DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.142583

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Irina Psareva, Natalia Zakharenko

Анотація


У роботі проаналізовано  прагнення та спроможність досягти будь-якими шляхами за короткостроковий час економічних вигод підприємствами промислових чи соціальних галузей або суспільством в цілому насамперед спричиняє забруднення природи, що в свою чергу призводить до руйнування екосистеми, і як наслідок втрати частини ВВП за рахунок видатків. Аналізуючи фактори впливу економічного зростання на стан навколишнього середовища через вплив людської діяльності було виявлено, що майже у всіх країнах світу були прийняті попереджувальні заходи, а саме комплексні програми з охорони навколишнього середовища, реалізація котрих передбачає використання багаторівневої системи заходів. Таким чином, можна стверджувати, що захист навколишнього середовища – це перш за все світова проблема, яка є наслідком та невід’ємним компонентом економічного розвитку будь-якої держави світу, та своєю глобальністю призводить до формування загальних елементів єдиної екологічної політики. При розробці та впровадженню екологічної політики вона повинна бути сумісною з канонами економічної політики, а саме реалізовуватись через показники еколого-економічного аналізу, оцінки природних ресурсів, стан екологічних показників, активів природних ресурсів, насамперед обмежених та не поновлювальних ресурсів. Екологічна політика повинна бути направлена на підтримку вибраного курсу та темпу економічного зростання держави через моніторинг довкілля, стимулювання економічних та фінансових результатів, розробку механізмів управління та формування додаткового ринку еколого-економічних послуг з метою впровадження, розповсюдження енергомісткіх технологій, безвідходних чи маловідходних виробництв на всіх рівнях управління від підприємства до держави. Формування інноваційної стратегії включає етапи аналізу, постановки цілей, розробки варіантів стратегії, вибір оптимального варіанту і, нарешті, створення умов для реалізації стратегії. У процесі реалізації інноваційної стратегії, при розробці та виконанні заходів і тактичних планів, здійсненні контролю може виникнути ситуація, за якої реалізація інновацій, як високо ризикова діяльність за своєю суттю, увійде в суперечність з інвестиційною політикою. Це, в свою чергу, може або погіршити фінансове становище підприємства, або призвести до відмови від розробленої інноваційної стратегії. Отже, етапи проектування інноваційної стратегії повинні включати і аналіз фінансових обмежень, визначених обраною інвестиційною політикою.

 


Ключові слова


екологічні інновації, реформування природоохоронного підходу, екологічний розвиток, ефективність управління, еколого-економічні показники, економічна політика, еколого-економічна стійкість .

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

1. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук,

Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. — К.: Либідь, 2004. — 432 с.

2. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» №28-18-17 від 21.12.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

3. Амоша О.І. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України: наук. доп./О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 44 с.

4. Бардась А.В. Механізм формування інноваційної еколого- економічної стратегії вуглевидобувного підприємства / А. В. Бардась, К.С. Богач. // Економічний простір. – 2015. – №97. – С. 244–252.

5. Шляхи удосконалення еколого-економічної діяльності підприємств:[Монографія] /[Гребьонкін С.С., Костенко В.К., В.М.Павлиш, та ін.]; за заг. ред. С.С.Гребьонкіна і В.К.Костенка - Донецьк: "ВІК", 2009. - 223 с.

6. Бобровський А.Л. Питання оцінки впливу на навколишнє середовище: Монографія. - Рівне: ТОВ "Принт Хауз", 2014. - 543 с.

7. Управління процесами ефективного використання природних ресурсів / Ю.В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. – 2014. – № 2. – С. 99-104.

8. Руднєва О.Ю. Оцінка екологічної складової стійкого розвитку підприємств вуглевидобувної галузі / О.Ю. Руднєва, Р.Ю. Заглада. // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – №4. – С. 62–68.

9. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. - 276 с.

10. Бардась А.В. Механізм формування інноваційної еколого- економічної стратегії вуглевидобувного підприємства / А. В. Бардась, К.С. Богач. // Економічний простір. – 2015. – №97. – С. 244–252.

References (BSI)

1. "Environmental management", ["Ekologіchne upravlіnnja"], textbook, V. Ya. Shevchuk, Yu. M. Satalkin, G. A. Bilyavsky and others, K., Lybid, 2004, 432 p.

2. "Law of Ukraine "On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period until 2020" No. 28-18-17 dated December 21, 2010", ["Zakon Ukraїni «Pro Osnovnі zasadi (strategіju) derzhavnoї ekologіchnoї polіtiki Ukraїni na perіod do 2020 roku» №28-18-17 vіd 21.12.2010"], [electronic resource], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17.

3. Amosha O.I. (2013), "Status, main problems and prospects of the coal industry in Ukraine", ["Stan, osnovnі problemi і perspektivi vugіl'noї promislovostі Ukraїni"], Sciences. Additional, O.I. Amosha, L.L. Starychenko, D.Yu. Crowvat; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Donetsk, 44 p.

4. Bardas A.V. (2015), "Mechanism of formation of innovative ecological-economic strategy of coal mining enterprise", ["Mehanіzm formuvannja іnnovacіjnoї ekologo- ekonomіchnoї strategії vuglevidobuvnogo pіdpriеmstva"], A.V. Bardas, K.S. Rich, Economic space, No. 97, pp. 244-252.

5. "Ways of improvement of ecological and economic activity of enterprises", ["Shljahi udoskonalennja ekologo-ekonomіchnoї dіjal'nostі pіdpriеmstv"], monograph, Grebenkin S.S., Kostenko V.K., V.M. Pavlish, etc., per community Ed. S.S. Grebenkin and V.K. Kostenko, Donetsk, "VIC", 2009, 223 p.

6. Bobrovsky A.L. (2014), "Issues of Environmental Impact Assessment", ["Pitannja ocіnki vplivu na navkolishnє seredovishhe"], monograph,Rivne, Print House Ltd., 543 p.

7. "Management of the processes of efficient use of natural resources", ["Upravlіnnja procesami efektivnogo vikoristannja prirodnih resursіv"], Yu.V. Dziadikevich, Innovative economy, 2014, No. 2, pp. 99-104.

8. Rudneva O.Yu. (2012), "Assessment of ecological component of sustainable development of enterprises of the coal mining industry", ["Ocіnka ekologіchnoї skladovoї stіjkogo rozvitku pіdpriеmstv vuglevidobuvnoї galuzі"], O.Yu. Rudneva, R.Yu. Suggestion, Bulletin of the Zaporizhzhya National University, No. 4, pp. 62-68.

9. Tarasova V.V., Malinovsky A.С., Rybak M.F. (2007), "Ecological standardization and normalization of anthropogenic loading on the natural environment", ["Ekologіchna standartizacіja і normuvannja antropogennogo navantazhennja na prirodne seredovishhe"], textbook, K., Center for Educational Literature, 276 p.

10. Bardas A.V. (2015), "Mechanism of formation of innovative ecological-economic strategy of coal mining enterprise", ["Mehanіzm formuvannja іnnovacіjnoї ekologo- ekonomіchnoї strategії vuglevidobuvnogo pіdpriеmstva"], A.V. Bardas, K.S. Rich, Economic space, No. 97, pp. 244-252.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Irina Psareva, Natalia Zakharenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.