DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.140574

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Olena Parshyna, Tetiana Chumak, Ljudmila Yarmolenko

Анотація


В сучасних умовах глобалізації світової економіки питання моніторингу міжнародної трудової міграції набувають суттєвого значення. Особливо актуальним є проведення дослідження динаміки та визначення характеру сучасних міграційних процесів як аналітичної основи формування економічних механізмів їх регуляції на рівні державного управління. У статті проведено аналіз основних наслідків трудової міграції. На підґрунті результатів досліджень сучасних вчених виділено три основні проблеми процесів трудової міграції та шість основних напрямків міжнародної міграції робочої сили. В ході досліджень зазначено проблему формування єдиної системи збору даних про трудову міграцію. Надано аналіз демографічної ситуації в Україні, що дозволило визначити стійку тенденцію абсолютного зменшення чисельності населення. Встановлено зростання довгострокової трудової міграції в Україні. Зазначено, що починаючи з кризового 2014 р. цей процес набуває суттєвого прискорення. Надано аналіз за видами економічної діяльності, в яких працюють мігранти з України. Запропоновано економіко-математичний аналіз динаміки і структури міграційних процесів. Визначені функціональні залежності для прогнозування міграційних процесів.


Ключові слова


трудова міграція; статистичний аналіз; процес розвитку; динаміка; тенденції розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

1. Чорний В.С. Статистичний аналіз демографічної ситуації та міграційних процесів регіону / В.С. Чорний // Український журнал прикладної економіки. – 2017. – Т.2. – Вип. 1. – С. 130–136.

2. Міжнародна трудова міграція: методологічний та організаційний аспекти: монографія / Ю.П.Гуменюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 619 с.

3. Солонінко К.С. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 382 с.

4. Куценко В.О. Тенденції розвитку світової системи грошових переказів / В. О. Куценко / / Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України (Електронне наукове фахове видання). – 2010. – №2. – С. 131–138.

5. Гулий О.І. Вплив переказів мігрантів на економіку країн Азії / Гулий О. І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/889

6. Офіційний сайт «Публічна і відкрита платформа для користувачів з інтересами в області статистики та аналізу даних» // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knoema.ru

Офіційний сайт «Державна служба статистики України»// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Паршина О.А., Чумак Т.В. Аналіз тенденцій розвитку туристичного сектору України / О.А. Паршина, Т.В. Чумак // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2017. – Вип. 33. – С. 333–341.

References (BSI)

1. Chornyj V.S. (2017), Statistical analysis of demographic situation and migration processes of region”, [“Statystychnyj analiz demografichnoi' sytuacii' ta migracijnyh procesiv regionu”], Ukrai'ns'kyj zhurnal prykladnoi' ekonomiky. T.2, Vol. 1, pp. 130–136.

2. Gumenjuk Ju.P. (2013), “International labour migration: methodological and organizational aspects”, [“Mizhnarodna trudova migracija: metodologichnyj ta organizacijnyj aspekty”], TNEU, Ternopil', Ukraine. 619 р.

3. Soloninko K.S. (2008), International economy”, [“Mizhnarodna ekonomika”], Kondor, Kyiv, Ukraine. 382 p.

4. Kucenko V.O. (2010), Progress of the world system of money orders trends”, [“Tendencii' rozvytku svitovoi' systemy groshovyh perekaziv”], Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'nogo universytetu derzhavnoi' podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny (Elektronne naukove fahove vydannja), Vol. 2, pp. 131–138.

5. Gulyj O.I. (2018), Vplyv perekaziv migrantiv na ekonomiku krai'n Azii', available at: http://conferences.neasmo.org.ua/node/889.

6. Public and opened platform for users with interests in the area of statistics and data analysis, available at: http://knoema.ru.

7. Official siteGovernment service of Ukraine statistics” (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

8. Parshyna O.A., Chumak T.V. (2017) “Trend analysis of the tourist sector in Ukraine”, [“Analiz tendencij rozvytku turystychnogo sektoru Ukrai'ny”], Visnyk Pryazovs'kogo derzhavnogo tehnichnogo universytetu, Vol. 33, pp. 333–341.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Olena Parshyna, Tetiana Chumak, Ljudmila Yarmolenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.