DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.140709

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМОК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Victoriya Gonchar, Maksim Malcev

Анотація


В статті зроблено огляд проблем диверсифікації промислових підприємств як напрямоку стратегічного розвитку. У статті проведено аналіз видів диверсифікації підприємств. Аналіз стратегій розвитку зарубіжних компаній доводить, що світові лідери на сучасному етапі розвитку використовують стратегії диверсифікації, основним напрямком яких є інтеграція вперед шляхом об'єднання з кінцевими споживачами продукції. У класифікації стратегій диверсифікації виділені стратеги, які розділені на дві групи: синергетичні і конгломерантні. Напрямки диверсифікаційних процесів залежать від стадії життєвого циклу підприємства. Для визначення етапів життєвого циклу запропонована методика, заснована на певні семи показників діяльності. Запропоновані показники також дозволяють керівництву компанії оцінити диверсифікацію за основними критеріями: привабливість з точки зору вкладених коштів; «Витрати на вступ» до нової галузі і додаткові вигоди. З наведених розрахунків можна зробити висновок, що більшість підприємств знаходиться на стадії життєвого циклу «Стабілізація». Рекомендується застосування стратегії життєздатності (стратегія довгострокового розвитку), яка спрямована на реалізацію цілей забезпечення стійких темпів розвитку і функціонування підприємства. Для реалізації стратегії необхідно, щоб заходи диверсифікації були здійснені у всіх відповідних областях і аспектах діяльності даного підприємства. На один перед це стосується персоналу і заходи по його мотивації, стилів управління, корпоративної культури, фінансового та ресурсного забезпечення, компетенцій керівництва.

Ключові слова


диверсифікація; класифікація стратегій диверсифікації; стратегія розвитку; життєвий цикл підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт компанії «Nippon Steel». [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.com/en/ir/library/strategy.html

Офіційний сайт корпорації «Posko». [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.posco.com/homepage/docs/eng5/jsp/sustain/customer/marketing.jsp?mdex=posco28B

Багорка М. О. Диверсифікація як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах / М. О. Багорка, І. А. Білоткач // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 10. - С. 17-21.

Бокань А. А. Диверсифікація підприємства: передумови види та форми / А.А. Бокань // Вісник економічної науки України. — 2010. — № 2 (18). — С. 21-24.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф: пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.

Управление персоналом / Под ред. Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 560 с.

References (BSI)

Ofitsiinyi sait kompanii «Nippon Steel», available at: http://www.nssmc.com/en/ir/library/strategy.html (accessed 17 January 2018)

Ofitsiinyi sait korporatsii «Posko», », available at: [http://www.posco.com/homepage/docs/eng5/jsp/sustain/customer/marketing.jsp?mdex=posco28B (accessed 15 January 2018)

Bahorka M. O. (2009) Dyversyfikatsiia yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv v suchasnykh umovakh Investytsii: praktyka ta dosvid, № 10, pp 17-21.

Bokan A. A. (2010) Dyversyfikatsiia pidpryiemstva: peredumovy vydy ta formy , Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, № 2 (18), pp. 21-24.

Ansoff Y. (1999) Novaia korporatyvnaia stratehyia, SPb.: Pyter Kom, p. 416.

Bazarova T.Iu., Eremyna B.L.(2002) Upravlenye personalom, M.: YuNYTY, p. 560.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Victoriya Gonchar, Maksim Malcev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.