DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.142058

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ, ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА, ЧИСТОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Tetiana Melikhova

Анотація


У сучасних умовах господарювання, у результатах діяльності великих промислових підприємств зацікавлені власники, акціонери, інвестори, кредитори. На підставі оприлюдненої фінансової звітності вони оцінюють фінансовий стан підприємства та ймовірність його банкрутства. Проведено фінансовий аналіз  ПрАТ «ЗАЗ» за 2013-2017 роки, а саме аналіз: ліквідності (коефіцієнти покриття, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності та чистий оборотний капітал), платоспроможності (коефіцієнти платоспроможності (автономії), фінансування, забезпечення власними оборотними засобами, маневреності власного капіталу), ділової активності (коефіцієнт оборотності активів, оборотності кредиторської заборгованості, оборотності дебіторської заборгованості, оборотності матеріальних запасів, віддачі власного капіталу, строк погашення кредиторської та дебіторської заборгованості, фондовіддача), рентабельності (рентабельності активів, рентабельності власного капіталу, рентабельності реалізації). Розраховано ймовірність банкрутства за моделями Альтмана, Спрінгейта,  Таффлера і Тішоу, Сайфуліна-Кадикова, Ліса, Конана і Гольдера, Бівера ПрАТ «ЗАЗ» за 2013-2017 роки. Запропоновано визначення річного економічного ефекту, одержаного за рахунок підвищення надійності економічної безпеки, який буде дорівнювати різниці між зменшенням збитку від підвищення надійності економічної безпеки та додатковими економічними витратами. Запропоновано визначення чистого річного економічного ефекту, за вирахуванням залучених інвестицій у економічну безпеку промислового підприємства, який буде досягнутий, за умови, що річний економічний ефект, одержаний за рахунок підвищення надійності економічної безпеки, буде більшим від залучених фінансових інвестицій з відсотками.

Ключові слова


фінансовий аналіз; ймовірність банкрутства; економічний ефект; економічна безпека підприємств.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

1. Бень Т. Г. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства / Т. Г. Бень, С. Б. Довбня // Фінанси України. 2002. № 6. С. 53 60.

2. Булеев И.П. Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса / И.П. Булеев, Т.Ю. Корытько, А.В. Тельнова; Донбас. Гос. Машинострот. Акад. – Краматорск: ДГМА, 2011. – 195 с.

3. Зоріна О.А. Критичний аспект системних методів аналізу фінансової звітності акціонерних товариств / О.А. Зоріна // Вісник ЖДТУ. 2010. № 3 (53). С. 83 86.

4. Поплавська Ж. Аналіз методів оцінки ризиків і структури системи раннього попередження та реагування / Ж. Поплавська, О. Цмоць // Вісник ТНЕУ. 2008. № 4. С. 83 91.

5. Посохов І. М. Використання системи показників у. бівера для оцінки ризику банкрутства корпорацій. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/22838/1/visnyk_SumDU_2013_3_Posokhov_Vykorystannia.pdf

6. Салига С.Я. Система раннього попередження кризового стану підприємства / С.Я. Салига, К.С. Салига, Н.В. Нестеренко, О.В. Паршакова : монографія. Запоріжжя : ЗЦНТЕІ, 2011. 135 с.

7. Череп А. В., Калюжна Ю. В. Управління ризиками промислових підприємств на антикризових засадах: монографія / А.В. Череп, Ю.В. Калюжна. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – 200 с.

8. Шапурова О. О. Моделі оцінки банкрутства та кризового стану підприємств / О. О. Шапурова // Економіка і держава. – 2009. – № 4. – С. 59-64.

9. Фінансова звітність ПрАТ «ЗАЗ» за 2013-2017 роки. – [Електроний ресурс] // https://smida.gov.ua/

References

1. Ben, T. G. and Dovbnia, S. B. (2002) Integral assessment of the financial state of the enterprise”, Finansy Ukrayiny, vol. 6, pp. 53 - 60.

2. Buleev, I.P., Korytko, T.Yu. and Telenova A.V. (2011) “Management of industrial enterprises in a crisis” [Upravleniye promyshlennymi predpriyatiyami v usloviyakh krizisa]. Kramatorsk: DGMA [in Ukrainian].

3. Zorina, O.A. (2010) “Critical aspect of systemic analysis of financial statements of joint stock companies”, Visnyk ZHDTU, vol. 3 (53), pp. 83 - 86.

4. Poplavskaya, Zh. and Zmots, O. (2008) “Analysis of methods for risk assessment and structure of the early warning and response system” , Visnyk TNEU, vol. 4, pp. 83 - 91.

5. Posokhov, I. M. “Use of the system of indicators in. Beaver to assess the risk of bankruptcy of corporations”, available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/22838/1/visnyk_SumDU_2013_3_Posokhov_Vykorystannia.pdf

6. Saliga, S.Ya., Saliga, K.S., Nesterenko, N.V. and Parshakova, O.V. (2011) “Early warning system of the crisis state of the enterprise“ [Systema rannoho poperedzhennya kryzovoho stanu pidpryyemstva]. Zaporizhzhya: ZNSTEI [in Ukrainian].

7. Cherep, A.V. and Kalyuzhna, Yu. V. (2017) “Risk Management of Industrial Enterprises on Anti-crisis Basis” [Upravlinnya ryzykamy promyslovykh pidpryyemstv na antykryzovykh zasadakh]. Zaporozhye: Zaporizhzhya National University [in Ukrainian].

8. Shapurova, O.O. (2009) “Models of Bankruptcy and Crisis Management of Enterprises”, Ekonomika i derzhav, vol. 4, pp. 59-64.

9. Financial Statements of PJSC "ZAZ" for 2013-2017 years, available at: https://smida.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Tetiana Melikhova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.