DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.135524

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН

Svitlana Shagoyan

Анотація


В статті досліджується зміст категорії економічна безпека з огляду на концептуальні підходи до її вивчення. Основним вихідним положенням цього дослідження визначена поліструктурність економічної безпеки країни. Для досягнення мети здійснено: критичний огляд наукових робіт з питань сутності категорії «економічна безпека»; визначення рівнів економічної безпеки з урахуванням процесу глобалізації; здійснено порівняння моделей економічної безпеки різного рівня; встановлені зв’язки між рівнями економічної безпеки за суб’єктним підходом. Для вирішення завдань використані методи систематизації та наукового узагальнення, системний підхід до вивчення об’єкту дослідження.

Основними висновками дослідження визначені наступні: дослідження економічної безпеки країни здійснюється за просторовим, суб’єктним, модельним та предметним підходами; базовим та найважливішим рівнем структури економічної безпеки визначено рівень людини. Практична цінність отриманих результатів пов’язана з удосконаленням управляння економічними процесами та господарською діяльністю з урахуванням зміни базового елементу вертикалі економічної безпеки країни. Оригінальність дослідження полягає в припущенні можливості змінювання пріоритетів стратегій, політик, програм та проектів різних суб’єктів, які, здійснюючи діяльність в глобалізованому середовищі, формуватимуть стале підґрунтя для економічного зростання країни.


Ключові слова


економічна безпека; глобалізація; суб’єкти економічної безпеки; моделі економічної безпеки; вертикаль економічної безпеки.

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Звєряков М.І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання / М.І. Звєряков // Економіка України. – 2017. – №11. – С.3-16.

2. Рекун І. Економічна безпека як об’єктивне явище ринкової економіки / І.І. Рекун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. – Випуск 12. Частина 2. – 2015. – С.108-112.

3. Козаченко Г.В. про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов // Управління проектами та розвиток виробництва”. – 2015. – № 3(55). – С.8-18.

4. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Статики процесу забезпечення / Г.А. Пастернак–Таранушенко; за ред. Б. Кравченка. – К.: Кондор, 2002. – 302 с

5. What kind of security? Preface by Federico Mayor. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Printed in UNESCO, 1998. – 155 р.

6. Международная экономическая безопасность (доклад Генерального секретаря ООН) А/44/217, E/1989/56, 12.04.1989 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://digitallibrary.un.org/record/63732/files/A_44_217_E_1989_56–RU.pdf

7. Коломієць О.В. Концепт міжнародної безпеки в контексті глобалізації: монографія / О.В. Коломієць – К.: Вид-во КиМУ, 2013. – 427 с.

8. Васильєв Г.Ю. Підтримка міжнародної безпеки – глобальна проблема людства / Г.Ю. Васильєв // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2014. – № 2 (21). – С.155-166.

9. Гбур З.В. Економічна безпека як одна зі складових забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі / З.В. Гбур. // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С.81-86.

10. Малишко В.М. Актуальні проблеми економічної безпеки в системі національної безпеки України / В.М. Малишко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2015. – № 4. – С. 129-133.

11. Скорук О.В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементита проблеми забезпечення / О.В. Скорук // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Сер.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / Голов. ред. М.М. Палінчак. — Ужгород: Видавничий дім "Гельветика". – 2016. – Вип. 6. – Ч.3. – С. 39-42.

12. Zięba R. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego / Ryszard Zięba, // Warszawa, Fundacja Studiów Międzynarodowych Scholar, 1999. – 406 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/297734712_Instytucjonalizacja_bezpieczenstwa_europejskiego_koncepcje_–_struktury_–_funkcjonowanie_Institutionalisation_of_European_Security_Concepts_–_Structures_–_Functioning.

13. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія / Т.Г. Васильців. – Львів: Арал 2008. – 386 с.

14. Murdoch C. Economic factors as objects of security: Economics security & vulnerability / K. Knorr, F. Trager. – Economics interests & national security. – Lawrence. 2001. – 867 р.

15. Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С. Власюк // Нац. ін.-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с.

16. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика / Я.А. Жаліло. – К.: НІСД. 2003. – 224 с.

17. Grybinenko Olga INNOVATION ACTIVITY PRIORITY SELECTION SYSTEM OF ENTERPRISES / O. Grybinenko // International Collection of scientific proceedings «European Cooperation» 2(21). 2017. – Р. 42-51

18. Пашкевич М.С. Класифікація типів розвитку регіонів для прийняття ефективних регулюючих рішень / М.С. Пашкевич // ВІСНИК, 1181. 2012. - С.181-186.

19. Пашкевич М.С. Диверсифікація діяльності вугледобувних підприємств в контексті розвитку депресивних регіонів України / М.С. Пашкевич // Економічний вісник Національного гірничого університету, (3). 2011. С. 11-17.

20. Шагоян С.М. Аналіз підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства / С.М. Шагоян // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. Матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 2015. – С. 203-206


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Svitlana Shagoyan

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.