DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.141332

РОЗВИТОК НАУКОВИХ ПАРКІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Olha Zinchenko

Анотація


У статті проаналізовано провідний світовий досвід створення та функціонування наукових парків як центрів інноваційного розвитку територій та поширення конкурентоспроможності наукоємного бізнесу і наукової організації. Доведено, що Інноваційний розвиток можливий в певному просторі, прикладом якого є регіон. Встановлено, що активізація інноваційної діяльності через мережу наукових парків сприяє формуванню іміджу інноваційного регіону та позитивно впливає на залучення інвестицій та кваліфікованої робочої сили в такий регіон. В підтвердження цього наведено досвід таких країн, як США, Великобританія, Японія, Китай. Проаналізовано моделі наукової організації інноваційної діяльності в цих країнах. Запропоновано для впровадження в Україні саме американську модель організації наукових парків. Акцентовано увагу на провідну роль вищих навчальних закладів в цій моделі. Обґрунтовано доцільність та основні перепони імплементації цієї моделі в реаліях української економіки. Виокремлено інтереси всіх учасників інноваційного процесу у створенні та поширенні діяльності наукових парків. Особливо підкреслено необхідність участі регіональної влади в цих процесах як прерогативу для формування позитивного іміджу регіона. Основними принципами ефективної допомоги запропоновано зниження адміністративних бар’єрів, розвиток соціальної інфраструктури, розширення зав’язків з науковими центрами, формування замовлення на спеціальності відповідно до потреб наукових парків, заохочення бізнес-організацій до проведення спільних з університетами науково-дослідних робіт в пріоритетних сферах. Як перспективний напрямок подальших досліджень в цьому напрямі виділено розробку механізмів узгодження інтересів всіх суб’єктів інноваційної діяльності наукових парків, впровадження критеріїв оцінки їх впливу на розвиток іміджу регіонів та держави загалом.

Стаття має оглядовий характер та освітлює перспективи впровадження світового досвіду створення наукових парків в українських реаліях.


Ключові слова


інновація; територія;дослідницький парк; технополі; технопарк

Повний текст:

PDF

Посилання


Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред.В.М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336 с.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів /Авт.упоряд.: Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М Шевченко. – К: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Чудаєва І.Б. Наукові парки: суть, функції та перспективи створення / І.Б. Чудаєва // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.1. – С. 352-361

Мешко Н.П. Механізми державного впливу на розвиток високих технологій у провідних країнах світу / Н.П. Мешко // Економіка і право. – 2008. – № 2. – С. 144-152

Солоха Д.В. Концептуальні засади формування інноваційної моделі регіонального розвитку / Д.В. Солоха // Прометей. – 2014. – № 2. – С. 93-98

Фінагіна О.В. Наукові засади теорії та практики сучасного бізнес-інкубування / О.В. Фінагіна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 40(3). - С. 5-10.

Уханова І.О. Розвиток та функціонування технопарків: світовий досвід та специфіка в Україні - Монографія. - Одеса, 2012. – 131 с.

General principles of International Association of Science Parks activity [Електронний ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.iaspinspiringsolutions.com

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16 липня 1999 р. N 991-XIV // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 40, ст.363 / Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14

Про наукові парки: Закон України від 25 червня 2009 року № 1563-VI // Відомості Верховної Ради. – 2009. – № 51, ст.757 / Офіційний сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17

Семенець Ю.О. Партнерство бізнесу, держави та університетів як стратегічний ресурс інноваційного розвитку України / Ю.О. Семенець // Ефективна економіка. – 2016. – № 2. – С. 112-124

References:

Geits, V.M. and others. (2015) Innovatsiina Ukraina 2020 : natsionalna dopovid [Innovative Ukraine 2020: National Report]. Kiev, National Academy of Sciences of Ukraine, 336 p.

Androschuk, G.O.; Zhilyaev, I.B.; Chizhevsky, B.G. & Shevchenko, M.M. (2009). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010–2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Strategy of innovation development of Ukraine for 2010-2020 in the context of globalization challenges]. Kiev, Parliamentary View, 632 p.

Chudaeva, I.B. (2011). Naukovi parky: sut, funktsii ta perspektyvy stvorennia [Scientific parks: the essence, functions and prospects of creation]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 21.1., 352-361

Meshko, N.P. (2008). Mekhanizmy derzhavnoho vplyvu na rozvytok vysokykh tekhnolohii u providnykh krainakh svitu [Mechanisms of state influence on the development of high technologies in the leading countries of the world]. Economics and Law, 2, 144-152

Solokha, D.V. (2014). Kontseptualni zasady formuvannia innovatsiinoi modeli rehionalnoho rozvytku [Conceptual principles of the formation of an innovative model of regional development]. Prometheus, 2, 93-98

Finagina, O.V. (2015). Naukovi zasady teorii ta praktyky suchasnoho biznes-inkubuvannia [Scientific principles of the theory and practice of modern business incubation] Collection of scientific works of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 40 (3), 5-10

Ukhanova, I.O.(2012). Rozvytok ta funktsionuvannia tekhnoparkiv: svitovyi dosvid ta spetsyfika v Ukraini [Development and functioning of industrial parks: world experience and specifics in Ukraine]. Monograph. Odessa, 131 p.

General principles of International Association of Science Parks activity Retrieved from: https://www.iaspinspiringsolutions.com

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro spetsialnyi rezhym innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv: Zakon Ukrayiny [On the special regime of innovation activity of technological parks, The Law of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 991-14

The Verkhovna Rada of Ukraine (2009), Pro naukovi parky: Zakon Ukrayiny [On Scientific Parks, The Law of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17

Semenets, U.O. (2016) Partnerstvo biznesu, derzhavy ta universytetiv yak stratehichnyi resurs innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [Partnership of Business, State and Universities as Strategic Resource of Ukraine's Innovation Development]. Effective economy, 2, 112-124


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Olha Zinchenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.