DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6725.35.2018.133137

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Irina Mayorova, Michail Pomazkov

Анотація


З урахуванням існуючих точок зору науковців та власних досліджень авторів на даний час промислові підприємства постали перед  фактом вичерпаності можливостей нарощування матеріально-енергетичних потоків і знаходяться у пошуку  організації виробництва і споживання інформаційних ресурсів, да і самі ресурси  виконують багато інших функцій, ніж кільки природні. Грамотна і безпечна організація процесів транспортування веде до широкого використання ринку ресурсів, зниження собівартості кінцевого продукту і  забезпечення високого конкурентного положення сучасного підприємства на ринку.  В статті запропоновано модель контролю викидів шкідливих речовин і регулювання процесом транспортування промислового підприємства, що базується на моніторингу навколишнього середовища через розрахунки викидів вуглецю, сірки, оксидів азоту, відповідає вимогам оцінки впливу на навколишнє середовище  і  регулює рух автотранспорту підприємства. Проаналізовано можливості і наслідки від зміни сучасного ставлення до вирішення екологічних проблем.


Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

1. Мельник Л.Г. Екологічна економіка. Підручник. /Л.Г. Мельник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. –– 367с.

2. Донецька обласна державна адміністрація. Департамент екології та природних ресурсів. Регіональна доповідь про стан навколишнього середовища в Донецькій області у 2016 році. Електронний ресурс. Режим доступу: https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/%D0%A0%D0%B5%D0%B3.%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%202016.pdf

3. Забруднення автотранспортом. Екологія життя. Інформація з інтернету. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/zabrudnennya-avtotransportom

4. Остап Семерак: "Екологізація має відбуватися за принципом декомунізації — рішуче й швидко". Електронний ресурс. Режим доступу: https://dt.ua/internal/ostap-semerak-ekologizaciya-maye-vidbuvatisya-za-principom-dekomunizaciyi-rishuche-y-shvidko-256965_.html

5. Івашура А.А., Орєхов В.М. Екологія: теорія та практикум. Навчальний посібник. / А.А. Івашура, В.М. Орєхов. Харків.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2014 –– 208 с.

References (BSI):

1. Melnyk L.H. Ekolohichna ekonomika. Pidruchnyk. /L.H. Melnyk. Sumy: VTD «Universytetska knyha», 2012. –– 367s.

2. Donetska oblasna derzhavna administratsiia. Departament ekolohii ta pryrodnykh resursiv. Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho seredovyshcha v Donetskii oblasti u 2016 rotsi. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/%D0%A0%D0%B5%D0%B3.%D0%B4%D0%BE%D0%BF.%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%202016.pdf

3. Zabrudnennia avtotransportom. Ekolohiia zhyttia. Informatsiia z internetu. Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/zabrudnennya-avtotransportom

4. Ostap Semerak: "Ekolohizatsiia maie vidbuvatysia za pryntsypom dekomunizatsii rishuche y shvydko". Elektronnyi resurs. Rezhym dostupu: https://dt.ua/internal/ostap-semerak-ekologizaciya-maye-vidbuvatisya-za-principom-dekomunizaciyi-rishuche-y-shvidko-256965_.html

5. Ivashura A.A., Oriekhov V.M. Ekolohiia: teoriia ta praktykum. Navchalnyi posibnyk. / A.A. Ivashura, V.M. Oriekhov. Kharkiv.: Vydavnychyi dim «INZhEK», 2014 –– 208 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ




Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Irina Mayorova, Michail Pomazkov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.