DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.133443

СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИЙ КЛАСТЕР ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

Andriy Melikhov, Viktoria Dyachenko

Анотація


У статті проаналізовано підходи до розуміння сутності соціально орієнтованого кластера. На основі системного підходу визначено, що соціально орієнтований кластер - це регіональна система взаємодіючих організацій та установ різних галузей господарювання та форм власності, діяльність яких сприяє вирішенню проблем соціальної сфери, забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку територій та покращенню конкурентних позицій підприємств-учасників кластера на основі використання інноваційних технологій. Кластеризація забезпечує інтеграцію комунального господарства у регіональну економіку та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств цієї сфери. Запропоновано полікомпонентну модель соціально орієнтованого кластера у місті Маріуполі. У якості напрямів діяльності кластера обрано благоустрій, туризм та екологію. Підприємства сфери благоустрою забезпечать комфортні умови для життя населення. Озеленення території сприятиме покращенню стану екології промислового міста. Маріуполь розташований на морському узбережжі та є привабливим для туристів. Благоустрій та вирішення екологічних проблем збільшить приплив туристів до міста, а розвиток туристичної сфери ініціює зростання малого та середнього бізнесу. Соціально орієнтований кластер сприятиме розвитку інфраструктури, покращенню екологічного стану довкілля, раціональному використанню ресурсів, розвитку комунальної сфери і туристичного потенціалу, підвищенню інвестиційної привабливості, зростанню рівня якості життя й у цілому підвищенню конкурентоспроможності міста Маріуполя.

Ключові слова


соціально орієнтований кластер; житлово-комунальне господарство; сталий соціально-економічний розвиток; полікомпонентна модель; конкурентоспроможність; рівень життя населення; екологія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

1. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – В 3-ох т. – М.: Изд-во "Прогресс", 1993.

2. Портер М. Конкуренция / М.Портер; [пер. с англ.]. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.

3. Шаститко А.Е. Кластеры как форма пространственной организации экономической деятельности: теория вопроса и эмпирические наблюдения / А.Е. Шаститко // Теория экономических исследований. – 2009 – № 2. с.9-31

4. Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці: монографія / М.П. Войнарен­ко. – Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. – 502 с.

5. Геєць В. Кластери і мережеві структури в економіці – тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена…// Економіст. – 2008. – № 10. С. 10-11.

6. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С. І. Соколенко. – К. : Логос, 2004. – 848 с.

7. Баженов С.И. Кластерный подход к развитию жилищно-коммунального хозяйства региона / С.И. Баженов // Экономика региона. – 2012. - №1. – с. 271-274.

8. Гришкова Н.С. Региональная составляющая модернизации организационно-экономического механизма ЖКХ (на примере Республики Адыгея) : дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика» / Гришкова Наталья Сергеевна. – Майкоп, 2016. – 185 с.

9. Иванов А.Р. Реструктуризация сферы услуг жилищно-коммунального хозяйства РФ : автореф. дисс. канд. экон. наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)» / Иванов Андрей Робертович. – М., 2012. – 27 с.

10. Мельников А.Е. Социально ориентированный кластер как фактор устойчивого развития региона : автореф. дисс. канд. экон. наук : 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» / Мельников Андрей Евгеньевич. – Пермь, 2011. – 26 с.

11. Морозов И.В. Жилищно-коммунальные кластеры как основа повышения эффективности системы управления ЖКХ в процессе ее реформирования / И.В. Морозов // Транспортное дело России. – 2006. - №12. – с.85-86.

12. Трофимова О.М. К вопросу о формировании инновационных кластеров в региональной экономике / О.М. Трофимова // Вопросы управления. - 2010. - №2. - с. 9.

13. Жансагимова А.Е. Формирование туристского кластера в условиях развития инновационных процессов в экономике Республики Казахстан: дисс. … доктора филос. наук : 6D090200 «Туризм» / Жансагимова Аягоз Ержановна. – Республика Казахстан, 2013. – 133 с.

14. Маріуполь: Стратегія 2021 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт міської ради. – 2017. – Режим доступу: http://mariupolrada.gov.ua/ru/page/strategija-rozvitku-2021

References

1. Marshall, A. (1993), Principy ekonomicheskoy nauki [Principles of Economics],in 3rd ed, Progress, Moscow, Russia.

2. Porter, M. (2005), Konkurenciya [Competition], Williams, Moscow, Russia.

3. Shastitko, A.E. (2009), “On the problem of innovative clusters development in the regional economy”, Teoriya ekonomicheskih issledovaniy, vol. 2, pp. 9-31.

4. Voynarenko, M.P. (2011), Klastery v instytutsiyniy ekonomitsi [Clusters in the institutional economy], Triada-M, Khmelnytskyi, Ukraine

5. Heiets', V. M. (2008), “Clusters and network structures in the economy - the topic is rather interesting, but today it is not fully understood yet...”, Economist, vol. 10, pp. 10-11.

6. Sokolenko, S.I. (2004), Klastery v hlobal'nij ekonomitsi [Clusters in the global economy], Logos, Kyiv, Ukraine

7. Bazhenov, S.I. (2012), “Cluster approach to the development of housing services and public utilities in the region”, Ekonomika regiona, vol. 1, pp. 271-274.

8. Grishkova, N.S. (2016), “Regional component of modernization of the organizational and economic mechanism of housing and communal services (on the example of the Republic of Adygea)”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and management of the national economy: regional economy, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Maikop, Russia.

9. Ivanov, A.R. (2012) “Restructuring of the sphere of housing and communal services of the Russian Federation”, Ph.D. Thesis, Perm State University, Moscow, Russia.

10. Mel'nikov, A.E. (2011), “Socially-oriented cluster as a factor of sustainable development of the region”, Ph.D. Thesis, Perm State University, Perm, Russia.

11. Morozov, I.V. (2006), “Housing and communal clusters as a basis of increase efficiency of the housing management system in the process of its reforming”, Transportnoe delo Rossii, vol. 12, pp. 85-86.

12. Trofimova, O.M. (2010), “On the problem of innovative clusters development in the regional economy”, Voprosy upravleniya, vol. 2, p. 9.

13. Zhansagimova, A.E. (2013), “ Formation of a tourist cluster in the conditions of development of innovative processes in the economy of the Republic of Kazakhstan”, Abstract of Ph.D. dissertation, Tourism, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan.

14. Official site of the city council (2017) Mariupol': Stratehiia 2021”, available at: http://mariupolrada.gov.ua/ru/page/strategija-rozvitku-2021 (Accessed 28 November 2017)


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Andriy Melikhov, Viktoria Dyachenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.