DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.133620

ОЦІНКА ВІЛЬНОГО ЧАСУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОСНОВНОГО РЕСУРСУ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ м. МАРІУПОЛЬ)

Galina Krapivina

Анотація


В статті з позицій комплексного і системного підходів визначено місце, роль, напрями  наукового дослідження та моделі оцінки вільного часу населення та його використання суспільством на прикладі м. Маріуполя. В межах дослідження виявлено потенційну можливість використання населенням м. Маріуполя вільного часу, що складає близько 7 %  його фонду. Невелика частка використання фонду вільного часу населення м. Маріуполя за місцем основного проживання, відбиває необхідність впровадження напрямів розвитку відповідної інфраструктури міста. В процесі дослідження представлено соціальні аспекти вільного часу та використання його суспільством на підставі впровадження комплексного та системного підходів. Основні висновки та результати досліджень зводяться до наступного: місце і роль вільного часу можна визначити як міру дійсного багатства суспільства; запропоновано під вільним часом розуміти такий час, який не поглинається безпосередньо продуктивною працею, а залишається вільним для задоволень, дозвілля, вільної діяльності й розвитку. Вільний час виступає в цьому плані як простір для розвитку людського капіталу; обґрунтовано, що використання вільного часу - важливий напрям досліджень з якості життя суспільства; запропоновано аналітичні форми економіко-математичних моделей оцінки вільного часу та його використання; визначено рівень використання суспільством вільного часу як ефективного ресурсу туризму; оцінено та визначено, що рівень використання суспільством вільного часу як ефективного ресурсу туристичної діяльності є недостатнім, що суспільство не створює достатніх умов для того, щоб людина мала можливість розкрити себе, піднятися до вищого рівня якості життя через прояв своїх здібностей та підвищення задоволеності своїх постійно зростаючих потреб.


Ключові слова


вільний час; модель оцінки вільного часу; модель використання вільного часу; туризм; зайнятість населення.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Список використаних джерел

1. Левич А.П. Чего мы ждем от изучения времени [Электронный реурс]. – Режим доступа: http://temporology.bio.msu.ru

2. Философский словарь [Электронный реурс]. – Режим доступа:http://ksana-k.narod.ru/

3. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 208 с.

4. Ельмеев В.Я. Человек как ценность: философский и экономический аспекты // Проблемы современной экономики. - 2005. - 3(15).

5. Крапівіна Г.О. Соціально-трудові аспекти проблем вільного часу суспільства // Вісник економічної науки України. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2011.- №2(20). – С.66-72.

6. Danilczuk W.F. Wybor priorytetowych terytoriow dla rozwoju turystyki na wybrzezu Azowskim regionu Doneckiego / W.F. Danilczuk, A.J. Bowsunowskaja, H.A. Krapivina // Gospodarka regionalna i turystyka. Studia i materially. - Kielce, Polska, Wyzsza Szkola Zarzadzania Gospodarka Regionalna i Turystyka w Kielcach.– 2004. – №1. – Р. 129–135.

References:

1. Levich AP What do we expect from the study of time [electron resource], available at: http://temporology.bio.msu.ru

2. Philosophical Dictionary [electron resource], available at: http: //ksana-k.narod.ru/

3. Bocheliuk V.Y., Bocheliuk V.V. Дозвіллєзнавство. Дозвіллєзнавство. - К .: Center for Naval Lithers, 2006. - 208 p.

4. Elmeev V.Ya. Man as a value: philosophical and economic aspects // Problems of modern economy. - 2005. - 3 (15).

5. Крапівіна G.О. Social-labor aspect of the problems of the vital hour of syspilism // News of the Economical Science of Ukraine. - Donetsk: «Eastern publishing house», 2011.- №2 (20). - P.66-72.

6. Danilczuk W.F. Choice of priority territories for the development of tourism on the Azov coast of the Donecki region / W.F. Danilczuk, A.J. Bowsunowskaja, H.A. Krapivina // Regional economy and tourism. Studies and materially. - Kielce, Poland, Higher School of Management Regional Economy and Tourism in Kielce - 2004. - №1. - R. 129-135.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Galina Krapivina

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.