systems and technologies for the collection, processing and accumulation of hydrometeorological observations]. – Obninsk.: VNIIGMI-MCD [in Rossian].

6. Antonenko I. P. Katalogizaciya elektronnyh resursiv. (2007). [Cataloging of electronic resources]. – Kyiv.: NBYB [in Ukrainian].

7. Mosov S. (2010). Systema zabezpechennya sgyttevogo cyklu obykta promyslovoi vlasnosti: rozvytok struktury [system for ensuring the life cycle of the industrial property object: development of the structure]. – Intelektualna vlasnist [in Ukrainian].

8. Byr S. (1996).Na puti k kiberneticheskomu predddpriyatiu [Towards a cybernetic enterprise]. – Moskva.: Myr [in Rossian].

9. Lakoff Dg. (1996). Kognitivnoe modelirovanie. Yazyk I intellect [Cognitive modeling. Language and intellect.]. - Moskva.: Progress [in Rossian].

10. Velichkovskiy B. M. (2006). Kognitivnaya nauka: osnovy poznaniya [Cognitive science: the foundations of knowledge.]. - Moskva.: Akademiya [in Rossian].

11. Dennet D. (1998). Ontologicheskaya problema soznaniya [Ontological problem of consciousness]. - Moskva.: DIK Progres-Tradiciya [in Rossian].

12. Varela, F., Thompson, E. and E. Rosch (1991) The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, Cambridge, MA: MIT Press

13. Sviridov V.V. Moroz B.I. (1992). Organizaciya processov obrabotki infirmacii po kriyeriyam cennosti stareniya v ASU [Organization of the processes of information processing according to the criteria of value and aging in the AMS.]. – Harkov.: Osnova [in Ukrainian].

14. Shankin G.P.(2004). Cennost informacii. Voprosy teorii I prelogeniy [The value of information. Questions of theory and applications]. - Moskva.: Filomanis [in Rossian].

15. Ezgova L.F.(2002). Ifomaciynyi marketing [information marketing]. - Kyiv.: KNEU [in Ukrainian].

16. Machuga R.I. (2014). Vyznachennya vartosti dodatkovoi upravlinskoi informacii [Determination of the cost of additional management information].- http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3230

17. Pro vstanovlennya vartosti odnogo ludyno-dnya ta vartosti informacii na odnyi storinci (2005). [the cost of one man-day and the cost of information on one page]. - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0334-05

18. Chalyi I. (2002).Suttevist ta vartist informacii – ukrainskiy format ta zarubizgnyi dosvid [Content and cost of information-Ukrainian format and foreign experience]. – Buhgalterskiy oblik [in Ukrainian].

19. Marks K. (1954). Kapital [capital]. - Moskva.: Politizdat [in Rossian].

20. Gibalo P.P.(2000). Teoriya informacionnoi ekonomiki k istitucionalnoy structure intelektualnogo kapitala []. - Moskva.: Ekonomika obrazovaniya [in Rossian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Юлія Олександрівна Коваленко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.