DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.133279

Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні

Leila Mamatova

Анотація


Досліджено підходи вчених до визначення поняття «правове забезпечення підприємницької діяльності». Розглянуто розвиток підприємницької діяльності в Україні. Доведено, що підприємництву складно, а іноді і зовсім не можливо самостійно вирішувати проблеми місцевого, регіонального, державного та світового рівня, які виникають під впливом неринкових чинників. За для вирішення цих проблем необхідно втручання держави та відповідність обраної політики у сфері підприємництва. Визначено основні чинники впливу та шляхи вирішення проблем подальшого розвитку підприємницької діяльності. Виокремлено три блоки нормативно-правових актів, а саме Конституція України, блок спеціальних нормативних актів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність та нормативно-правові акти, що містять окремі норми або їх сукупність, які регулюють підприємництво. Визначено окремі складові правового забезпечення, які матимуть ефективний вплив на підприємницьку діяльність. Узагальнено напрями удосконалення правового забезпечення підприємницької діяльності, що в подальшому формують чотири конкретних заходи з ефективного та всебічного правого забезпечення підприємницької діяльності. По-перше активізація залучення підприємницької спільноти до конструктивного діалогу з органами публічної адміністрації щодо прийняття владних рішень на державному та місцевому рівнях. По-друге розроблення будь-яких законодавчих проектів на компетентній і кваліфікаційній основі з урахуванням їхньої економічної обґрунтованості та фінансової забезпеченості. По-третє очищення господарського законодавства від зайвих шкідливих нормативно-правових і підзаконних актів. По-четверте встановлення ефективного парламентського розгляду за безумовним дотриманням посадовими особами органів державної влади і місцевого самоврядування вимог законодавства щодо регуляторної діяльності.


Ключові слова


правове забезпечення; право; законодавство; підприємницька діяльність; держава; державне регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Маматова Л.Ш. Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні / Л.Ш.Маматова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017 – Вип. 33. –. С. 153-160.

Знаменський Г. Л. Наукоємність сучасного господарського права / Г. Л. Знаменський // Право України. — 2010. — № 8. — С. 19–25.

Гарагонич О. В. Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках / О. В. Гарагонич, Ю. М. Бисяга. — Ужгород : Ліра, 2005. — 176 с.

Варналій З. С. Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика : монографія / З. С. Варналій, В. М. Кампо, І. І. Мазур та ін. — К. : Знання України, 2005. — 380 с.

Полешко А. Міжнародний семінар з питання законодавчого процесу в Україні / А. Полешко // Право України. — 2010. — № 11. — С. 322–329.

Коростей В. І. Господарське законодавство —основа ефективної економіки / В. І. Коростей // Право України. — 2005. — № 8. — С. 48–52.

Коростей В. И. Хозяйственное право Украины: теория и практика. Общая часть : курс лекций / В. И. Коростей. — Донецк : Юго-Восток, 2010. — 285 с.

Щербіна В. С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарсько-процесуального законодавства / В. С. Щербіна // Право України. — 2010. — № 8. — С. 14–23.

Конституція України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

10. Гой І. В. Підприємництво : [навч. посіб.] / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

11. Ващенко К. О. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні : [нац. доп.] / К. О.Ващенко, З. С. Варналій, В. Є. Воротін [та ін.]. – К. : Держпідприємництво, 2008. – 180 c

12. Добровольська В. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності / В. Добровольська // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №2. – С. 94-99.

13. Калетнік Г. М. Державне регулювання економіки : [навч. посіб.] / Г.М. Калетнік , А.Г. Мазур , О.Г. Кубай . – К.: Хай-Тек Прес, 2011. – 428 с.

14. Мамутов В. К. Загальні проблеми науки господарського права на стику ХХ і XXI століть / В. К. Мамутов // Право України. — 2010. — № 8. — С. 4–12.

15. Титова О. Концепція та програма модернізації господарського законодавства / О. Титова // Право України. — 2008. — № 6. — С. 73–78.

References

1. Mamatova L. Sh. (2017), "State regulation of entrepreneurial activity in Ukraine", ["Derzhavne reguljuvannja pіdpriеmnic'koї dіjal'nostі v Ukraїnі"], L.Sh .Mamatova, Bulletin of the Priazovsky State Technical University, Series Economics, Coll. sciences works, Mariupol, "Priazovsky State Technical University", Vip. 33, pp. 153-160.

2. Znamensky G. L. (2010), "The knowledge of modern economic law", ["Naukoеmnіst' suchasnogo gospodars'kogo prava"], G. L. Znamensky, The Law of Ukraine, No. 8, pp. 19-25.

3. Garagonich O. V. (2005), "Legal regulation of entrepreneurial activity in the Czech and Slovak republics", ["Pravove reguljuvannja pіdpriеmnic'koї dіjal'nostі v Ches'kіj ta Slovac'kіj respublіkah "], O.V. Garagonich, Yu.M. Bisyaga, Uzhgorod, Lyra, 176 p.

4. Varnalij Z. S. (2005), Political and Legal Regulation of Entrepreneurship in Ukraine: Theory and Practice, ["Polіtiko-pravove reguljuvannja pіdpriєmnictva v Ukraїnі: teorіja і praktika"], monograph, Z. S. Varnalius, V. M. Kampo, I. I. Mazur, and others, K., Knowledge of Ukraine, 380 p.

5. Poleshko A. (2010), "International Workshop on the Legislative Process in Ukraine", ["Mіzhnarodnij semіnar z pitannja zakonodavchogo procesu v Ukraїnі"], A. Poleshko, The Law of Ukraine, No. 11, pp. 322-329.

6. Korosy V. I. (2005), "Economic legislation - the basis of effective economy ", [""], V.I. Korosy Law of Ukraine, No. 8, pp. 48-52.

7. Korosy V. I. (2010), "Commercial Law of Ukraine: Theory and Practice. General part: lecture course", ["Gospodars'ke zakonodavstvo —osnova efektivnoї ekonomіki"], V.I. Korostai, Donetsk, Southeast, 285 p.

8. Shcherbina V. S. (2010), "Some problems of improvement of economic and economic-procedural legislation", ["Hozjajstvennoe pravo Ukrainy: teorija i praktika. Obshhaja chast': kurs lekcij"], V.S. Shcherbin, Law of Ukraine, No. 8, pp. 14-23.

9. "The Constitution of Ukraine", ["Konstitucіja Ukraїni"], [electronic resource], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

10. Goi I.V. (2013), "Entrepreneurship", ["Pіdpriеmnictvo "], taught. manual. I.V. Goy, T. P. Smelyanska, K., Center for Educational Literature, 368p.

11. Vaschenko K. O. (2008), "About the state and prospects of entrepreneurship development in Ukraine", ["Pro stan ta perspektivi rozvitku pіdpriєmnictva v Ukraїnі"], national. additional., K. O. Vaschenko, Z. S. Varnal, V. Ye. Vorotin and others, K., State Committee for Entrepreneurship, 180 p.

12. Dobrovolska V. (2006), "Means of state regulation of entrepreneurial activity", ["Zasobi derzhavnogo reguljuvannja pіdpriєmnic'koї dіjal'nostі"], V. Dobrovolskaya, Entrepreneurship, economy and law., No.2, pp. 94-99.

13. Kaletnik G. M. (2011), "State regulation of the economy", ["Derzhavne reguljuvannja ekonomіki"], taught. manual., / G.M. Kaletnik, AG Mazur, O.G. Cuban - K.: Hi-Tech Press, - 428 p.

14. Mamutov V.K. (2010), "Common problems of the science of economic law at the junction of the XX and XXI centuries ", ["Zagal'nі problemi nauki gospodars'kogo prava na stiku XX і XXI stolіt' "], V.K. Mamutov, Law of Ukraine, No. 8, pp. 4-12.

15. Titova O. (2008), "Concept and Program of Modernization of Economic Legislation", ["Koncepcіja ta programa modernіzacії gospodars'kogo zakonodavstva"], O. Titov, Law of Ukraine, No. 6, pp. 73-78.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Leila Mamatova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.