DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.133376

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ПРИАЗОВ’Я

Irina Psareva, Yuliya Tkachenko

Анотація


У роботі проаналізовано основні прояви негативного впливу вугледобувних підприємств на навколишнє середовище та екологічну ситуацію, а саме:забруднення та порушення гідрологічного режиму підземних та поверхневих вод; забруднення повітряного басейну твердими та газоподібними речовинами в процесах добування, транспортування, збагачування та переробки вугілля; забруднення земної поверхні відходами добування і збагачення вугілля; вилучення із землекористування та порушення земної поверхні; шумове забруднення та вібрація ґрунтів. Проведені дослідження виявили недофінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища через брак коштів, у зв’язку з чим протягом аналізованого періоду деякі заплановані заходи взагалі не фінансувалися, за іншими – обсяги фінансування нижчі від запланованих. Проведено аналіз структури сплаченого екологічного податку свідчить, що найбільшу частку в загальній сумі має податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Стійкий розвиток підприємства базується на реалізації триєдиної концепції, що об’єднує три основних аспекти діяльності: економічної, соціальної та екологічної. Економічна складова стійкого розвитку орієнтована на прагнення до максимізації ринкової вартості підприємства й прибутку, соціальна складова орієнтована на людину й спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, екологічна ж складова повинна забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем і оцінюватися екологічним збитком від виробничої діяльності. Поряд з виробництвом основної продукції (вугіллям, вугільним концентратом) утворюється велика кількість газоподібних, твердих і рідких відходів (шахтний метан, порода, хвости збагачення, стічні води). Зазначені відходи негативно впливають на результати господарської діяльності підприємства, оскільки вимагають витрат на їх збір, транспортування, зберігання, а також ускладнюють екологічну обстановку в районі розміщення підприємства.


Ключові слова


природні ресурси; навколишнє середовище; управління; природоохоронна діяльність; природоохоронні роботи; фінансування; екологічний податок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

1. Звіт з інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря ДП «ШУ «Південнодонбаське №1» – Селідове: ТОВ "НТФ "Стандарт", 2015.

2. «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Наказ Міністерства охорони здоров’я № 400 від 12.05.2010 – [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [офіційний веб портал]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10

3. Амоша О.І. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України: наук. доп./О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 44 с.

4. Бардась А.В. Механізм формування інноваційної еколого- економічної стратегії вуглевидобувного підприємства / А. В. Бардась, К.С. Богач. // Економічний простір. – 2015. – №97. – С. 244–252.

References (BSI)

1. Zvit z inventaryzatsiyi dzherel vykydiv zabrudnyuyuchykh rechovyn u atmosferne povitrya DP «SHU «Pivdennodonbasʹke №1» – Selidove: TOV "NTF "Standart", 2015.

2. «Pro zatverdzhennya Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl "Hihiyenichni vymohy do vody pytnoyi, pryznachenoyi dlya spozhyvannya lyudynoyu» (DSanPiN 2.2.4-171-10). Nakaz Ministerstva okhorony zdorovʺya № 400 vid 12.05.2010 – [Elektronnyy resurs] // Verkhovna Rada Ukrayiny : [ofitsiynyy veb portal]. Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10

3. Amosha O.I. Stan, osnovni problemy i perspektyvy vuhilʹnoyi promyslovosti Ukrayiny: nauk. dop./O.I. Amosha, L.L. Starychenko, D.YU. Cherevat·sʹkyy; NAN Ukrayiny, In-t ekonomiky prom-sti. – Donetsʹk, 2013. – 44 s.

4. Bardasʹ A.V. Mekhanizm formuvannya innovatsiynoyi ekoloho- ekonomichnoyi stratehiyi vuhlevydobuvnoho pidpryyemstva / A. V. Bardasʹ, K.S. Bohach. // Ekonomichnyy prostir. – 2015. – №97. – S. 244–252.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Irina Psareva, Yuliya Tkachenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.