DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.141601

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Natalia Ivanova

Анотація


У статті проведено теоретичне дослідження основних аспектів прояву регіональної економічної безпеки. Метою дослідження є визначення та вивчення основних аспектів прояву забезпечення регіональної економічної безпеки. Для вивчення основних аспектів прояву регіональної економічної безпеки застосовувалися методи теоретичного узагальнення. Теоретичною базою дослідження виступають досягнення зарубіжних та вітчизняних науковців. Для досягнення поставленої мети було використано наступні методи дослідження: системний підхід, метод аналізу та синтезу, прийоми логічного узагальнення. Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю формування і впровадження ефективного антикризового регіонального менеджменту для забезпечення економічної безпеки як на мезорівні так і на рівні держави в умовах децентралізації управління. Постає необхідність в чіткому розумінні аспектів прояву забезпечення регіональної економічної безпеки. В результаті проведеного теоретичного дослідження вивчено та сформовано розуміння основних аспектів прояву регіональної економічної безпеки, а саме: економічна стабільність регіону, економічна стійкість регіону, соціально-економічний розвиток регіону, конкурентоспроможність регіону, певна незалежність (самостійність) регіону та інтеграція з національною економікою. Наявність зазначених аспектів за результатами функціонування економічної системи регіонів є проявом забезпечення регіональної економічної безпеки. В подальших дослідженнях доцільним є визначення індикаторів та їх кількісна оцінка для кожного із визначених в даному дослідженні аспектів прояву регіональної економічної безпеки.


Ключові слова


регіон; регіональна економічна безпека; економічна стабільність; стійкість; економічний розвиток; інтеграція регіону.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

1. Великий тлумачний словник української мови / Автор, керівник проекту і гол. редактор В.Т. Бусел. – Київ, Ірпінь: ВТФ Перун, 2001. – 1185 с.

2. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За. ред. Р. Дяківа. – К.: Книгодрук, 2000. – 703 с.

3. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. Т.2. / Уклад.: В. Яременко, О.Сліпушко. – К.: Аконіт, 2000. – 911 с.

4. Словник української мови: том 9 С. / Голова ред. колегії І.К. Білодід. – К.: Наукова думка”, 1978. – 916 с.

5. .Сумин В.А. Устойчивость системы управления предприятием в условиях его экономической безопасности / В.А. Сумин // Материалы международной научнопрактической конференции. – Донецк: Дон НТУ, 2001. – C.159–161.

6. Калетнік Г. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави / Г. Калетнік, С. Козловський, В. Козловський // Економіка України. - 2012. - № 7. - С. 16-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2012_7_3.

7. Матейко С.В. Формування економічної стійкості аграрних підприємств: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07.02 / С.В. Матейко. - Запоріжжя: Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління", 2005. - 22 с.

8. Мельник П.В. Соціально-економічні процеси: методологія дослідження та управління їхнім розвитком // Мельник П.В., Максименко І.В., Старостенко Г.Г., Тарангул Л.Л., Фащевський М.І., Немченко М.П. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. — 451 с.

9. Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://sum.in.ua/

10. The IMD World Competitiveness Center (2012). The IMD World Competitiveness Yearbook. Retrieved from http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm

11. Захарченко С. В. Научно-методические основы оценки конкурентоспособности регионов Украины в национальном и международном измерении при формировании инновационной модели развития / С. В. Захарченко // Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу : монография в 4 т. / под общ. ред. В. И. Дубницкого, И. П. Булева. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – Т. 2. – С. 103-139.

12. Іванова О. Ю. Термінологічний апарат регіонального саморозвитку / О. Ю. Іванова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 819. - С. 410-419. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_819_54.

13. Беляевская-Плотник Л. А. Подходы к оценке уровня экономической интеграции регионов в системе национальной экономической безопасности / Л. А. Беляевская-Плотник, Н. Ю. Сорокина // / Экономические науки. 2017. № 6 (151). С. 39-42. URL: http://ecsn.ru/files/pdf/201706/201706_39.pdf

References (BSI):

1. Busel, V.T. (2005), “Great Dictionary of modern Ukrainian language” [“Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy”], Perun, Kyiv, 1728 p.

2. “Encyclopedia of businessman, economist, manager” (2000), [“Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera”] / [Compilers R. Diakiva]. – K. : Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia., 480 p.

3. “New Dictionary of the Ukrainian language in four volumes : 42 000 words” (1999), [“Novy`j tlumachny`j slovny`k ukrayins`koyi movy` u choty`r`ox tomax : 42 000 sliv”] / [Compilers V. Yaremenko, A. Slipushko],: Аconite, К., Vol. 4, P – Ya, 941 p.

4. “Dictionary of the Ukrainian language” (1978), [“Slovnyk ukrainskoi movy”] (Vols. 1-11, Vol. 9). 916 p.

5. Sumyn V.A. (2001), “Sustainability of the enterprise management system in the context of its economic security” [“Ustojchyvost' systemy upravlenyia predpryiatyem v uslovyiakh eho ekonomycheskoj bezopasnosty”] Donetsk: Don NTU. pp. 159–161

6. Kaletnik, H., Kozlovs'kyj, S., Kozlovs'kyj, V. (2012), “Sustainability of the economy as a factor of security and development of the state” [“Stijkist' ekonomiky iak faktor bezpeky ta rozvytku derzhavy”]. Ekonomika Ukrainy. Vol.7 – pp. 16-25.

7. Mateyko, S.V. (2005), “Shaping to economic stability agrarian enterprises” [“Formuvannia ekonomichnoi stijkosti ahrarnykh pidpryiemstv”]. Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhia: Humanitarian Unitary Enterprise "Zaporizhzhya Institute of State and Municipal Management".

8. Mel'nyk, P.V., Maksymenko, I.V., Starostenko, H.H., Taranhul, L.L., Faschevs'kyj, M.I. & Nemchenko, M.P. (2000), “Socio-economic processes: methodology of research and management of their development” [“Sotsial'no-ekonomichni protsesy: metodolohiia doslidzhennia ta upravlinnia ikhnim rozvytkom”] Irpin: Academy of State Tax Administration of Ukraine, 451 p.

9. Academic Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language [Akademichnyj tlumachnyj slovnyk ukrains'koi movy]. sum.in.ua. Retrieved from http://sum.in.ua/

10. The IMD World Competitiveness Center (2012), The IMD World Competitiveness Yearbook. Retrieved from http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm

11. Zakharchenko, S. V. (2011), “Scientifically-methodical bases of an estimation of competitiveness of Ukrainian regions in the national and international dimension in the formation of an innovative model of development” [“Nauchno-metodicheskiye osnovy otsenki konkurentosposobnosti regionov Ukrainy v natsional’nom i mezhdunarodnom izmerenii pri formirovanii innovatsionnoy modeli razvitiya”]. In V. I. Dubnitskiy, & I. P. Bulev (Eds.). Ukraina i yeye regiony na puti k innovatsionnomu obshchestvu [Ukraine and its regions on the way to an innovative society] (Vols. 1-4): Vol. 2 (pp. 96-121). Donetsk: South-East.

12. Ivanova, O. (2015), “Terminology apparatus of regional self-development” [“Terminologichny`j aparat regional`nogo samorozvy`tku”] Visny`k Nacional`nogo universy`tetu «L`vivs`ka politexnika». Menedzhment ta pidpry`yemny`cztvo v Ukrayini: etapy` stanovlennya I problemy` rozvy`tku, vol.819., pp.. 410-419..

13. Belyaevskaya-Plotnik L.A., Sorokina N.Yu. (2017), “Approaches to assessment of level of economic integration of regions in the system of a national economic safety” [“Podkhody k otsenke urovnia ekonomycheskoj yntehratsyy rehyonov v systeme natsyonal'noj ekonomycheskoj bezopasnosty”]. Economic sciences.vol. 6(151), pp.39–42


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Natalia Ivanova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.