DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.139745

ТУРИЗМ ЯК СУЧАСНА ДЕТЕРМІНАНТА СУБ’ЄКТИВНОЇ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ В УКРАЇНІ

Olga Liubchuk

Анотація


У статті розглянуто підхід до туризму як детермінанти суб’єктивної задоволеності життям. Проведене дослідження показало, що для розрахунку міжнародного індексу «Щастя» використовуються показники. Міжнародні експерти відносять суб'єктивну задоволеність життям до показників «щастя». Відзначена відсутність прямої залежності між розвитком економіки та його суб’єктивним сприйняттям людьми. Визначено теоретико-концептуальні засади для вирішення проблеми суб’єктивної задоволеності життям в Україні. Звернено увагу на психологічні аспекти економічної політики держави, психологію споживача, особливості українського менталітету. Зазначено необхідність дослідження суб'єктивної задоволеності життям для результативності здійснення «Доктрини збалансованого розвитку «Україна 2030». Вказано на значення туризму для розвитку економіки країни та суб’єктивної задоволеності життям. Відзначено особливості розвитку сучасного туризму. Показано вплив туризму на задоволення низки потреб людей, зокрема потреби у відпочинку, потреби у лікуванні, потреби у самореалізації, пізнавальні потреби, культурні потреби, професійні потреби та інші. Надано динаміку туристичних потоків внутрішніх туристів, туристів-громадян України, які виїжджали за кордон. Виявлено збільшення відсотку поїздок українців за кордон з службовою метою з 2016 року. Надано динаміку відвідування України іноземними туристами, починаючи з 2000 року. Представлено головні фактори гальмування розвитку туристичної галузі в країні, до яких віднесено несприятливість існуючих умов для підприємництва, недосконалість нормативно-правового поля. Визначено необхідні фактори  для розвитку туристичної галузі в Україні, серед яких відзначені внутрішньополітична стабільність країни, розширення міжнародних зв’язків, мирні добросусідські відносини між державами.


Ключові слова


суб'єктивна задоволеність життям; Доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030»; типи споживачів; український менталітет; внутрішній туризм; міжнародний туризм; гальмівні фактори; фактори розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурега В. В., Любчук О. К. Економічна психологія в схемах та таблицях: навчально – методичний посібник. Донецьк: ДонДАУ,2003. 63 с.

Аргайл М. Психология счастья. Москва: Наука, 1993. 192с.

Бункина М.К. Экономика и психология. На перекрестке наук: учеб. пособие. Москва: «Дело и сервис», 1998. 400с.

Соколинский В.М. Психологические основы экономики: учеб. пособие. Москва: ЮНИТИ, 1999. 215с.

Любчук О.К., Луньов В.Є. Психологія розвитку та особистості споживача для сфери туризму: навч. посібник. Маріуполь: ПДТУ, 2015. 223 с.

Антонова Н.А. Ценностные ориентации в структуре личности студентов: монография. Славянск: Канцеляр, 2001. 135 с.

Бурега В.В. Социально-адекватный менеджмент: монография. Киев: Ин-т социологии НАН Украины, 2000. 379с.

Нагорняк Г.С. Основні фактори гальмування розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Актуальні задачі сучасних технологій: матеріали V Міжнар. наук.-технічної конф. молодих учених та студентів. (Тернопіль, 17-18 листопада 2016 р.). Тернопіль, 2016. С.353 – 354.

Туристичні потоки. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2007/ tyr/ tyr_u/potoki2006_u.htm (дата звернення 18.07.2018).

Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон за І півріччя 2016 – 2017 років. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3ba262e6-1603-4090-b741-e3c47a7f6d71&title=InformatsiiaSchodoVidviduvanniaUkrainiInozemnimiTuristamiTaViizduGromadianUkrainiZaKordonZaIPivrichchia2016-2017-Rokiv (дата звернення 18.07.2018).

Комліченко О.О. Фактори розвитку туристичної галузі. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 8. Частина 3. С.75 – 79. (Серія «Економічні науки»).

References:

Burega V.V., Liubchuk O.K. (2003), «Economic psychology in charts and tables», [«Ekonomichna psykholohiya v skhemakh ta tablytsyakh»], educational - methodical manual, Donetsk, DonDAU, 63p.

Argyll M. (1993), «Psychology of happiness [«Psikhologiya schast'ya»], Moscow, Nauka, 192p.

Bunkina M.K. (1998), «Economics and psychology. At the crossroads of science», [«Ekonomika i psikhologiya. Na perekrestke nauk»], tutorial, Moscow, Delo i servis, 400 p.

Sokolinsky V.M. (1999), «Psychological bases of economy», [«Psikhologicheskiye osnovy ekonomiki»], tutorial, Moscow, YuNITI, 215 p.

Liubchuk O.K., Lunyov V.E. (2015), «Developmental psychology and consumer identity for tourism», [«Psykholohiya rozvytku ta osobystosti spozhyvacha dlya sfery turyzmu»], tutorial, Mariupol, PDTU, 223 p.

Antonova N.A. (2001), «Value orientations in the structure of the personality of students», [«Tsennostnyye oriyentatsii v strukture lichnosti studentov»], monograph, Slavyansk, Kantselyar, 135 p.

Burega V.V. (2000), «Socially adequate management», [«Sotsial'no-adekvatnyy menedzhment»], monograph, Kiev, Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, 379 p.

Nahorniak H.S. (2016), «Key factors of braking of development market of tourist services in Ukraine» , [«Osnovni faktory halʹmuvannya rozvytku rynku turystychnykh posluh v Ukrayini»], materials V International Scientific-Technical Conference of Young Scientists and Students. (Ternopil, November 17-18, 2016), pp. 353-354.

«Tourist streams». (2018), [«Turystychni potoky»], URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2007/ tyr/ tyr_u/potoki2006_u.htm

«Information on visiting Ukraine by foreign tourists and departure of Ukrainian citizens abroad for the first half of 2016-2017». (2018), [«Informatsiya pro vidviduvannya Ukrayiny inozemnymy turystamy ta vyyizd hromadyan Ukrayiny za kordon na pershe pivrichchya 2016-2017 rokiv»], URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3ba262e6-1603-4090-b741-e3c47a7f6d71&title=InformatsiiaSchodoVidviduvanniaUkrainiInozemnimiTuristamiTaViizduGromadianUkrainiZaKordonZaIPivrichchia2016-2017-Rokiv

Komlichenko O.A. (2014), «Factor for the development of tourism industry» , [«Factors of the tourism industry development»], Scientific Journal of Kherson State University. 2014. Issue 8. Part 3. pp.75 - 79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Olga Liubchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.