DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.146187

КОН’ЮНКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ

Larysa Kapranova

Анотація


Стаття має науково-методичний характер. В статі зроблено спробу визначити коливання економічної кон’юнктури на міжнародному ринку металопродукції. Встановлено, що кон’юнктурні зміни, що відбуваються на міжнародному ринку металопродукції зумовлені багатьма факторами – такими як глобалізація, зміна світових лідерів у виробництві та експорті металопродукції, технологічний прогрес, необхідність виробництва високотехнологічних марок сталі, глобалізація ринків факторів виробництва та ін. Встановлено, що трансформаційні процеси на сучасному етапі перетворились на важливий фактор розвитку світогосподарських зв'язків. Розраховано ННІ для міжнародного ринку металопродукціїї. Виявлено, що міжнародний ринок металопродукціє є доволі концентрованим, бо на протязі майже 10 років  ННІ>1800. Наведено динаміку ННІ за 2007 – 2016 рр. Виявлено, що тенденція виробництва металопродукції має негативні тенденції. Тобто за період з 2007 – 2016 роки в світі виробляється все менше металопродукції. Такий стан пояснюється наступними чинниками: світова економічна криза; збільшення виробництва товарів субститутів, які заміняють товари що раніше вироблялись з металу; зменшення обсягів будівництва; виробництво товарів з металопродукції привело до перевиробництва і цій галузі. Визначено, що в умовах світової економічної кризи необхідно розробити концепцію розвитку вітчизняної металургійної галузі, яка має передбачати: зниження експортозалежності через розвиток в Україні металоспоживаючих галузей (корабле-, авіа-, машинобудування, будівельна промисловість); забезпечення випуску високоякісних марок сталі, які і в умовах кризи мають попит на ринку; використання технологій, які дозволяють зменшити залежність від дорогих енергоносіїв; технічне переобладнання галузі з метою зниження негативних екологічних наслідків.


Ключові слова


кон'юнктура, міжнародний ринок; економічна криза; трансформація ринку; ринок металопродукції; металургійна галузь.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Список використаних джерел

1. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 с.

2. Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В. Е. Есипова. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 464 с.

3. Капранова Л.Г. Аналіз динаміки та тенденцій розвитку міжнародного ринку металопродукції /Л.Г. Капранова // Вісник Донецького національного університету. Серія: Економіка і право [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/9539-analiz-dinamiki-ta-tendencij-rozvitku-mizhnarodnogo-rinku-metaloprodukci%D1%97.html

4. STEEL STATISTICAL YEARBOOK 2017 //Word Steel Association [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.worldsteel.org

References:

1. Dugina S.I. (2005), "Marketing pricing policy", ["Marketingova cіnova polіtika"], teaching manual, K., KNEU, 393 p.

2. "Prices and Pricing", ["Ceny i cenoobrazovanie"], a textbook for high schools, edited by V.E.Esipova, St. Petersburg, Publishing House "Peter", 1999, 464 p.

3. Kapranova L.G. "Analysis of Dynamics and Trends in the Development of the International Metal Product Market", ["Analіz dinamіki ta tendencіj rozvitku mіzhnarodnogo rinku metaloprodukcії"], L.G. Kapranov, Bulletin of the Donetsk National University. Series: Economics and Law [electronic resource], available at: http://www.stattionline.org.ua/ekonom/64/9539-analiz-dinamiki-ta-tendencij-rozvitku-mizhnarodnogo-rinku-metaloprodukci%D1%97.html

4. STEEL STATISTICAL YEARBOOK 2017, Word Steel Association [electronic resource], available at: https://www.worldsteel.org


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Larysa Kapranova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.