DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.133139

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Nataliya Potapova

Анотація


Найважливішою проблемою сучасного етапу економічного розвитку є наростання економічної та екологічної криз. Це вимагає пошуку нових пріоритетів сталого розвитку, найважливішим з яких стає необхідність глибокої екологізації економіки. Все більш очевидною стає необхідність пошуку нових, прийнятних в сьогоднішніх умовах, шляхів і підходів до мінімізації негативної дії на навколишнє середовище. Основним з таких шляхів в розвинених країнах світу став розвиток екологічно та економічно ефективного виробництва. У роботі визначено сутність екологічного менеджменту, обґрунтовано його роль в економічній системі підприємства, визначено елементи та інструменти механізму екологічного менеджменту. У роботі обґрунтовано, що формуванню інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства має передувати аналіз «витрати-вигоди». Визначені умови, за яких впровадження екологічного менеджменту на підприємстві буде ефективним. Запропоновано схему розподілу відповідальності у сфері екологічного менеджменту для промислового підприємства. Таким чином, екологічний менеджмент як тип управління принципово орієнтований на формування і розвиток екологічного виробництва, екологічної культури та життєдіяльності людини. Формування такого типу управління на промислових підприємствах означає процес впровадження технологічних систем, управлінських та інших рішень, що дозволяють підвищити ефективність використання природних ресурсів при збереженні якості природного середовища.


Ключові слова


екологічний менеджмент; ефективність; інструменти механізму екологічного менеджменту; аналіз «витрати-вигоди»; підприємство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

1. Шматько В. Г. Екологія і організація природоохоронної діяльності: навчальний посібник / В.Г. Шматько, Ю.В. Нікітін; К.: Національна академія управління, 2005. – 304 с.

2. Економіка довкілля і природних ресурсів / Ю.В. Дзядикевич та ін. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.

3. Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / за заг. ред. П. Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 280 с.

4. Екологічне управління: Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.

5. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / Семенов В.Ф., Михайлюк О.Л., Галушкіна Т.П. та ін. - Київ, Центр навчальної літератури, 2004. - 516 с.

6. Якимчук С.А. Система екологічного менеджменту в Україні / С.А. Якимчук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2013. – Вип. 19, № 1. – С. 76-83.

References (BSI)

1. Shmat`ko, V.G. (2005) Ekologiya i organizaciya pry`rodooxoronnoyi diyal`nosti [Ecology and organization of environmental activities] / V.G. Shmat`ko, Yu.V. Nikitin. - K.: Nacional`na akademiya upravlinnya [in Ukrainian].

2. Ekonomika dovkillya i pry`rodny`x resursiv (2016) [Economics of the environment and natural resources] / Yu.V. Dzyady`kevy`ch ta in. – Ternopil` : Aston [in Ukrainian].

3. Ekonomika dovkillya i pry`rodny`x resursiv (2014) [Economics of the environment and natural resources] / za zag. red. P. T. Bubenka; Xark. nacz. un-t mis`k. gosp-va im. O. M. Beketova. – X.: XNUMG [in Ukrainian].

4. Ekologichne upravlinnya (2004) [Environmental management] / V. Ya. Shevchuk, Yu. M. Satalkin, G. O. Bilyavs`ky`j ta in. – K.: Ly`bid` [in Ukrainian].

5. Ekologichny`j menedzhment (2004) [Ecological management] / Semenov V.F., My`xajlyuk O.L., Galushkina T.P. ta in.. - Ky`yiv, Centr navchal`noyi literatury` [in Ukrainian].

6. Yaky`mchuk, S.A. (2013) Sy`stema ekologichnogo menedzhmentu v Ukrayini [The system of ecological management in Ukraine] // Problemy` racional`nogo vy`kory`stannya social`no-ekonomichnogo ta pry`rodno-resursnogo potencialu regionu: finansova polity`ka ta investy`ciyi [Problems of rational use of socio-economic and natural-resource potential of the region: financial policy and investments]. – 2013. – Vy`p. 19, № 1. – S. 76-83 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Nataliya Potapova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.