DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.139506

ФІНАНСОВІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Lyudmila Korenyuk

Анотація


Підвищення конкурентоспроможності регіонів України має бути зорієнтовано на досягнення економічних та соціальних стандартів ЄС. Фінансовому забезпеченню даних показників на належному рівні сприяє наповнення місцевих бюджетів. Розвиток місцевого самоврядування в Україні знаходиться в активній стадії свого реформування. В таких умовах поступальний темп та спрямованість реформ забезпечує децентралізація. Оптимізація дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів потребує окремого дослідження з метою наукового аргументування надання регіонам більшої фінансової незалежності та відповідальності. Здійснений інтегральний аналіз регіональної конкурентоспроможності може слугувати орієнтиром для соціально-економічного розвитку регіону та основою для розроблення стратегії його розвитку. Придніпровський регіон є значно привабливим для інвесторів різних країн так як посідає перше місце серед областей України за обсягами залучених прямих іноземних інвестицій. Аналіз структури видатків місцевих бюджетів показує соціальну спрямованість бюджетної політики. Відносно висока питома частка видатків у соціальну сферу є позитивною для суспільства. В умовах децентралізації фінансові ресурси місцевих органів влади мають адресно  направлятися під певні розроблені затверджені програми з жорстким контролем з боку держави. Головними умовами підвищення конкурентоспроможності Дніпропетровської області як перспективного промислового регіону мають бути: стабільне макроекономічне середовище для інвестицій; ліберальний режим імпорту та міцна стратегія експорту; ефективна політика держави; ефективна стратегія іноземного інвестування в умовах обмеження власних ресурсів, спрощені процедури та правила зі сторони місцевих органів влади для малого бізнесу для зниження операційних витрат; стійкі інвестиції у людський капітал; комплексна підтримка технологій; створення кластерів з метою забезпечити інтеграційних зв’язків між малими та великими суб’єктами підприємництва, доступні кредити та відсоткові ставки, створення конкуренції у банківському секторі, навчання банківського персоналу щодо оцінки ризиків кредитування малого та середнього бізнесу, пільгове кредитування иа інші фінансові чинники.


Ключові слова


фінансові, чинники; конкурентноспроможність; децентралізація; регіон; місцеві; доходи; бюджет; оподаткування; інвестиції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список літератури

1. О. Д. Василик, К. В. Павлюк Державнi фінанси України Навчальний посібник. — К.: Вища школа, 1997. — 383 c

2. Головне управління статистики у Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dneprstat.gov.ua/

3. Дані Ін-ту бюджету та соціально-економічних досліджень. [Електронний ресурс]. – Доступний з https://www.ibser.org.ua

4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Доценко О. С. Практикум з загальної теорії статистики: навч. посібник /О.С.Доценко. – Севастополь : СевНТУ, 2010. – 204 с.

6. О. Б.Жихор Модель державного регулювання розвитку регіону: стратегічні, тактичні та операційні напрями / О. Б. Жихор, Н. В. Кузьминчук //Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2013. - № 1. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_1_6

7. Звіти Державної казначейської служби України „Про виконання бюджетів». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua

8. О. П. Кириленко, Боргова політика органів місцевого самоврядування / Ольга Кириленко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 5. – С. 153-158

9. В. І. Кравченко Місцеві фінанси України: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 487 с.

10. Кравчук Н. І. Оцінка конкурентоспроможності регіонів України / Н. І. Кравчук, М. І. Яремова // Вісник ЖНАЕУ – 2016 - № 1 (54), т. 2. – С. 88 -95.

11. Стасюк О. М. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України / Стасюк О. М., Бевз І. А. // УДК 339.137:332.143(477) – 2012. - С. 75 – 86.

12. DOING BUSINESS+ Оценка Бизнес Регулирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/ranki

13. П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.

14. С. І .Юрій Фінансова грамотність населення в діалектиці сучасних освітніх тенденцій / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. - 2012. - № 2. - С. 16-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2012_2_3

References:

1. Vasilik O. D., Pavlyuk K. V. (1997), "Public Finances of Ukraine", ["Derzhavni fіnansi Ukraїni"], textbook, K., High school, 383 p.

2. "The Main Department of Statistics in the Dnipropetrovsk Region", ["Golovne upravlіnnja statistiki u Dnіpropetrovs'kіj oblastі"], [electronic resource], available at: http://www.dneprstat.gov.ua/

3. "Information on the budget and socio-economic studies", ["Іn-tu bjudzhetu ta socіal'no-ekonomіchnih doslіdzhen'"], [electronic resource], available at https://www.ibser.org.ua

4. "State Statistics Service of Ukraine", [Derzhavna sluzhba statistiki Ukraїni ""], [electronic resource], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

5. Dotsenko O. S. (2010),"The Practice of General Statistics Theory", ["Praktikum z zagal'noї teorії statistiki "], teaching. Manual, O.S. Dotsenko, Sevastopol, SevNTU, , 204p.

6. Zhikhor O. B. (2013), "Model of state regulation of the region's development: strategic, tactical and operational directions", ["Model' derzhavnogo reguljuvannja rozvitku regіonu: strategіchnі, taktichnі ta operacіjnі naprjami "], O. B. Zhikhor, N. V. Kuzminchuk, Bulletin of the University of Banking of the National Bank of Ukraine, No.1. pp. 21-25, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VubsNbU_2013_1_6

7. "Reports of the State Treasury of Ukraine "On Budget Execution", ["Zvіti Derzhavnoї kaznachejs'koї sluzhbi Ukraїni „Pro vikonannja bjudzhetі"], [electronic resource], available at: http://www.treasury.gov.ua

8. Kyrylenko O.P. (2008), "Bourgeois Policy of Local Governments", ["Borgova polіtika organіv mіscevogo samovrjaduvannja"], Olga Kyrylenko, Bulletin of the Ternopil National Economic University, Ternopil: Economic Thought, Vip. 5, pp. 153-158.

9. Kravchenko V. I. (1999), "Local Finance of Ukraine", ["Mіscevі fіnansi Ukraїni"], teach. manual, K., T "Knowledge", KOO, 487 p.

10. Kravchuk N.I. (2016), "Assessment of the competitiveness of the regions of Ukraine", ["Ocіnka konkurentospromozhnostі regіonіv Ukraїni"], N.I. Kravchuk, M.I. Yaremov, Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, No. 1 (54), t. 2, pp.88-95.

11. Stasiuk O. M. (2012), "Integral Assessment of the Competitiveness of Ukrainian Regions", ["Іntegral'na ocіnka konkurentospromozhnostі regіonіv Ukraїni"], Stasyuk O. M., Bevz I.A., UDC 339.137: 332.143 (477), pp. 75 - 86.

12. "DOING BUSINESS + Evaluation of Business Regulation", ["DOING BUSINESS+ Ocenka Biznes Regulirovanija"], [electronic resource], available at: http://russian.doingbusiness.org/ranki

13. Yukhymenko P.I., V.M. Fedosov, L. L. Lazebnik and others (2010),"Theory of Finance", ["Teorіja fіnansіv"], textbook, ed. prof. V. Fedosov, S. I. Yuri. - K .: Center for Educational Literature, - 576 p.

14. Yury S.I. (2012), "Financial literacy of the population in the dialectic of modern educational trends", ["Fіnansova gramotnіst' naselennja v dіalekticі suchasnih osvіtnіh tendencіj"], S.I.Yury, T.O.Kizima, Finances of Ukraine, No. 2, pp. 16-25, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2012_2_3


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Lyudmila Korenyuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.