DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.147204

Оцінка та управління стратегічною стійкістю машинобудівних підприємств.

Лідія Анатоліївна Горошкова

Анотація


У роботі проведений аналіз сутності стійкості складної системи підприємства. Показано, що стійким можливо вважати такий стан підприємства, коли воно спроможне утримувати позитивні значення цільових показників у певному проміжку часу.

Обгрунтовано, що для забезпечення економічного розвитку системи є необхідність підтримувати її стійкість у певних межах. В процесі розвитку відбувається накопичення кількості ефективності економічної системи. Процес накопичення ефективності економічної системи має свої межі, він закінчується кризою. Стан динамічної рівноваги між граничними максимальними і мінімальними значеннями є стійким (сталим).

Доведено, що досягти стратегічної стійкості підприємство може в разі, коли кожний наступний максимум досягається на новому, якісно вищому рівні, що надає можливість підприємству нові можливості економічного розвитку у довготривалій перспективі.

В роботі на основі системного підходу розроблена методики оцінки стійкості  машинобудівних підприємств, що передбачає два кроки. Першим кроком  є  аналіз динаміки показників діяльності підприємства та темпів їх зростання. Другим кроком є визначення меж стратегічної стійкості. Такими межами є мінімальні та максимальні значення аналізованих показників, досягнення яких забезпечує підприємству можливість знаходитись у рівноважному стані.

На основі викладених теоретичних положень щодо стійкості економічної системи підприємства та методики її визначення, проведений аналіз на прикладі низки машинобудівних підприємств України: ПАТ «Мотор Січ», казенне підприємство «НВК «Іскра» та ПАТ «Запорізький автомобільний завод». 

Доведено, що для забезпечення динамічного розвитку машинобудівних підприємств є необхідність створення системи аналізу та управління стратегічною стійкістю, що спирається на відповідне інформаційне забезпечення.


Ключові слова


машинобудівне підприємство; стратегічна стійкість; управління стратегічною стійкістю; рівновага; розвиток.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ячменьова В. М. Забезпечення стійкості діяльності промислових підприємств: автореф. дис... док. екон. наук: : 08.00.04. Луганськ, 2008. - 33 с.

2. Мохонько Г. А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо–поліграфічної галузі в умовах нестабільності ринкового середовища / Г.А. Мохонька // Ефективна економіка – 2009. – № 2.– С. 36 – 42.

3. Маслак О. І. Економічна сутність категорії «стратегічна стійкість підприємства» / О.І. Маслак, І.В. Мовчан // Ефективна економіка. – 2013. – № 5. – C. 34 –38.

4. Галушко В. Б. Механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства: його складові, ознаки та принципи функціонування / В.Б. Галушко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ. – 2009. – Вип. 21. – С. 57 – 67.

5. Дуброва О. С. Стратегічна стійкість підприємства: складові та напрями її забезпечення / О.С. Дуброва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. –№1. – Т. 1. – С. 15 – 19.

6. Ареф’єва О. В. Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства / О.В. Ареф’єва // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3(81). – С. 43 –50.

7. Сімех Ю. А. Визначення поняття конкурентнa стійкість підприємства / Ю.А. Сімех // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Серія «Економічні науки». – 2007. – Т.10. – №1. – С. 2 – 16.

8. Матушевська О. А. Визначення зовнішніх факторів стійкості підприємств промисловості / О.А. Матушевська // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 130. – С. 126 – 130.

9. Науменко Ж. Г. Конвергенція та дивергенція в регіональній економіці / Ж.Г.Науменко // Економічні інновації: Зб. наук. п р. Одеса: ІПРЕЕД НАН України. – 2013. –Вип. 52. – С. 255 – 261.

10. Кузнецов А. В. Алгоритм исследования показателей организационной устойчивости предпринимательских структур / А.В.Кузнєцов // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2012. – № 1. – С. 23 – 29.

11. Горошкова Л. А. Вплив інноваційної активності підприємств на економічну безпеку машинобудівної галузі України / Л.А.Горошкова, В.П.Волков // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – Вип. 32. – Т.1. - С.166 -171.

12. Горошкова Л. А. Інвестиції як фактор інноваційного розвитку підприємств машинобудівної галузі України / Л.А.Горошкова, В.П.Волков, Шипенко В.В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Вип. 14. – С.190 – 196.

References:

1. Yachmenova, V. M. (2008). Zabezpechennya stiykosti diyalnosti promyslovykh pidpryyemstv [Ensuring the sustainability of industrial enterprises] (Dissertation abstract). Luhansk: Skhidnoukrayinskyy natsionalny і universytet im. Volodymyra Dalya.

2. Mokhonko, G. A. (2009). Otsinyuvannya stratehichnoyi stiykosti pidpryyemstva vydavnycho–polihrafichnoyi haluzi v umovakh nestabilnosti rynkovoho seredovyshcha [Estimation of the strategic stability of the enterprise in the publishing and printing industry unde r the conditions of the market environment instability]. Finansy Ukrainy, (3), 97 – 109.

3. Maslak, O. I. (2013). Ekonomichna sutnist katehoriyi stratehichna stiykist pidpryyemstva [The economic essence of the category strategic stability of the enterprise] . Efektyvna ekonomika , (5), 34 – 38.

4. Halushko, V. B. (200 9). Mekhanizm zabezpechennya stratehichnoyi stiykosti pidpryyemstva: yoho skladovi, oznaky ta pryntsypy funktsionuvannya [Mechanism for providing strategic stability of the enterprise: its components, features and principles of functioning]. Formuvannya rynkovoyi ekonomiki, (21), 57 – 67.

5. Dubrova, O. S. (2010). Stratehichna stiykist pidpryyemstva: skladovi ta napryamy yiyi zabezpechennya [Strategic stability of the enterprise: components and directi ons of its support]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnogo universytet u, (1), 15 – 19.

6. Arefiyeva, O. V. (2008). Stratehichne zabezpechennya zhyttyevoho tsyklu pidpryyemstva [Strategic provision of the life cycle of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky, (3(81)), 43 – 50.

7. Simekh, Y. A. (2007). Vyznachennya ponyattya konkurentna stiykist pidpryyemstva [Definition of the concept of competitive enterprise sustainability]. Visnyk Mizhnarodnoho Sloviyanskoho universytetu, (1 (10)), 12 – 16.

8. Matushevska, O. A. (2012). Vyznachennya zovnishnikh faktoriv stiykosti pidpryyemstv promyslovosti [Definition of external factors of stability of industrial enterprises]. Visnyk SevNTU, (130), 126 – 130.

9. Naumenko, Z. H. (2013). Konverhentsiya ta dyverhentsiya v rehionalniy ekonomitsi [Convergence and divergence in the regional economy]. Ekonomichni innovatsiyi , (52), 255 –261.

10. Kuznetsov, A. V. (2012). Algoritm issledovaniya pokazateley organizatsionnoy ustoychivosti predprinimatel'skikh struktur [Algorithm for investigating the indicators of organizational stability of entrepreneurial structures], Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitiye , (1), 23–29.

11. Goroshkova, L. А. (2017) Vpliv innovatsiynoi aktivnosti pidpriemstv na ekonomichnu bezpeku mashinobudivnoi galuzi Ukrainy, Visnik Priazovskogo derzhavnogo texnichnogo universitetu. Seriya: Ekonomichni nauki (32 (1)), 166 – 171.

12. Goroshkova, L. А. (2016) Іnvestitsii yak faktor іnnovatsiinnogo rozvitku pidpriemstv mashinobudivnoi galuzi Ukrainy. Теоretichni I praktichni аspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosty, (14), 190 – 196.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Лідія Анатоліївна Горошкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.